Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Organizacje pozarządowe

 

Brzeziny, 5 października 2023 r.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach 

Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt  „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”, stanowiący załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach

Termin rozpoczęcia konsultacji: 16 października 2023 r.
Termin zakończenia konsultacji: 13 listopada 2023 r.

uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia 13  listopada 2023 r. na adres e-mailowy: m.zuraw@powiat-brzeziny.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w przypadku przesłania uwagi lub opinii w formie papierowej decyduje data wpływu na wskazany adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327, z późn. zm.) na temat projektu  „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok  2024”.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.

Załącznik – program współpracy


 

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w Brzezinach

o przyjęciu do realizacji i dofinansowania zadania publicznego w trybie z pominięciem otwartego konkrusu ofert.

 

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje, że uchwałą z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawi uznania celowości realizacji zadania pbuczlinego pn. Seniorzy na szlaku przez Ziemie Świętokrzyską i zlecenia jrego realizacji Stowarzyszeniu Seniorów „Integracja” w Brzezinach, uznano celowość realizacji zadania i zlecono jego realizajcę, w formie wspierania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące).

 


 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz.571) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Chwała bohaterkom i bohaterom! ”  złożoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 20 lipca 2023 r.)  może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl, lub zdrowie@powiat-brzeziny.pl

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego


 

 INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

          Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz.571) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Seniorzy na szlaku przez Ziemię Świętokrzyską”  złożoną przez Stowarzyszenie Seniorów „Integracja” oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 17 lipca 2023 r.)  może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl, lub zdrowie@powiat-brzeziny.pl

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

 


 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

o przyjęciu do realizacji i dofinansowania zadania publicznego

w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje że, uchwałą z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn.: „Wyprawka dla Niemowlaka – III Edycja” i  zlecenia jego realizacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Szpitala w Brzezinach, uznano celowość realizacji zadania i zlecono jego do realizację, w formie wspierania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 3 000,00zł(słownie złotych: trzy tysiace).

 

 


 

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz.571) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Wyprawka dla niemowlaka – III Edycja”  złożoną przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szpitala w Brzezinach oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 29 czerwca 2023 r.)  może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl, lub zdrowie@powiat-brzeziny.pl

 


 

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

o przyjęciu do realizacji i dofinansowania zadania publicznego

w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje że, uchwałą z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania polityki społecznej pn.: „Obchody Nocy Świętojańskiej – integracja społeczna” i  zlecenia jego realizacji Brzezińskiemu Stowarzyszeniu Klub Seniora „Młodzi Duchem” w Brzezinach, uznano celowość realizacji zadania i zlecono jego do realizację, w formie wspierania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 1 500,00zł(słownie złotych: jeden tysiąc pięćset).

 

 


 

Program współpracy Powiatu Brzezińskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
 
 
 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

 


 

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

          Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz.571) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Obchody Nocy Świętojańskiej”  złożoną przez Brzezińskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Młodzi Duchem” oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 1 czerwca 2023 r.)  może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl, lub zdrowie@powiat-brzeziny.pl

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 


 

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w roku 2023

Wykaz wybranych ofert wraz z wysokością dofinansowania zadań.

 


Załącznik do uchwały Nr 40/23
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

 

Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członkowi Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w 2023 r.

Zgłoszenia kandydatowi na członków Komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Zgłoszenia należy składać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 21 kwietnia 2023 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl.
 2. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez statutowo uprawnione organy.
 3. Za pracę w Komisji  konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

Załącznik – zgłoszenie

 


  

Zarząd Powiatu w Brzezinach – 06.04.2023

 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji,  ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, polityki społecznej, wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, wspierania nauki, oświaty i edukacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Ogłoszenie o konkursie – pełna treść

Oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego 

 


Ogłoszenie Likwidatora Stowarzyszenia Klub Motocyklowy EBeeRy Brzeziny

Likwidator Stowarzyszenia Klub Motocyklowy EBeeRy Brzeziny informuje, że w dniu 18 listopada 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Członków, które podjęło uchwalę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Klub Motocyklowy EBeery Brzeziny.

Wszelkie uwagi i roszczenia składać należy do likwidatora Justyny Drożdżyk zamieszkałej w Brzezinach przy ul. Staszica 6 m.6, e-mail: justyna.swaczyna@wp.pl.

Zawiadomienie o wszczęciu likwidacji

 


 Zaproszenie do udziału w konsultacjach- 25 stycznia 2023r.

Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt  „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, stanowiący załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach

Termin rozpoczęcia konsultacji: 2 lutego 2023 r.

Termin zakończenia konsultacji: 16  lutego 2023 r.

uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia 16  lutego 2023 r. na adres e-mailowy: m.zuraw@powiat-brzeziny.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w przypadku przesłania uwagi lub opinii w formie papierowej decyduje data wpływu na wskazany adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327, z późn. zm.) na temat projektu  „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok  2023”.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.

 

W załączeniu:

1)     projekt „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” stanowiący załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach,

2)     formularz na propozycje do „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023″.

 

 


 

 

Ogłoszenie – Brzeziny 15 grudnia 2022

          Likwidator ludowego zespołu  sportowego „gra-lech”  jordanów z siedzibą w jordanowie, 95-060 brzeziny informuje, że w dniu 1 grudnia 2022 r. walne zgromadzenie członków podjęło uchwałę o rozwiązaniu ludowego zespołu sportowego „gra –lech” jordanów.

Wszelkie uwagi i roszczenia składać należy do likwidatora michała michalczuka – prezesa zarządu w dotychczasowej siedzibie  klubu, jordanów 19a, lub  do starstwa  powiatowego w brzezinach w terminie do 18 stycznia 2023r.

 

 


 

Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członków Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Brzezinach

 Ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, `o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację w zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na terenie powiatu brzezińskiego w roku 2023”

 1. Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zgłoszenia należy składać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 7  listopada 2022 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl. lub zdrowie@powiat-brzeziny.pl.
 3. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez statutowo uprawnione organy.
 4. Za pracę w Komisji  konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

Zgłoszenie – wzór

 


 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

          Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oświaty, nauki i edukacji pn. „Pora na zdrowy tryb życia – edukacja prozdrowotna seniorów”  złożoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 20 października 2022 r.)  może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl, lub zdrowie@powiat-brzeziny.pl

Uproszczona oferta reazliacji zadania publicznego

 


 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach – 15.09.2022

Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt  „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, stanowiący załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach

Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 września 2022 r.

Termin zakończenia konsultacji:  18 października 2022 r.

uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia 18 października 2022 r. na adres e-mailowy: zdrowie@powiat-brzeziny.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w przypadku przesłania uwagi lub opinii w formie papierowej decyduje data wpływu na wskazany adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327, z późn. zm.) na temat projektu  „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok  2023”.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.

W załączeniu:

1)     projekt „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” stanowiący załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach,

2)     formularz na propozycje do „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023″.

 


 

Łódzki Akcelerator Obywatelski 

Zapraszamy na spotkanie organizowane przez Łódzki Akcelerator Obywatelski, operatora Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem spotkani będzie zapoznanie potencjalnych beneficjentów z Programem, pozyskaniem minigrantów do kwoty 5000 zł na cel związany ze sferą pożytku publicznego. Omówimy jak napisać wniosek i jak złożyć go w generatorze wniosków.

Program przeznaczony jest dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

Termin spotkania: 14.09.2022 r. godz. 14:00

Miejsce spotkania: Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 11, sala konferencyjna, I piętro.

 

W razie pytań bądź wątpliwości, zapraszam do kontaktu.

 

Paweł Nowiński 502 293 115

 

 

 


 

 

Rozpoczął się nabór wniosków do konkursu „Aktywator Społeczny 2022” na utworzenie lub przekształcenie organizacji pozarządowej.

Konkurs przeznaczony jest dla:

 • osób fizycznych chcących założyć fundację, stowarzyszenie, spółdzielnie socjalną lub spółkę non profit,
 • organizacji pozarządowych, które chcą rozpocząć działalność odpłatną lub gospodarczą.

W ramach konkursu można otrzymać dotację do wysokości 10 000 zł na realizację opisanych we wniosku oraz szkolenia:

 • marketingowe,
 • księgowe,
 • prawne,
 • coaching.

Więcej informacji oraz regulamin i wytyczne znajdują się na stronie:

https://wsparciespoleczne.pl/ogloszenie/rekrutacja-do-konkursu-aktywator-spoleczny-na-przyznanie-pakietu-rozwojowego-w-wysokosci-do-10-000-zl-sierpien-2022/

 


 

 

Ogłoszenie Zarządu Głównego Uczniowskiego Klubu Sportowego Milenium

Likwidator Zarząd Główny Uczniowskiego Klubu Sportowego Milenium przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce dużej z siedzibą w Dąbrówce Dużej 60, 95-060 Brzeziny informuje, że w dniu 31 marca 2022 roku walne zebranie członków podjęło uchwałę o rozwiązaniu uczniowskiego klubu sportowego.

Pełna treść ogłoszenia

 


 

 

Zarząd Powiatu w Brzezinach

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji,  ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, polityki społecznej, wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, wspierania nauki, oświaty i edukacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Ogłoszenie konkursu – pełna treść

Formularz ofertowy – wersja edytowalna

Wyniki otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w 2022r.


 

Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członkowi Komisji konkursowej

 Zarząd Powiatu w Brzezinach

Ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w 2022r.

Zgłoszenia kandydatowi na członków Komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Zgłoszenia należy składać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 7 marca 2022r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl.
 2. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez statutowo uprawnione organy.
 3. Za pracę w Komisji  konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

 

 


 

Zarząd Powiatu w Brzezinach

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na  powierzenie realizacji zadania publicznego  z zakresu prowadzenia punktu  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz  edukacji prawnej  na terenie powiatu brzezińskiego w 2022 r.  

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji konkursowej powołanej w celu oceny ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz z  edukacji prawnej na terenie powiatu brzezińskiego w 2022 r. wybiera się ofertę złożoną przez „Fundację Młodzi Ludziom” z siedzibą w Łodzi i udziela się dotacji na realizację tego zadania w wysokości: 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia zł), w tym 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt zł) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt zł) na zadania z zakresu edukacji prawnej.

 


 

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

          Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021r. poz. 1535) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej pn. „Uczmy się od siebie”  złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich „Zakręceni” w Kędziorkach oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 4 listopada 2021r.)  może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego


 

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

O przyjęciu do realizacji  i dofinansowania zadania publicznego złożonego w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

          Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje,  że uchwałą z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania nauki, oświaty i edukacji  pn. „Warsztaty kulinarne”  i zlecenia jego realizacji z  Kołu Gospodyń Wiejskich w Wagrach, uznano celowość realizacji zadania i zlecono jego realizację w formie wspierania zadania wraz z udzieleniem dotacji w wysokości  2 000,00zł (słownie złotych: dwa tysiące).

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 


 

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

           Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021r. poz. 1535) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. sportu i turystyki  pn. „Warsztaty ze strzelectwa sportowego”  złożoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół „LO Iwaszkiewicz” w Brzezinach oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 4 listopada 2021r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 


 

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

 

o przyjęciu do  realizacji i dofinansowania zadania publicznego

 

trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

       Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje że,  uchwałą  z dnia 27 października  2021r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki  pn.: „Sport szkolny” i zlecenia jego realizacji Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu  w Brzezinach, uznano celowość realizacji zadani,  zlecono je do realizacji, w formie wspierania realizacji zadania i przyznano dotację w wysokości 2 000,00zł (słownie złotych: dwa tysiące).

 

 

 


 

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

          Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021r. poz. 1535) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania nauki, oświaty i edukacji  pn. „Warsztaty kulinarne”  złożoną przez  Koło Gospodyń Wiejskich w Wagrach oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 22 października 2021r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 


 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

          Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021r. poz. 1535) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. sportu i turystyki  pn. „Sport szkolny”  złożoną przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Brzezinach oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 21 października 2021r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 


 

 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach – 13.10.2021

Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt  „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”, stanowiący załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach

Termin rozpoczęcia konsultacji: 21 października 2021 r.

Termin zakończenia konsultacji:  8 listopada 2021 r.

uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia 8 listopada 2021r. na adres e-mailowy: zdrowie@powiat-brzeziny.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w przypadku przesłania uwagi lub opinii w formie papierowej decyduje data wpływu na wskazany adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 poz. 1535) na temat projektu  „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok  2022”.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.

Program współpracy na 2022 r.

 


 

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury i tradycji narodowej oraz ochrony dóbr kultury  pn. „Obrzęd kiszenia kapusty”  złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 15 września 2021r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

 

Informacja Zarządu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – wersja zeskanowana dokumentu 

Informacja Zarządu Powiatu w Brzezinach o przyjęciu do reliazacji i dofinanoswania zadania publicznego w trybie z pominieciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członków Komisji konkursowej

 

 


 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. sportu i turystyki  pn. „Pożegnanie Wakacji z tenisem stołowym” pod patronatem Starosty Brzezińskiego”  złożoną przez Międzyszkolny   Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Brzezinach  oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 22 sierpnia 2021r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

Informacja zarządu – wersja zeskanowana dokumentu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – wersja zeskanowana dokumentu

 


 

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w 2021r.

Zgłoszenia kandydatowi na członków Komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Zgłoszenia należy składać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 14 czerwca 2021 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl.
 2. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez statutowo uprawnione organy.
 3. Za pracę w Komisji  konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

Ogłoszenie konkursu – pełna treść

Zgłoszenie, oświadczenie kandydata – wzór do wypełnienia

 


 

Zarząd Powiatu w Brzezinach

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji,  ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, polityki społecznej, wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, wspierania nauki, oświaty i edukacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

        Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz.1057) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2021 rok”  przyjętego uchwałą Nr XXX/154/20 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 listopada 2020 r. 

Ogłoszenie konkursu – pełna treść

Oferta realizacji zadania publicznego – wzór

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – wzór

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2021r. zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego

 


 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania edukacji ekologicznej pn. „Projekt OD SERCA DO SERCA”  złożoną przez  Koło Gospodyń Wiejskich Jordanów „JORDANOWIANKI” oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 28 maja Fundacje na Rzecz  Rozwoju Szpitala w Brzezinach 2021r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

Treść informacji

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

 


 

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o przyjęciu do realizacji i dofinansowania zadania publicznego trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje że, uchwałą z dnia 5 maja 202lr. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania promocji i ochrony zdrowia pn.: „Wyprawka dla niemowlaka” i zlecenia jego realizacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Szpitala w Brzezinach, uznano celowość realizacji zadania i zlecono do realizacji, w formie wspierania realizacji zadania i przyznano dotację w wysokości 3 000,00zł (słownie złotych: trzy tysiące ).

Treść informacji

 

 


 

 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem
otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz 1057) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania promocji i ochrony zdrowia pn. „Wyprawka dla niemowlaka” złożoną przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szpitala w Brzezinach oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 22 kwietnia 2021r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicz 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

Treść informacji

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

 

 


 

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na  powierzenie realizacji w 2021r. zadania publicznego  z zakresu prowadzenia punktu  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną  na terenie powiatu brzezińskiego w 2021 r.

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji konkursowej powołanej w celu oceny ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2021r. zadania publicznego  z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu brzezińskiego w 2021r.,  wybiera się ofertę złożoną przez „Fundację Młodzi Ludziom” z siedzibą Borysławiu i udziela się dotacji na realizację tego zadania w wysokości:  64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia zł), w tym 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt zł) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt zł) na zadania z zakresu edukacji prawnej.


 

Brzeziny, 4 listopada 2020 r.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt  „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, stanowiący załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach.
Termin rozpoczęcia konsultacji: 12 listopada 2020 r.
Termin zakończenia konsultacji: 26 listopada2020r.
uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia 26 listopada 2020r. na adres e-mailowy: zdrowie@powiat-brzeziny.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w przypadku przesłania uwagi lub opinii w formie papierowej decyduje data wpływu na wskazany adres, a nie data stempla pocztowego.
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057) na temat projektu  „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok  2021”.
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.

W załączeniu:


Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z  nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2021 roku pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na terenie Powiatu Brzezińskiego w 2021 roku”,

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) i zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r. poz. 294, z późn. zm.)

I. Cel konkursu – Rodzaj zadania
1.Celem konkursu jest stworzenie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacja prawną w Powiecie Brzezińskim w 2020r.
2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją  oraz edukacją prawną na terenie Powiatu Brzezińskiego zlokalizowanego w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00.
3. W ramach prowadzenia punktu organizacja pozarządowa zobowiązana jest do:
1/ udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej obejmującej:
a)poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
b)wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
c)sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w lit. a i b, z wyłączeniem pism procesowych, lub
d)sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sadowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sadową,
e)nieodpłatną mediację.
2/ świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje  również nieodpłatna mediację.
3/ świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w ramach dyżurów dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej co najmniej trzy razy w tygodniu.
4/ nieodpłatna mediacja obejmuje:
a)poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
b)przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
c)przygotowanie projektu o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
d)przeprowadzenie mediacji,
e)udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
f)nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu, stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona,
g)nieodpłatną mediację prowadzi mediator,
h)kartę pomocy przy prowadzeniu mediacji wypełnia się tylko raz, po zakończeniu mediacji, wskazując liczbę i łączny czas trwania posiedzeń mediacyjnych oraz wynik mediacji,
i)zakłada się, że nieodpłatna mediacja będzie prowadzona w zależności od potrzeb zgłoszonych przez osoby uprawnione, w ustalonym wcześniej terminie.
4. Ponadto organizacji pozarządowej powierza się  zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
5. Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne świadczenie poradnictwa obywatelskiego  powinna być udzielane w punkcie pomocy prawnej  w wymiarze 5 dni  w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie , uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na terenie powiatu brzezińskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizacje zadania. Możliwość wydłużenia trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert.
6. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadcz one nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sposób określony powyżej nie powoduje zwiększenia  środków na realizację zadania.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.
Na realizację zadania w roku 2020 przeznacza się kwotę 64 020,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące  dwadzieścia  złotych, w tym:
60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy   sześćdziesiąt  złotych ) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatna mediacją,
3 960,00zł  (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych ) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

III. Zasady przyznawania dotacji.
1.Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
– ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688, ze zm.),
– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
– ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r.  poz. 294, ze zm.).
.   2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów     określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów do wysokości 10%.
3. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej określonych.

IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty
1 . O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)wpisana jest na listę , o której mowa w art. 11d ust.1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez  Wojewodę Łódzkiego;
2)posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych oraz posiada co najmnej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
3)przedstawi zawarte umowy  z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
4)przedstawi zawarte umowy  z  osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019r.;
5)daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania do:
a)zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b)zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
c)opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
2.O powierzenie prowadzenia w/w punktu  nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

V. Terminy i warunki realizacji zadania.
1.Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznie 2021r. do 31 grudnia 2021r.., zgodnie z postanowieniami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej.
2.Zadanie realizowane będzie w Brzezinach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00. W określonych okolicznościach, które uniemożliwiłyby sprawne udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz nieodpłatna mediacją Starosta może wydłużyć czas trwania dyżuru w punkcie do 5 godzin dziennie.
3.Warunkiem powierzenia realizacji zadania jest przekazanie środków na ten cel z budżetu państwa.

