Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Biuro Rzeczy Znalezionych

Postępowania

w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru w Starostwie Powiatowym w Brzezinach

prowadzi w imieniu Starosty Brzezińskiego

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

Parter, pokój nr 6  telefon –  46 874 24 12

Biuro pracuje w godzinach pracy Starostwa:

 • Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908)
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1145 późn. zm.)
 • Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 920)
 • Zarządzenie Starosty Brzezińskiego Nr 8/2021 z dnia 13 kwietnia 2021r.

Zakres działania Biura:

 1. Prowadzenie postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy;
 2. Przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych;
 3. Poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;
 4. Udzielanie wyjaśnień dotyczących prowadzonych postępowań w sprawach rzeczy znalezionych, w tym informowanie zainteresowanych o posiadanych depozytach;
 5. Zamieszczanie ogłoszeń w sprawie rzeczy znalezionych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach – w dzienniku o zasięgu lokalnym;
 6. Wydawanie rzeczy znalezionych osobom uprawnionym (właścicielowi lub znalazcy);
 7. Likwidacja nie podjętych depozytów

Biuro przyjmuje do depozytu:

 1. Do Biura przyjmuje się przedmioty znalezione, które posiadają wartość przekraczającą 100 zł, jak również pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.
 2. Biuro przyjmuje także sprzęt lub ekwipunek wojskowy, dokumenty wojskowe a w  szczególności legitymacje, książeczki, zaświadczenia wojskowe i karty powołania oraz inne dokumenty wystawione przez administrację wojskową. 
 3. Biuro przyjmuje rzeczy znalezione w budynkach publicznych lub budynkach i pomieszczeniach otwartych dla publiczności, środkach transportu publicznego, które zostały oddane zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego i  w terminie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy nie zostały odebrane przez osobę uprawnioną.
 4. W przypadku przekazania do Biura dokumentów tj. dowodu osobistego, paszportu,  dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, legitymacji emeryta-rencisty, legitymacji osoby niepełnosprawnej, legitymacji studenckiej, legitymacji szkolnej, karty bankomatowej płatniczej, polisy ubezpieczeniowej, itp. będą one niezwłocznie przekazywane organom, które je wydały.

Biuro odmawia przyjęcia do depozytu rzeczy:

 1. nie posiadających żadnej wartości lub posiadających wartość poniżej 100 zł, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
 1. co do których zachodzi podejrzenie, że zostały one porzucone z zamiarem wyzbycia się własności,
 2. zaliczanych do produktów niebezpiecznych, żrących łatwopalnych lub wybuchowych,
 3. których przechowywanie jest niemożliwe,
 4. która została znaleziona w budynku, miejscu publicznym lub środku transportu innym niż stanowiący własność Powiatu Brzezińskiego do upływu terminu 3 dni przechowywania przez właściwego zarządcę, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

Odmowa przyjęcia rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych uprawnia znalazcę albo właściwego zarządcę budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego do postąpienia z rzeczą według swojego uznania.

Zasady składania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy:

Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy należy złożyć osobiście w Biurze Rzeczy Znalezionych, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, Sienkiewicza 16 (pokój 6).
Z czynności odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcia rzeczy na przechowanie pracownik Biura Rzeczy Znalezionych sporządza protokół, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.

Zasady wzywania do odbioru rzeczy znalezionych, w tym publikowanie ogłoszeńo znalezieniu rzeczy:

 1. W przypadku ustalenia danych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy oraz jej adresu zamieszkania albo siedziby, Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie wzywa tę osobę do odbioru rzeczy.
 2. W przypadku braku możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub gdy osoba ta jest nieznana, Biuro Rzeczy Znalezionych:

1)      gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 zł, dokonuje wezwania na tablicy ogłoszeń przez okres roku, licząc od dnia znalezienia rzeczy, a także zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Brzezińskiego;

2)      gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5.000 złotych – dodatkowo zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Odbiór rzeczy znalezionych przez osobę uprawnioną:
 

1. Wydając rzecz z depozytu Biura osobie uprawionej do jej odbioru:

     1) sprawdza się tożsamość osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej (dowód osobisty, paszport);

     2) przyjmuje od osoby uprawnionej do odbioru „Wniosek o wydanie rzeczy”, w którym  należy podać datę i miejsce zagubienia rzeczy, jej szczegółowy opis uwzględniający cechy charakterystyczne (znalazca może przedstawić dowody stwierdzające zakup przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).

2. Przed wydaniem rzeczy z Biura osoba uprawniona do odbioru rzeczy zobowiązana jest do uiszczenia kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania.

Zasady wydawania rzeczy znalezionych znalazcom:

W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania do odbioru – w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy, Biuro Rzeczy Znalezionych zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w określonym terminie (nie krótszym jednak niż 2 tygodnie), z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy we wskazanym terminie jej właścicielem staje się Starostwo Powiatowe w Brzezinach. Wydanie rzeczy znalazcy nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu znalazcy o kosztach przechowywania i utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz o kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, a także po uiszczeniu przez znalazcę tych kosztów – o ile wystąpiły. Znalazcy, który rzecz odebrał, Biuro Rzeczy Znalezionych wydaje zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowywania rzeczy oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy. Rzecz nie może być wydana znalazcy, jeżeli stanowi zabytek lub materiał archiwalny.

Jednocześnie informuję, że: Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy  jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Osoby, które chcą odzyskać swoją własność powinny zgłosić się do Biura Rzeczy Znalezionych przy ul. Sienkiewicza 16, pok. 6.

Dokumenty do pobrania: