Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Polityka prywatności (RODO)

FORMULARZ INFORMACYJNY DLA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych (AD) przetwarzanych w urzędzie jest Powiat Brzeziński z siedzibą w Brzezinach (95-060), ul. Sienkiewicza 16, NIP: 833-13-94-936, REGON: 750731786, reprezentowany przez Zarząd Powiatu.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  tel. 46-874-11-11 lub tel. 46-874-11-10, e-mail: iodo@powiat-brzeziny.pl

3. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,

4. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane niezbędnym instytucjom lub podmiotom zewnętrznym na podstawie odrębnej ustawy lub na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresami, które są określone w instrukcji kancelaryjnej, jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. (Dz.U. 2011, nr 14, poz.67 ze zmianami),

6. Każda osoba, od której AD pozyskał dane osobowe ma prawo: do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, dostępu do treści danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu względem danych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej,

7. Każda osoba, od której AD pozyskał dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

8. Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą pisemną lub drogą elektroniczną, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (w skrócie e PUAP),

9. Zebrane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu,

10. Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwie trzecim lub organizacjom międzynarodowym.


 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  dla Radnych  Powiatu  Brzezińskiego

Podstawa prawna: art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeziński z siedzibą w Brzezinach (95-060), ul. Sienkiewicza 16,  tel. 46/ 874 11 11 wewn. 10.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: telefon kontaktowy 46/ 874 11 11 wewn. 14, adres poczty elektronicznej  iodo@powiat-brzeziny.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą  w celu realizacji ustawowych zadań powiatu – art. 6 ust.  1 lit. c RODO.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych  będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie
z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  naruszałoby przepisy RODO.

10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa (min.: Ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym), a ich podawanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 3 niniejszej informacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Pani/Pan zostaną o tym fakcie poinformowani.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 


Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego

Starostwo Powiatowe w Brzezinach informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia  na terenie Urzędu przy ul. Reformackiej 9, obejmującym parking, wejście do budynku biurowego, wejście do budynku garażowo-magazynowego funkcjonuje monitoring wizyjny.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Powiat Brzeziński z siedzibą w Brzezinach (95-060), ul. Sienkiewicza 16, telefon kontaktowy: (46) 874-11-11, e-mail: starostwo@powiat-brzeziny.pl

2.
Administrator informuje, że w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez  adres e-mail: iodo@powiat-brzeziny.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia  bezpieczeństwa  osób oraz ochrony mienia.

4. Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres  20 dni od dnia pozyskania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) i e) RODO w zw. z art. 4b Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2022r. poz. 528) oraz art. 222 Kodeksu pracy (Dz. U. 2020, poz.1320);

6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo: dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.