VI. Zasady składania ofert
1.Termin składania ofert upływa w dniu  19 listopada 2020 roku.
2.Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.
3.Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.
4.Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
5.Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) kserokopię decyzji Wojewody Łódzkiego o wpisaniu na listę o której mowa w art. 11d ust.1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez  Wojewodę Łódzkiego;
2) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) statut organizacji, sprawozdanie merytoryczne z prowadzonej działalności za ostatni rok,
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
4) zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym doradztwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
5) zawarte umowy  z  osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
6) pisemne zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji i  jej  dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.
7) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku opracowania i stosowania standardów obsługi i wewnętrznego  systemu  kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
6. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
1)rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
2)z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia przyznanej dotacji,
3)nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
a) złożone przez podmioty nieuprawnione,
b) złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
c) złożone po terminie,
d) niekompletne,
e) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
8. Zarząd Powiatu w Brzezinach nie będzie zwracał kosztów sporządzenia  i złożenia oferty.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie Zarząd Powiatu w Brzezinach powoła  Komisję konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w Regulaminie pracy Komisji.
Kryteria oceny ofert:
–  zgodność przedstawionego zadania z określonym w ofercie
– jakość przygotowanego projektu, ocena możliwości realizacji zadania,
– ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,
–  dotychczasowe doświadczenie organizacji  w zakresie realizacji podobnych zadań,
Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Brzezinach po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej  BIP i Starostwa Powiatowego w Brzezinach. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 27 listopada 2020r.
Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu w Brzezinach w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2021 zadania publicznego o nazwie: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją  oraz edukacją prawną na terenie Powiatu Brzezińskiego.”. Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

VIII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
W roku 2019 na realizacje zadania takiego samego rodzaju przeznaczono środki finansowe w wysokości  64 020,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące  dwadzieścia złotych, w tym: 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i  3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
W roku 2020 na realizacje zadania takiego samego rodzaju przeznaczono środki finansowe w wysokości  64 020,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące  dwadzieścia złotych, w tym: 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i  3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

IX. Informacje końcowe.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administratorem danych osobowych przesłanych w ofertach jest Starosta Brzeziński. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z  nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2021 roku. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia zadania. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011rNr 11, poz. 67).
Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela pani Małgorzata Żuraw Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji Tel. 46 874 24 12 lub 574 748 033, e-mail: zdrowie@powiat-brzeziny.pl.


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o przyjęciu do  realizacji i dofinansowania zadania publicznego
trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje że,  uchwałą Nr 76/20  z dnia 21 października  2020r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji pn.: „Czar melodii ludowych w mikołajkowy wieczór”  i  zlecenia jego realizacji Stowarzyszeniu Seniorów INTEGRACJA w Brzezinach, uznano celowość realizacji zadania i zlecono do realizacji, w formie wspierania realizacji zadania i przyznano dotację w wysokości 2 500,00zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset).


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o przyjęciu do  realizacji i dofinansowania zadania publicznego
trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje że,  uchwałą Nr 78/20  z dnia 21 października 2020r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania  kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji pn.: „Sport szkolny”  i  zlecenia jego realizacji Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu  w Brzezinach, uznano celowość realizacji zadania i zlecono do realizacji, w formie wspierania realizacji zadania i przyznano dotację w wysokości 2 500,00zł (słownie złotych: dwa  tysiące pięćset ).


 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o przyjęciu do  realizacji i dofinansowania zadania publicznego
trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje że, uchwałą Nr 77/20  z dnia 21 października 2020r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania  kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji pn.: „Organizacja zawodów fitness i turnieju sparingowego dzieci i młodzieży oraz szkolenia z zakresu samoobrony i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców powiatu brzezińskiego”  i  zlecenia jego realizacji Klubowi Sportowemu Akademia Sztuk Walki FIGHT AAND  w Brzezinach, uznano celowość realizacji zadania i zlecono do realizacji, w formie wspierania realizacji zadania i przyznano dotację w wysokości 2 500,00zł (słownie złotych: dwa  tysiące pięćset ).


 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o przyjęciu do  realizacji i dofinansowania zadania publicznego
trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje że,  uchwałą Nr 72/20  z dnia 7 października 2020r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania  kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji pn.: „Zorganizowanie powiatowego turnieju tenisa stołowego im. Stanisława Dorynia pod patronatem Starosty Brzezińskiego”  i  zlecenia jego realizacji Międzyszkolnemu Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu  w Brzezinach, uznano celowość realizacji zadania i zlecono do realizacji, w formie wspierania realizacji zadania i przyznano dotację w wysokości 3 000,00zł (słownie złotych: trzy tysiące ).


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja zawodów fitness i turnieju sparingowego dzieci i młodzieży 0raz szkolenia z zakresu samoobrony i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców powiatu brzezińskiego”  złożoną przez Powiatowy Szkolny Związek  Sportowy w Brzezinach oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 15 października 2020r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl


 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury oraz dóbr kultury i tradycji narodowej  pn. „Czar melodii ludowych w mikołajkowy wieczór”  złożoną przez Stowarzyszenie Seniorów INTEGRACJA” w Brzezinach oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 8 października 2020r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Sport szkolny”  złożoną przez Powiatowy Szkolny Związek  Sportowy w Brzezinach oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 8 października 2020r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członków Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Brzezinach
Ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację w 2021r. zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Brzezińskiego w 2021roku.”

1.Zgłoszenia kandydatowi na członków Komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.Zgłoszenia należy składać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 13 października 2020r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl. lub zdrowie@powiat-brzeziny.pl.
3.Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez statutowo uprawnione organy.
4.Za pracę w Komisji  konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.


 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Zorganizowanie powiatowego turnieju tenisa stołowego im. Stanisława Dorynia pod patronatem Starosty Brzezińskiego”  złożoną przez Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Brzezinach oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 2 października 2020r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury , ochrony dóbr kultury i tradycji  pn. „Festiwal kultury regionalnej”  złożoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat”  oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 23 lipca 2020r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl


 

ZARZĄD POWIATU w BRZEZINACH

Informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2020r. zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego z zakresu:  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji,  ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, polityki społecznej, wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, wspierania nauki, oświaty i edukacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Brzeziny, 8 maja 2020 r.


Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członkowi Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Brzezinach
Ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w 2020r.

Zgłoszenia kandydatowi na członków Komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1. Zgłoszenia należy składać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 10 marca 2020r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl.
2. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez statutowo uprawnione organy.
Za pracę w Komisji  konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji,  ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, polityki społecznej, wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, wspierania nauki, oświaty i edukacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na  powierzenie realizacji w 2020r. zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego  z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną  przez organizację pozarządową.

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji konkursowej powołanej w celu oceny ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2020r. zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną przez organizację pozarządową,  wybiera się ofertę złożoną przez „Fundację Młodzi Ludziom” z siedzibą Borysławiu i udziela się dotacji na realizację tego zadania w wysokości:  64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia zł), w tym 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt zł) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt zł) na zadania z zakresu edukacji prawnej.


Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z  nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2020 roku.


Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz.688 i poz. 1570) i zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r. poz. 294)
I. Cel konkursu – Rodzaj zadania
1.Celem konkursu jest stworzenie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacja prawną w Powiecie Brzezińskim w 2020r.
2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją  oraz edukacją prawną na terenie Powiatu Brzezińskiego zlokalizowanego w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00.3. W ramach prowadzenia punktu organizacja pozarządowa zobowiązana jest do:
1/ udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej obejmującej:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w lit. a i b, z wyłączeniem pism procesowych, lub
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sadowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sadową,
e) nieodpłatną mediację.
2/ świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje  również nieodpłatna mediację.
3/ świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w ramach dyżurów dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej co najmniej trzy razy w tygodniu.
4/ nieodpłatna mediacja obejmuje:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
b) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
c) przygotowanie projektu o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
d) przeprowadzenie mediacji,
e) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
f) nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu, stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona,
g) nieodpłatną mediację prowadzi mediator,
h) kartę pomocy przy prowadzeniu mediacji wypełnia się tylko raz, po zakończeniu mediacji, wskazując liczbę i łączny czas trwania posiedzeń mediacyjnych oraz wynik mediacji,
i) zakłada się, że nieodpłatna mediacja będzie prowadzona w zależności od potrzeb zgłoszonych przez osoby uprawnione, w ustalonym wcześniej terminie.
4. Ponadto organizacji pozarządowej powierza się  zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
5. Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne świadczenie poradnictwa obywatelskiego  powinna być udzielane w punkcie pomocy prawnej  w wymiarze 5 dni  w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie , uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na terenie powiatu brzezińskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizacje zadania. Możliwość wydłużenia trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert.
6. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadcz one nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sposób określony powyżej nie powoduje zwiększenia  środków na realizację zadania.
II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.
Na realizację zadania w roku 2020 przeznacza się kwotę 64 020,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące  dwadzieścia  złotych, w tym:
60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy   sześćdziesiąt  złotych ) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatna mediacją,
3 960,00zł  (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych ) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
– ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688, ze zm.),
– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
– ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r.  poz. 294, ze zm.).
.   2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów     określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów do wysokości 10%.
3. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej określonych.
IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.
1 . O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) wpisana jest na listę , o której mowa w art. 11d ust.1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez  Wojewodę Łódzkiego;
2) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych oraz posiada co najmnej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
3) przedstawi zawarte umowy  z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
4) przedstawi zawarte umowy  z  osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019r.;
5) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania do:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
c) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
2.O powierzenie prowadzenia w/w punktu  nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
V. Terminy i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznie 2020r. do 31 grudnia 2020r.., zgodnie z postanowieniami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej.
2. Zadanie realizowane będzie w Brzezinach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00. W określonych okolicznościach, które uniemożliwiłyby sprawne udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz nieodpłatna mediacją Starosta może wydłużyć czas trwania dyżuru w punkcie do 5 godzin dziennie.
3. Warunkiem powierzenia realizacji zadania jest przekazanie środków na ten cel z budżetu państwa.
VI. Zasady składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu  21 listopada 2019roku.
2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.
3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.
4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) kserokopię decyzji Wojewody Łódzkiego o wpisaniu na listę o której mowa w art. 11d ust.1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez  Wojewodę Łódzkiego;
2) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) statut organizacji, sprawozdanie merytoryczne z prowadzonej działalności za ostatni rok,
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
4) zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym doradztwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
5) zawarte umowy  z  osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
6) pisemne zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji i  jej  dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.
7) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku opracowania i stosowania standardów obsługi i wewnętrznego  systemu  kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
6. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
1) rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
2) z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia przyznanej dotacji,
3) nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
a) złożone przez podmioty nieuprawnione,
b) złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
c) złożone po terminie,
d) niekompletne,
e) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
8. Zarząd Powiatu w Brzezinach nie będzie zwracał kosztów sporządzenia  i złożenia oferty.
VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie Zarząd Powiatu w Brzezinach powoła  Komisję konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w Regulaminie pracy Komisji.
Kryteria oceny ofert:
– zgodność przedstawionego zadania z określonym w ofercie
– jakość przygotowanego projektu, ocena możliwości realizacji zadania,
– ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,
– dotychczasowe doświadczenie organizacji  w zakresie realizacji podobnych zadań,
Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Brzezinach po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej  BIP i Starostwa Powiatowego w Brzezinach.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty terminu składania ofert.
Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu w Brzezinach w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2020 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego o nazwie: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją  oraz edukacją prawną na terenie Powiatu Brzezińskiego.”.
Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
VIII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
W roku 2018 na realizacje zadania takiego samego rodzaju przeznaczono środki finansowe w wysokości 60 725,88 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy),  a w roku 2019 64 020,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące  dwadzieścia złotych, w tym: 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i  3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
IX. Informacje końcowe.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administratorem danych osobowych przesłanych w ofertach jest Starosta Brzeziński. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z  nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2020 roku.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia zadania. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 11, poz. 67).
Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela pani Małgorzata Żuraw Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji Tel. 46 874 24 12 lub 574 748 033, e-mail: zdrowie@powiat-brzeziny.pl.


Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację w 2020r. zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Brzezińskiego w 2020roku.”


1. Zgłoszenia kandydatowi na członków Komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Zgłoszenia należy składać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 18 listopada 2019r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl. lub zdrowie@powiat-brzeziny.pl.
3. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez statutowo uprawnione organy.
4. Za pracę w Komisji  konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.


Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z  nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2020 roku.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz.688 i poz. 1570) i zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r. poz. 294)

I. Rodzaj zadania
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją  oraz edukacją prawną na terenie Powiatu Brzezińskiego zlokalizowanego w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5.
2. W ramach prowadzenia punktu organizacja pozarządowa zobowiązana jest do:
1/ udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej obejmującej:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w lit. a i b, z wyłączeniem pism procesowych, lub
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sadowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sadową,
e) nieodpłatną mediację.

2/ świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje  również nieodpłatna mediację.
3/ świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w ramach dyżurów dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej co najmniej trzy razy w tygodniu.
4/ nieodpłatna mediacja obejmuje:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
b) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
c) przygotowanie projektu o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
d) przeprowadzenie mediacji,
e) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
f) nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu, stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona,
g) nieodpłatną mediację prowadzi mediator,
h) kartę pomocy przy prowadzeniu mediacji wypełnia się tylko raz, po zakończeniu mediacji, wskazując liczbę i łączny czas trwania posiedzeń mediacyjnych oraz wynik mediacji,
i)  zakłada się, że nieodpłatna mediacja będzie prowadzona w zależności od potrzeb zgłoszonych przez osoby uprawnione, w ustalonym wcześniej terminie.
4. Ponadto organizacji pozarządowej powierza się  zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
5. Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne świadczenie poradnictwa obywatelskiego  powinna być udzielane w punkcie pomocy prawnej  w wymiarze 5 dni  w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie , uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na terenie powiatu brzezińskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizacje zadania. Możliwość wydłużenia trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert.
6. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadcz one nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sposób określony powyżej nie powoduje zwiększenia  środków na realizację zadania.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.
Na realizację zadania w roku 2020 przeznacza się kwotę 65 626,32 zł  (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych trzydzieści dwa grosze, w tym:
61 566,96 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy  pięćset sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wr5az z nieodpłatna mediacją
4 059,36zł  (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści sześć groszy) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
– ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688, ze zm.),
– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
– ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r.  poz. 294, ze zm.).
 
2. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej określonych.

IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.
1 . O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) wpisana na listę , o której mowa w art. 11d ust.1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez  Wojewodę Łódzkiego;
2) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych oraz posiada co najmnej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
3) przedstawi zawarte umowy  z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
4) przedstawi zawarte umowy  z  osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019r.;
5) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania do:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
c) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
2.O powierzenie prowadzenia w/w punktu  nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

V. Terminy i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznie 2020r. do 31 grudnia 2020r.., zgodnie z postanowieniami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej.
2. Zadanie realizowane będzie w Brzezinach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00. W określonych okolicznościach, które uniemożliwiłyby sprawne udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz nieodpłatna mediacją Starosta może wydłużyć czas trwania dyżuru w punkcie do 5 godzin dziennie.
3. Warunkiem powierzenia realizacji zadania jest przekazanie środków na ten cel z budżetu państwa.

VI. Zasady składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu  15 listopada 2019roku.
2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.
3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.
4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) statut organizacji, sprawozdanie merytoryczne z prowadzonej działalności za ostatni rok,
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
4) zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym doradztwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
5) zawarte umowy  z  osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
6) pisemne zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji i  jej  dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.
7) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku opracowania i stosowania standardów obsługi i wewnętrznego  systemu  kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
6. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
1) rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
2) z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia przyznanej dotacji,
3) nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
a) złożone przez podmioty nieuprawnione,
b) złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
c) złożone po terminie,
d) niekompletne,
e) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
8. Zarząd Powiatu w Brzezinach nie będzie zwracał kosztów sporządzenia  i złożenia oferty.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie Zarząd Powiatu w Brzezinach powoła  Komisję konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w Regulaminie pracy Komisji.
Kryteria oceny ofert:
– zgodność przedstawionego zadania z określonym w ofercie
– jakość przygotowanego projektu, ocena możliwości realizacji zadania,
– ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,
– dotychczasowe doświadczenie organizacji  w zakresie realizacji podobnych zadań,
Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Brzezinach po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej  BIP i Starostwa Powiatowego w Brzezinach.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty terminu składania ofert.
Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu w Brzezinach w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2020 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego o nazwie: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej , świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją  oraz edukacją prawną na terenie Powiatu Brzezińskiego.”.
Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

VIII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
W roku 2018 na realizacje zadania takiego samego rodzaju przeznaczono środki finansowe w wysokości 60 725,88 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy),  a w roku 2019 64 020,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące  dwadzieścia złotych, w tym: 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i  3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

IX. Informacje końcowe.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administratorem danych osobowych przesłanych w ofertach jest Starosta Brzeziński. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z  nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2020 roku.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia zadania. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 11, poz. 67).

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela pani Małgorzata Żuraw Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji Tel. 46 874 24 12 lub 574 748 033, e-mail: zdrowie@powiat-brzeziny.pl.


 

Uroczysty koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach jako ostatni punkt projektu „Opera daje powera”  współfinansowanego  z budżetu województwa łódzkiego w ramach zadania kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”.

Wszelkie informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” pod adresem: http://www.naszpowiat.eu/aktualnosci.php?art=1015


Zaproszenie do udziału w konsultacjach


Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt  „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, stanowiący załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach. Termin rozpoczęcia konsultacji: 18 października 2019 r. Termin zakończenia konsultacji: 4 listopada2019r. Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia 4 listopada 2019r. na adres e-mailowy: zdrowie@powiat-brzeziny.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w przypadku przesłania uwagi lub opinii w formie papierowej decyduje data wpływu na wskazany adres, a nie data stempla pocztowego. Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 668, z późn. zm.) na temat projektu  „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok  2020”. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.

W załączeniu:
Projekt „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” stanowiący załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach.


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

7 czerwca uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach im. Jarosława Iwaszkiewicza odwiedzili Filharmonię Łódzką.  Wysłuchali tam koncertu symfonicznego. Orkiestra filharmonii zagrała koncert skrzypcowy D-Moll op -47 Jeana Sibeliusa oraz V Symfonię  D- Dur Ralpha Vaughana Williamsa. Na początku koncertu konferansjer opowiedział krótką historię obydwu utworów a potem artyści filharmonii poprowadzili obecnych w magiczny świat muzyki. Wyjazd do filharmonii odbył się w ramach programu „Opera daje Powera”  współfinansowanego z budżetu województwa łódzkiego w ramach zadania Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


 

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” realizuje działania w ramach dwóch projektów – „Opera daje powera” oraz „Spartakiada 7 Powiatów”. Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia pod adresem: http://www.naszpowiat.eu/


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o przyjęciu do  realizacji i dofinansowania zadania publicznego
trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje że,  uchwałą Nr 46/19  z dnia 8 maja  2019r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji pn.: „Spartakiada 7 powiatów” i zlecenia jego realizacji Stowarzyszeniu Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” w Brzezinach, uznano celowość realizacji zadania i zlecono do realizacji, w formie wspierania realizacji zadania i przyznano dotację w wysokości 3 000,00zł (słownie złotych: trzy tysiące).


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o przyjęciu do  realizacji i dofinansowania zadania publicznego
trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje że,  uchwałą Nr 45/19  z dnia 8 maja  2019r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji pn.: „Opera daje powera” i zlecenia jego realizacji Stowarzyszeniu Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” w Brzezinach, uznano celowość realizacji zadania i zlecono do realizacji, w formie wspierania realizacji zadania i przyznano dotację w wysokości 1 500,00zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset).


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury , ochrony dóbr kultury i tradycji  pn. „”Spartakiada 7 powiatów””  złożoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat”  oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj.  do 7 maja 2019r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury , ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „Opera daje powera” złożoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat” oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 2 maja 2019r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

 


Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na  realizację w 2019 r. zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego.

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na  realizację w 2019 r. zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i  rekreacji, ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, polityki społecznej, wspierania dóbr kultury i tradycji narodowej, wspierania nauki, oświaty i edukacji,  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokonuje się wyboru ofert i udziela się dotacji na dofinansowanie zadań, których wykaz stanowi poniższa tabelka.

Wykaz ofert wraz z wysokością udzielonej dotacji na realizację zadania

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

Wysokość  dotacji

1.

UKS Lider

Zorganizowanie XI Międzyszkolnego Turnieju Integracyjnego Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Brzezińskiego

3 100 zł

2.

UKS Lider

Organizacja XII Biegu Niepodległościowego Powiatu Brzezińskiego

2 800 zł

3.

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy

Zorganizowanie Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego im. Stanisława Dorynia pod patronatem Starosty Brzezińskiego

2 800 zł

4.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

Igrzyska Dzieci, ID, IMS, Licealiada

4 000 zł

5.

ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Brzeziny

„IX Powiatowe Zawody Pierwszej Pomocy – Brzeziny 2019”

4 000 zł

6.

Stowarzyszenie „INNI”

„Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną”

3 000 zł

7.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”

„Razem nad wodą”

3 000 zł

8.

Stowarzyszenie Przyjaciół „LO Iwaszkiewicz”

Stworzenie innowacyjnej pracowni multimedialnej w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach

2 000 zł

9.

Stowarzyszenie „INNI”

 

„TIK –amy razem”

2 000 zł

 


Projekt „Wspieraj lokalnie”

Starostwo Powiatowe w Brzezinach w efekcie  współpracy z Instytutem Wspierania Organizacji Pozarządowych oferuje podatnikom możliwość łatwego rozliczenia podatku dochodowego oraz wsparcia lokalnych organizacji pożytku publicznego za pomocą 1% PIT. Zapraszamy wszystkich podatników z terenu powiatu brzezińskiego do skorzystania ze specjalnie przygotowanego programu do rozliczeń podatkowych. Baner przekierowujący do programu znajduje się na głównej stronie Urzędu. Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych.


Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członkowi Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Brzezinach
Ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w 2019 r.


Zgłoszenia kandydatowi na członków Komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1.Zgłoszenia należy składać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 1 marca 2019r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl.
2. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez statutowo uprawnione organy.
3. Za pracę w Komisji  konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.


Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji,  ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, polityki społecznej, wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, wspierania nauki, oświaty i edukacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz.450, z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2019 rok”  przyjętego uchwałą Nr I/17/18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 14 grudnia 2018r. Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w  2019r. na  zadania z zakresu:

I. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i  sportu oraz turystyki i rekreacji.
W tej dziedzinie mogą być podejmowane następujące działania:

1) organizowania zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Powiatu, o charakterze otwartym, a szczególności:
a/ zorganizowanie XIII Zlotu Motocyklistów,
b/ zorganizowanie ulicznego Biegu Niepodległościowego,
c/ zorganizowanie zawodów sportowych w grach zespołowych,

2) organizowania przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży, a w szczególności:
a/ zorganizowanie Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem Starosty Brzezińskiego;
b/ zorganizowanie XI Międzyszkolnego Turnieju Integracyjnego Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Brzezińskiego;
c/ sport szkolny.

3) wspierania działań sportowych organizowanych przez Kluby Sportowe i UKS,

4) wspierania działań  propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu,

5) wspieranie działań promujących rozwój turystki i rekreacji na Ziemi Brzezińskiej.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań w 2019 r. w konkursie ofert wynosi 15 000 zł. W roku 2018 na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  i sportu z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 15 000,00 zł.

II. Ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia.
Mogą być podejmowane następujące działania:
a) działania zmierzające do upowszechniania wiedzy z zakresu pierwszej pomocy,
b) działania promujące zdrowy styl życia:
Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań w 2019 r. w konkursie ofert wynosi 4 000 zł. W roku 2018 na realizację zadań z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 4 000,00 zł

III.  Polityki społecznej –   mogą być podejmowane następujące działania:
a) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych w środowisku,
b) wspieranie samopomocowych projektów służących rozwojowi form oparcia społecznego dla osób zagrożonych zaburzeniami psychicznymi,
c) zorganizowanie obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań w 2019 r. w konkursie ofert wynosi 5 000 zł. W roku 2018 na realizację zadań z zakresu polityki społecznej z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 5 000,00 zł.

IV. Wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.
W ramach zadania mogą być między innymi podejmowane następujące działania
1)    organizowanie uroczystości kulturalnych i patriotycznych podtrzymujących tradycje narodowe (dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej,  Obchody  rocznicy zakończenia II wojny światowej, Obchody Dnia Niepodległości i inne),
2)    projekty związane z obchodami  rocznicy Powiatu Brzezińskiego;
Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań w 2019 r. w konkursie ofert wynosi 7 000 zł. W roku 2018 na realizację zadań z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 7 000,00 zł

V. Wspieranie nauki, oświaty i edukacji.
W ramach zadania mogą być między innymi podejmowane następujące działania:
1)    projekty przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu młodzieży,
2)    wspieranie działań na rzecz propagowania i rozwoju edukacji osób w wieku 50+;

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań w 2019 r. w konkursie ofert wynosi 4 000 zł. W roku 2018 na realizację zadań z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia z budżetu Powiatu Brzezińskiego nie wydatkowano środków.

Zasady przyznawania dotacji:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot  oferty w ramach ogłoszonego konkursu  w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się  ogłoszenia, tj. od dnia 14 lutego 2019r. do 7 marca 2019r. zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach,  ul. Sienkiewicza 16,  95-060 Brzeziny. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie.
O ważności złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do oferty należy dołączyć:
1)    aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,
2)    umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,
3)    aktualny statut organizacji,
4)    sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2018r.
3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
5. Wysokość udzielonej dotacji w formie  wspierania realizacji  zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:
1)    ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
2)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu   do zakresu rzeczowego zadania;
3)    ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
4)    ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3  środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5)    planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6)    analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie  uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie  § 5 ust.8 – ust 16 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy według ramowego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),  szczegółowo określającej warunki realizacji zadania z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Uchwała Zarządu Powiatu jest ostateczna.

Zarząd Powiatu  w Brzezinach zastrzega sobie prawo do  unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury , ochrony dóbr kultury i tradycji  pn. „XVII Spotkanie Noworoczne”  złożoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat”  oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 9  do 16 stycznia  2019r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl


Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na  realizację w 2019r. zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu brzezińskiego”.

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu brzezińskiego”,  wybiera się ofertę złożoną przez „Fundację Młodzi Ludziom” z siedzibą Borysławiu i udziela się dotacji na realizację tego zadania w wysokości:  64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia zł), w tym 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt zł) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt zł) na zadania z zakresu edukacji prawnej.


Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członkowi Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Brzezinach
Ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację w 2019r. zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu brzezińskiego”.

1. Zgłoszenia kandydatowi na członków Komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Zgłoszenia należy składać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 27 listopada 2018r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl. lub zdrowie@powiat-brzeziny.pl.
3. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez statutowo uprawnione organy.
4. Za pracę w Komisji  konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o przyjęciu do  realizacji i dofinansowania zadania publicznego
trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje że,  uchwałą z dnia 8 listopada  2018r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „Odsłonięcie pomnika „W hołdzie twórcom odrodzonej Ojczyzny” w ramach Powiatowych obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości” i zlecenia jego realizacji Stowarzyszeniu Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” w Brzezinach, zadanie  przyjęto do realizacji i przyznano dotację w wysokości 4 800,00zł (słownie złotych: cztery tysiące osiemset) na jego realizację.


Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na  realizację w 2018 r. zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i  rekreacji pn. „Organizacja XI Powiatowego Biegu Niepodległościowego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę”,  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.


Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację  zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego w 2018r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji pn. „Organizacja XI Powiatowego Biegu Niepodległościowego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę”, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokonuje się wyboru oferty złożonej przez Hufiec ZHP Brzeziny  i udziela się dotacji na dofinansowanie realizacji tego zadania w wysokości 5 000,00 zł  (słownie: pięć tysięcy złotych).


Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w roku 2019 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu brzezińskiego”

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450, z późn. zm.) i zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r. poz. 2030, z późn. zm.)
I. Rodzaj zadania
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji na terenie powiatu brzezińskiego zlokalizowanego w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5.
2. W ramach prowadzenia punktu organizacja pozarządowa zobowiązana jest do:
1/ udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej obejmującej:
a) poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
c) sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w lit. a i b, z wyłączeniem pism procesowych, lub
d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sadowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sadową.
2/ świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
3. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w ramach dyżurów dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej co najmniej dwa razy w tygodniu.
4. Ponadto organizacji pozarządowej powierza się  zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
5. Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne świadczenie poradnictwa obywatelskiego  powinna być udzielane w punkcie pomocy prawnej  w wymiarze 5 dni  w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie , uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na terenie powiatu brzezińskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizacje zadania. Możliwość wydłużenia trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert.
6. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadcz one nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sposób określony powyżej nie powoduje zwiększenia  środków na realizację zadania.
III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.
Na realizację zadania w roku 2019 przeznacza się kwotę 64 020,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące  dwadzieścia złotych, w tym:
60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.
IV. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
– ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz.450 ze zm.),
– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
– ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r.  poz. 2030, ze zm.).
2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych oraz posiada co najmnej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
2) przedstawi zawarte umowy  z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019r.;
3) przedstawi zawarte umowy  z  osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019r.;
4) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania do:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
c) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
3. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
V. Terminy i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznie 2019r. do 31 grudnia 2019r.., zgodnie z postanowieniami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019r.
2. Zadanie realizowane będzie w Brzezinach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00. W określonych okolicznościach, które uniemożliwiłyby sprawne udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Starosta może wydłużyć czas trwania dyżuru w punkcie do 5 godzin dziennie.
3. Warunkiem powierzenia realizacji zadania jest przekazanie środków na ten cel z budżetu państwa.
VI. Terminy składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu  22 listopada 20178roku.
2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.
3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.
4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016  roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) statut organizacji, sprawozdanie merytoryczne z prowadzonej działalności za ostatni rok,
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
4) zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
5) zawarte umowy  z  osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019r.;
6) pisemne zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej  dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.
7) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku opracowania i stosowania standardów obsługi i wewnętrznego  systemu  kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
6. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
1) rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
2) z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia przyznanej dotacji,
3) nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
a) złożone przez podmioty nieuprawnione,
b) złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
c) złożone po terminie,
d) niekompletne,
e) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
8. zarząd Powiatu w Brzezinach nie będzie zwracał kosztów sporządzenia  i złożenia oferty.
VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się uchwała Zarządu Powiatu w Brzezinach Komisję konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w Regulaminie pracy Komisji. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Brzezinach po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej  BIP i Starostwa Powiatowego w Brzezinach. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 tygodni od daty terminu składania ofert.
Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu w Brzezinach w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2019 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego o nazwie: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu brzezińskiego”.  Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
VIII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
W roku 2017 na realizacje zadania takiego samego rodzaju przeznaczono środki finansowe w wysokości 60 725,88 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy), a w roku 2018 w wysokości 60 725,88 zł ( słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy)


Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego, z zakresu wspierania nauki, oświaty i edukacji osób 50+, a w szczególności słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2018 rok”  przyjętego uchwałą Nr LIII/216/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 listopada 2017r.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która zrealizuje zadanie z zakresu wspierania nauki, oświaty i edukacji osób 50+ , a w szczególności słuchaczy Uniwersytetu III Wieku,

W budżecie Powiatu Brzezińskiego w 2018r.  przeznaczono na realizację tego rodzaju zadań 3 000 zł,

W roku 2017 na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  i sportu oraz turystyki i rekreacji z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 4 000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot  oferty w ramach ogłoszonego konkursu  w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się  ogłoszenia, tj. od dnia 2 listopada 2018r. do 23 listopada 2018r. zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach,  ul. Sienkiewicza 16,  95-060 Brzeziny. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie. O ważności złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,
2) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,
3) aktualny statut organizacji,
4) sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2017r.
3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
5. Wysokość udzielonej dotacji w formie  wspierania realizacji  zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:
1) ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu   do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
4) ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3  środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie  uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie  § 5 ust.8 – ust 17 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy według ramowego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),  szczegółowo określającej warunki realizacji zadania z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Uchwała Zarządu Powiatu jest ostateczna.

Zarząd Powiatu  w Brzezinach zastrzega sobie prawo do  unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury , ochrony dóbr kultury i tradycji  pn. „Odsłonięcie pomnika ,,W hołdzie twórcom odrodzonej Ojczyzny’’  w ramach Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.”  złożoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat”  oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 31 października  2018r.  do dnia 7 listopada  2018 r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl


Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt  „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 10 października 2018 r.
Termin zakończenia konsultacji: 26 października 2018r.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia 26 października  2018r. na adres e-mailowy: zdrowie@powiat-brzeziny.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w przypadku przesłania uwagi lub opinii w formie papierowej decyduje data wpływu na wskazany adres, a nie data stempla pocztowego. Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, z późn. zm.) na temat projektu  „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.

W załączeniu:

Projekt „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach.


Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji pn. „Organizacja XI Powiatowego Biegu Niepodległościowego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę”,   przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
     

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2018 rok”  przyjętego uchwałą Nr LIII/216/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 28 listopada 2017r.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która zrealizuje zadanie pn. „Organizacja XI Powiatowego Biegu Niepodległościowego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę”. W ramach  realizacji tego zadania oczekujemy:
• zorganizowania w dniu 10 listopada 2018r. w Brzezinach biegu ulicznego dla uczczenia 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę  Niepodległości,
• przygotowania dyplomów, upominków dla uczestników  i nagród dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach,
• przygotowania okolicznościowych gadżetów dla   obserwatorów biegu,
• przygotowania ciepłych lub zimnych napojów, poczęstunku.

W budżecie Powiatu Brzezińskiego w 2018r.  przeznaczono na realizację tego rodzaju zadań 15 000 zł, z czego już wydatkowano 8 000,00 zł.  Na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Organizacja biegu ulicznego z okazji Dnia Niepodległości” przeznacza  się  5 000,00 zł.
W roku 2017 na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  i sportu oraz turystyki i rekreacji z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 15 000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot  oferty w ramach ogłoszonego konkursu  w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się  ogłoszenia, tj. od dnia 10 października 2018r. do 31 października 2018r. zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach,  ul. Sienkiewicza 16,  95-060 Brzeziny. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie.
O ważności złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,
2) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,
3) aktualny statut organizacji,
4) sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2017r.
3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
5. Wysokość udzielonej dotacji w formie  wspierania realizacji  zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:
1) ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu   do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
4) ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3  środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie  uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie  § 5 ust.8 – ust 17 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy według ramowego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),  szczegółowo określającej warunki realizacji zadania z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Uchwała Zarządu Powiatu jest ostateczna.

Zarząd Powiatu  w Brzezinach zastrzega sobie prawo do  unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o przyjęciu do  realizacji i dofinansowania zadania publicznego
w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje, że,  uchwałą z dnia 17 maja  2018r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „Święto Powiatu – Dzień Matki Ojczyzny” i zlecenia jego realizacji Stowarzyszeniu Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” w Brzezinach, zadanie  przyjęto do realizacji i przyznano dotację w wysokości 2 200,00zł (słownie złotych: dwa tysiące dwieście) na jego realizację.


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „Święto Powiatu – Dzień Matki Ojczyzny”  złożoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat” oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 9 maja  2018r. do dnia 16 maja  2018 r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz polityki społecznej, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty  wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie.


Wykaz ofert wraz z wysokością udzielonej dotacji na realizację zadania


 

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty  wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wykaz ofert wraz z wysokością udzielonej dotacji na realizację zadania


Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego, z zakresu: ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz polityki społecznej, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
     

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2018 rok”  przyjętego uchwałą Nr LIII/216/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia28 listopada 2017r. 

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w  2018r. na  zadania z zakresu: 

1) ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia –  mogą być podejmowane następujące działania:
a) działania zmierzające do upowszechniania wiedzy z zakresu pierwszej pomocy,
b) działania promujące zdrowy styl życia;

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań w 2018 r. w konkursie ofert wynosi 4 000 zł. W roku 2017 na realizację zadań z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 4 000,00 zł

2) polityki społecznej –   mogą być podejmowane następujące działania:

a) wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych w środowisku,
b) wspieranie samopomocowych projektów służących rozwojowi form oparcia społecznego dla osób zagrożonych zaburzeniami psychicznymi;

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań w 2018 r. w konkursie ofert wynosi 5 000 zł. W roku 2017 na realizację zadań z zakresu polityki społecznej z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 5 000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot  oferty w ramach ogłoszonego konkursu  w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się  ogłoszenia, tj. od dnia 15 marca 2018r. do 6 kwietnia 2018r. zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach,  ul. Sienkiewicza 16,  95-060 Brzeziny. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie. O ważności złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,
2) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,
3) aktualny statut organizacji,
4) sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2017r.

3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
5. Wysokość udzielonej dotacji w formie  wspierania realizacji  zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:

1) ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu   do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
4) ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3  środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie  uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie  § 5 ust.8 – ust 17 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy według ramowego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),  szczegółowo określającej warunki realizacji zadania z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Uchwała Zarządu Powiatu jest ostateczna.

Zarząd Powiatu  w Brzezinach zastrzega sobie prawo do  unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.


Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817, z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2018 rok”  przyjętego uchwałą Nr LIII/216/17 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia28 listopada 2017r.  
Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w  2018r. na  zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i  sportu oraz turystyki i rekreacji mogą być podejmowane następujące działania:

1) organizowania zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Powiatu, o charakterze otwartym, a szczególności:
a/ zorganizowanie XIII Zlotu Motocyklistów;
b/ zorganizowanie ulicznego Biegu Niepodległościowego,

2) organizowania przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży, a w szczególności:
a/ zorganizowanie Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem Starosty Brzezińskiego;
b/ zorganizowanie X Międzyszkolnego Turnieju Integracyjnego Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Brzezińskiego;
c/ sport szkolny.

3) wspierania działań sportowych organizowanych przez Kluby Sportowe i UKS,

4) wspierania działań  propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu,

5) wspieranie działań promujących rozwój turystki i rekreacji na Ziemi Brzezińskiej.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań w 2018 r. w konkursie ofert wynosi 15 000 zł. W roku 2017 na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  i sportu z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 15 000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot  oferty w ramach ogłoszonego konkursu  w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się  ogłoszenia, tj. od dnia 8 lutego 2018r. do 1 marca 2018r. zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach,  ul. Sienkiewicza 16,  95-060 Brzeziny. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie. O ważności złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,
2) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,
3) aktualny statut organizacji,
4) sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2017r.

3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.

4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

5. Wysokość udzielonej dotacji w formie  wspierania realizacji  zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:

1) ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu   do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
4) ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3  środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie  uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie  § 5 ust.8 – ust 17 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy według ramowego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),  szczegółowo określającej warunki realizacji zadania z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Uchwała Zarządu Powiatu jest ostateczna.

Zarząd Powiatu  w Brzezinach zastrzega sobie prawo do  unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.


Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członkowi Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w 2018r.

Zgłoszenia kandydatowi na członków Komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Zgłoszenia należy składać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 23 lutego 2018r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl.
2. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez statutowo uprawnione organy.
3. Za pracę w Komisji  konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.


 

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. przez organizacje pozarządowe.

W odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert wpłynęło 5 ofert złożonych przez:

Lp.

Nazwa oferenta –  organizacji pozarządowej

1.

Europen Concept Colsulting Fundation  Łódź, 91-334 Łódź, ul. Rojna 103, adres do korespondencji 91-334 Łódź, ul. Limanowskiego 107 lok. 2u

2.

„Fundacja Młodzi Ludziom” Borysław, 49, 96-130 Głuchów

3.

Stowarzyszenie „Inicjatywa Na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli” Olsztyn,

10-509 Olsztyn, ul. Mickiewicza  14/1

4.

Fundacja Honeste Vivere Warszawa, 04-474 Warszawa, ul. Amałowicza -Tatara 7

5.

Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” Kielce, 25-666 Kielce, ul. Ponurego Piwnika 49

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji konkursowej powołanej uchwałą Nr 133/17 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 18 października 2017r.  w celu opiniowania ofert na realizacje zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego  z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r. przez organizacje pozarządowe, została wybrana do realizacji oferta złożona przez „Fundację Młodzi Ludziom” z siedzibą w Borysławiu,  96-130 Głuchów, Borysław 49. Na realizacje tego zadania  udziela się dotacji z budżetu Powiatu Brzezińskiego w wysokości  60 725,88zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy)


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o przyjęciu do realizacji i dofinansowania zadania publicznego w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje, że uchwałą z dnia 24 października  2017r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji pn. „Powiatowe Obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości” i zlecenia jego realizacji Stowarzyszeniu Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” w Brzezinach, zadanie  przyjęto do realizacji i przyznano dotację w wysokości 2 000,00zł (słownie złotych: dwa tysiące) na jego realizację.


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury , ochrony dóbr kultury i tradycji  pn. „Powiatowe Obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości”  złożoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat”  oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 10 października 2017r. do dnia 17 października  2017r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu wspierania kultury i ochrony dóbr kultury i tradycji pn.
„Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej”

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje, że uchwałą z dnia 3 października   2017r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w roku 2017 z zakresu wspierania kultury i ochrony dóbr kultury i tradycji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do dofinansowania wybrana została oferta złożona przez  Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” w Brzezinach – na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 3 000,00zł (słownie złotych: trzy tysiące).


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH
o przyjęciu do  realizacji i dofinansowania zadania publicznego
trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje, że uchwałą z dnia 3 października   2017r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania nauki, oświaty i edukacji osób starszych pn. „Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego” i zlecenia jego realizacji Stowarzyszeniu Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” w Brzezinach przyjęto do realizacji i przyznano dotację w wysokości 1 000,00zł (słownie złotych: jeden tysiąc) na realizacje tego zadania.


Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członków Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018 na terenie Powiatu Brzezińskiego ”.

1. Zgłoszenia kandydatowi na członków Komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Zgłoszenia należy składać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 16 października 2017r.w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl.
3. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez statutowo uprawnione organy.
4. Za pracę w Komisji  konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.


Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego, przez organizacje pozarządowe


Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.239, z późn. zm.)

I. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Brzezińskim mobilny punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

II. Rodzaj zadania

Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w okresie od 1 stycznia do 31  grudnia 2018 r., jako punktu mobilnego prowadzonego przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, w następujących miejscach i godzinach na terenie Powiatu Brzezińskiego:
1. w Brzezinach, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16  w poniedziałek co najmniej w godzinach 8 – 12,
2. w Gminie Brzeziny, w siedzibie Filii Gminnej Biblioteki w Bogdance we czwartek w godzinach co najmniej 16 – 20,
3. w Gminie Dmosin, w siedzibie Urzędu Gminy, Dmosin 9, we wtorek w godzinach  co najmniej 9 – 13,
4. w Gminie Jeżów, w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1, we środę co najmniej w godzinach 9 – 13,
5. w Gminie Rogów, w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie ul. Żeromskiego 23, w piątek co najmniej w godzinach  9 – 13.

III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.

Na realizację zadania w roku 2018 przeznacza się kwotę 60 725,88zl (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć osiemdziesiąt osiem groszy).

IV. Zasady przyznawania dotacji.

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
– ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.239 ze zm.),
– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
– ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1225, ze zm.).

2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania do:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

3. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

V. Terminy i warunki realizacji zadania.

Nieodpłatna pomoc prawna na rzecz osób fizycznych obejmująca:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej prawach lub spoczywających na niej obowiązkach,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu,
3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

VI. Terminy składania ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 19 października  2017 roku.

2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.

3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.

4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016  roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) statut organizacji, sprawozdanie merytoryczne z prowadzonej działalności za ostatni rok,
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
4) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
5) pisemne zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej  dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.

6. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
1) rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
2) z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia przyznanej dotacji,
3) nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
a) złożone przez podmioty nieuprawnione,
b) złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
c) złożone po terminie,
d) niekompletne,
e) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

8. zarząd Powiatu w Brzezinach nie będzie zwracał kosztów sporządzenia  i złożenia oferty.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Brzezinach po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej  BIP i Starostwa Powiatowego w Brzezinach.
Skład komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu w Brzezinach.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty terminu składania ofert.

Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria podstawowe:
a) zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
b) jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,
d) dotychczasowe doświadczenie organizacji,

Dodatkowym kryterium oceny ofert będzie zaoferowanie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego,
Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu w Brzezinach, zatwierdzająca opinię komisji konkursowej.
Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

VIII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W roku 2016 na realizacje zadania takiego samego rodzaju przeznaczono środki finansowe w wysokości 56 946zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć), a w roku 2017 w wysokości 60 725,88 zł ( słownie sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy)


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU w BRZEZINACH

o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspieranie nauki, oświaty i edukacji osób seniorów pn. „Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego”  złożoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat”  oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 25 września 2017r. do dnia 2 października  2017r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl


Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 27 września  2017r.
Termin zakończenia konsultacji: 12 października 2017r.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia 27 października  2017r. na adres e-mailowy: zdrowie@powiat-brzeziny.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w przypadku przesłania uwagi lub opinii w formie papierowej decyduje data wpływu na wskazany adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016r.  poz. 1817, z póź. zm.) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok  2018 „.
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.

W załączeniu:
Projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 „.


Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji p.n. „Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej”, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817, z póżn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2017 rok”  przyjętego uchwały Nr XXXV/135/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 8 listopada 2016r.   

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która zrealizuje zadanie pn. „Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej”.

W ramach  realizacji tego zadania oczekujemy:
•    zorganizowania koncertu muzyki ludowej – utwory z regionu krakowskiego nawiązujące do „Wesela”  Stanisława Wyspiańskiego,
•    przygotowania okolicznościowych gadżetów-upominków dla uczestników spotkania  (ok. 50 szt.),
•    przygotowania poczęstunku (kawa, herbata, ciasta)

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w 2017 r. w konkursie ofert wynosi 3 000 zł. W roku 2016 na realizację zadań z zakresu wspierania kultury i ochrony dóbr kultury z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 10 000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji:
1.    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot  oferty w ramach ogłoszonego konkursu  w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się  ogłoszenia, tj. od dnia 6 września 2017r. do 27 września 2017r. do godz. 16.00 zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach,  ul. Sienkiewicza 16,  95-060 Brzeziny. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie.
O ważności złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,
2) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,
3) aktualny statut organizacji,
4) sprawozdanie z działalności za 2016r.
3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
5. Wysokość udzielonej dotacji w formie  wspierania realizacji  zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:
1)    ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
2)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu   do zakresu rzeczowego zadania;
3)    ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
4)    ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3  środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5)    planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6)    analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie  uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie  § 5 ust.8 – ust 17 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy według ramowego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),  szczegółowo określającej warunki realizacji zadania z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Uchwała Zarządu Powiatu jest ostateczna.

Zarząd Powiatu  w Brzezinach zastrzega sobie prawo do  unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Brzezińska”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów, przedsiębiorców działających w branży turystycznej oraz producentom lokalnych produktów Powiat Brzeziński planuje we współpracy z miastem Brzeziny i gminami Jeżów, Dmosin, Rogów i Brzeziny, powołać Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Brzezińska”, której celem będzie promocja Ziemi Brzezińskiej jako regionu turystycznie atrakcyjnego.

Obecnie na terenie powiatu nie ma podmiotu zajmującego się promocją turystyki, stąd pomysł władz powiatu, aby powołać organizację pozarządową z siedzibą w Brzezinach, która będzie dążyła do:

– kreowania i upowszechniania pozytywnego wizerunku powiatu brzezińskiego, gmin wchodzących w skład powiatu brzezińskiego i miasta Brzeziny, przedsiębiorców i organizacji, które przystąpią do Stowarzyszenia jako członkowie, oraz Ziemi Brzezińskiej jako atrakcyjnego turystycznie  regionu w kraju i za granicą,
– tworzenia i rozwoju produktów turystycznych wokół atrakcji turystycznych,
– prowadzenia informacji turystycznej,
– promowania produktów tradycyjnych i działania na rzecz promocji turystyki kulinarnej.

Do 15 września 2017 r. można zgłaszać uwagi do treści dokumentu, przesyłając propozycje zmian na adres: promocja@powiat-brzeziny.pl.

Projekt statutu poniżej.

Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki


 

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania
o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania. Dzięki pomysłowości i kreatywności obywateli naszego województwa można zrealizować przedsięwzięcia, które pozwolą na nowo ukazać obszary współpracy i umocnić wspólnotowe więzi. Jego celem jest też wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 mln społeczności Ziemi Łódzkiej.


Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania. Dzięki pomysłowości i kreatywności obywateli naszego województwa można zrealizować przedsięwzięcia, które pozwolą na nowo ukazać obszary współpracy i umocnić wspólnotowe więzi. Jego celem jest też wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 mln społeczności Ziemi Łódzkiej.


Budżet obywatelski będzie prowadzony odrębnie dla 5 subregionów. Przewidywana kwota środków finansowych dzielona będzie w równych częściach na wszystkie subregiony.Proponowane zadania do realizacji będą mogli zgłaszać mieszkańcy województwa zamieszkali na terenie subregionu, do którego zadanie zgłoszono. Może to być każda inicjatywa obywatelska o charakterze ponadlokalnym, która mieści się w granicach zadań i kompetencji samorządu województwa.


Zgłoszenie propozycji zadania będzie można przesłać drogą elektroniczną lub pocztową, albo osobiście złożyć w Urzędzie Marszałkowskim.Projekty, które spełniać będą kryteria określone w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców województwa łódzkiego.


Całą stroną organizacyjną i finansową realizacji wyłonionych w głosowaniu projektów zajmie się Urząd Marszałkowski WŁ.Wszystkie informacje oraz wymagane formularze dostępne są na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego www.bo.lodzkie.pl.subregiony.


Informacja Zarządu Powiatu w Brzeznach o przyjęciu do  realizacji i dofinansowania zadania publicznego w  trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje, że uchwałą z dnia 16 maja  2017r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania nauki, oświaty i edukacji osób starszych pn. „Szlakiem Architektury drewnianej – Łódzkie 2017” i zlecenia jego realizacji Stowarzyszeniu Rozwoju Powiatu brzezińskiego „Nasz Powiat” w Brzezinach przyjęto do realizacji i przyznano dotację w wysokości 3 000,00zł (słownie złotych: trzy tysiące) na realizacje tego zadania.


Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację  zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w roku 2017, z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wykaz ofert wraz z wysokością udzielonej dotacji na dofinansowanie realizacji zadań

L.p.

Nazwa oferenta

 

Tytuł zadania

Proponowana wysokość dotacji

1.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”

Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych mających na celu integrację osób niepełnosprawnych „Śladami Przyrody”

3 000,00zł

2.

Komenda Chorągwi Łódzkiej ZHP Komenda Hufca Brzeziny

VII Powiatowe zawody Pierwszej Pomocy – Brzeziny 2017

2 300,00 zł

3.

Stowarzyszenie INNI

„Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną”

2 000,00 zł

4.

Stowarzyszenie Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „VIOLA”

Wspieranie działań  sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu

1 200,00 zł

 

Oferta złożona przez Fundację „Batorówka” nie została przyjęta do dofinansowania


Zachęcamy do udziału w II edycji konkursu „Aktywator społeczny”, w którym można wygrać pakiet rozwojowy w wysokości 3 000 zł.


Udział w konkursie mogą wziąć:


– organizacje mające siedzibę na terenie jednego z następujących powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, skierniewickiego, miasta Skierniewice, zgierskiego oraz prowadzące działalność na terenie jednego lub kilku z wyżej wymienionych powiatów województwa łódzkiego,


– grupy nieformalne, składające się minimum z 3 osób fizycznych w rozumieniu przepisów KC uczące się/pracujące/zamieszkujące na terenie jednego z następujących powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, skierniewickiego, miasta Skierniewice, zgierskiego oraz prowadzące działalność na terenie jednego lub kilku z wyżej wymienionych powiatów województwa łódzkiego.


 Szczegóły konkursu wraz z informacjami na temat kwalifikowalności podmiotów ubiegających się o wsparcie oraz wydatków w ramach pakietu rozwojowego znajdują się na naszej stronie: http://wsparciespoleczne.pl/ogloszenie/oglaszamy-konkurs-na-pakiet-rozwojowy-aktywator-spoleczny-w-2017-r-projekt-owes/


Zgłoszenia przyjmowane są
do  13 czerwca 2017 r. do godz. 16:00.


INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Brzezinach zamieszcza do publicznego wglądu ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspieranie nauki, oświaty i edukacji osób seniorów pn. „Szlakiem architektury drewnianej – Łódzkie 2017” złożoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat” oraz informuje, że każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. od dnia 26 kwietnia 2017r. do dnia 4 maja 2016r.) może zgłosić uwagi dotyczące oferty na piśmie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl


Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz z zakresu pomocy społecznej,  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.


Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817, z późn. zm.) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2017 rok”  przyjętego uchwały Nr XXXV/135/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 8 listopada 2016r.  
Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w  2017r. na następujące zadania:

I. Z zakresu promocji i ochrony zdrowia
W ramach zadania mogą być podejmowane następujące działania:
1) organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia,
2) zorganizowanie imprezy otwartej pod hasłem „Dzień dla zdrowia”,
3) popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy  przedmedycznej.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2017 r. wynosi 4 000 zł. W roku 2016 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  w Powiecie Brzezińskim  przyznano dotacje na łączną kwotę 3 000 zł.

II. Z zakresu pomocy społecznej
W ramach zadania mogą być podejmowane następujące działania:
1) organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych mających na celu integrację osób niepełnosprawnych,
2) organizowanie imprez mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a w szczególności:
a/ zorganizowanie otwartej imprezy pod hasłem Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w konkursie ofert 2017 r. wynosi 5 000 zł. W roku 2016 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  w Powiecie Brzezińskim  przyznano dotacje na łączną kwotę 4 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot  oferty w ramach ogłoszonego konkursu  w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się  ogłoszenia, tj. od dnia 20 kwietnia 2017r. do 11 maja 2017r. zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach,  ul. Sienkiewicza 16,  95-060 Brzeziny. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie.
O ważności złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,
2) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,
3) aktualny statut organizacji,
4) sprawozdanie z działalności za 2016r.
3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
5. Wysokość udzielonej dotacji w formie  wspierania realizacji  zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:
1) ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu   do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
4) ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3  środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie  uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie  § 5 ust.8 – ust 17 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy według ramowego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),  szczegółowo określającej warunki realizacji zadania z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Uchwała Zarządu Powiatu jest ostateczna.


Zarząd Powiatu  w Brzezinach zastrzega sobie prawo do  unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.


 

Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację  zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w roku 2017, z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i  sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Wykaz ofert wraz z wysokością udzielonej dotacji na dofinansowanie realizacji zadań

 


 

Ogłoszenie o tworzeniu listy osób, kandydatów na członków Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Brzezinach
Ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych
Powiatu Brzezińskiego w 2017r.


Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Zgłoszenia należy składać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 3 marca 2017r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl.

2. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez statutowo uprawnione organy.

3. Za pracę w Komisji  konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.


Zarząd Powiatu w Brzezinach

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego, z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2017 rok”  przyjętego uchwały Nr XXXV/135/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 8 listopada 2016r. 

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w  2017r. na  zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i  sportu mogą być podejmowane następujące działania:

1) organizowania zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców Powiatu, o charakterze otwartym, a szczególności:

a/ zorganizowanie XII Zlotu Motocyklistów;

b/ zorganizowanie ulicznego Biegu Niepodległościowego,

2) organizowania przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży, a w szczególności:

a/ zorganizowanie Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem Starosty Brzezińskiego;

b/ zorganizowanie VI Międzyszkolnego Turnieju Integracyjnego Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Brzezińskiego;

c/ sport szkolny.

 3) wspierania działań sportowych organizowanych przez Kluby Sportowe i UKS,

 4) wspierania działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu,

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego rodzaju zadań w 2017 r. w konkursie ofert wynosi 15 000 zł. W roku 2016 na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  i sportu z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 15 000,00 zł

 
Zasady przyznawania dotacji:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot  oferty w ramach ogłoszonego konkursu  w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się  ogłoszenia, tj. od dnia 15 lutego 2017r. do 9 marca 2017r. zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach,  ul. Sienkiewicza 16,  95-060 Brzeziny. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie.
O ważności złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,

2) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,

3) aktualny statut organizacji,

4) sprawozdanie z działalności za 2016r.

3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.

4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

5. Wysokość udzielonej dotacji w formie  wspierania realizacji  zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:

1) ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)

2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu   do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;

4) ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3  środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie  uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie  § 5 ust.8 – ust 17 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy według ramowego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),  szczegółowo określającej warunki realizacji zadania z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Uchwała Zarządu Powiatu jest ostateczna.

 
Zarząd Powiatu  w Brzezinach zastrzega sobie prawo do  unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.


 

 Zarząd Powiatu w Brzezinach

 

Informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego w roku 2017, z zakresu wspierania kultury i ochrony dóbr kultury. Na mocy uchwały Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego w roku 2017, z zakresu wspierania kultury i ochrony dóbr kultury pn. „„Koncert muzyki dawnej na inaugurację 685-lecia Kasztelanii Brzezińskiej”,, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do dofinansowania wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat” w Brzezinach, przyznano dofinansowanie w wysokości 2 000,00zł (słownie złotych: dwa tysiące).


 

Marszałek Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego celem uzupełnienia składu Rady.

 

W ramach ogłoszonych wyborów wyłonieni zostaną trzej przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Zgłoszenie kandydata do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej, a następnie przesłanie jej wraz z rekomendacjami od co najmniej 10 organizacji pozarządowych z regionu łódzkiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego – zgłoszenie” na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź) lub złożenie osobiście w Biurze Podawczym Urzędu (al. Piłsudskiego 8, parter) w terminie od 13 stycznia 2017 r. do 3 lutego 2017 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego.
Po weryfikacji formalnej zgłoszeń upubliczniona zostanie lista kandydatów a następnie odbędzie się głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radzie, które będzie trwało 3 tygodnie od daty upublicznienie ww. listy.

Karta zgłoszenie i inne ważne dokumenty TUTAJ

 


 

Zarząd Powiatu w Brzezinach

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji p.n. „Koncert muzyki dawnej na inaugurację 685-lecia Kasztelanii Brzezińskiej”, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

       Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817) oraz na podstawie „Programu Współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2017 rok”  przyjętego uchwały Nr XXXV/135/16 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 8 listopada 2016r.
     
     Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która zrealizuje zadanie pn. „Koncert muzyki dawnej na inaugurację 685-lecia Kasztelanii Brzezińskiej”.
W ramach  realizacji tego zadania oczekujemy:
•    Zorganizowania i prowadzenia godzinnego koncertu muzyki dawnej – utwory z XIV wieku lub starsze w językach słowiańskich lub po łacinie. Muzycy biorący udział w koncercie wykonają  utwory religijne i świeckie  nawiązujące do kultury średniowiecznej. Koncert ma się odbyć w dniu 21 stycznia 2017r. godz. 19.00-20.00 podczas  XV Spotkania Noworocznego w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.

Wysokość środków z budżetu powiatu przeznaczonych na realizację tego zadania w 2017 r. w konkursie ofert wynosi 2 000 zł. W roku 2016 na realizację zadań z zakresu wspierania kultury i ochrony dóbr kultury z budżetu Powiatu Brzezińskiego wydatkowano 10 000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji:
1.    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie/przesłanie przez podmiot  oferty w ramach ogłoszonego konkursu  w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się  ogłoszenia, tj. od dnia 29 grudnia 2016r. do 19 stycznia 2017r. zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach,  ul. Sienkiewicza 16,  95-060 Brzeziny. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie.
O ważności złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do oferty należy dołączyć:
1)    aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji,
2)    umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku realizacji zadania w partnerstwie,
3)    aktualny statut organizacji,
4)    sprawozdanie z działalności za 2016r.
3. Oferta powinna być zgodna ze statutem organizacji.
4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
5. Wysokość udzielonej dotacji w formie  wspierania realizacji  zadania z budżetu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Oferty na realizację zadań podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególność następujące kryteria:
1)    ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy; (działalność zgodna ze statutem)
2)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu   do zakresu rzeczowego zadania;
3)    ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Podmioty Programu będą realizować zadanie publiczne;
4)    ocena planowanych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust 3  środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5)    planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6)    analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Brzezinach w formie  uchwały, po zasięgnięciu opinii Komisji konkursowej powołanej zgodnie  § 5 ust.8 – ust 17 Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 pkt 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”. Uchwała będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy według ramowego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),  szczegółowo określającej warunki realizacji zadania z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Uchwała Zarządu Powiatu jest ostateczna.

Zarząd Powiatu  w Brzezinach zastrzega sobie prawo do  unieważnienia konkursu ofert w całości lub części bez podania przyczyn.

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Hufiec ZHP Brzeziny

„VIII Powiatowe Zawody Pierwszej Pomocy –Brzeziny 2018”

2 500,00 zł

2.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”,

„Aktywna Integracja”

2 500,00zł

3.

Stowarzyszenie INNI w Brzezinach.

„Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”

3 000,00 z