Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Deklaracja Dostępności

Starostwo Powiatowe w Brzezinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2010-05-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-06-14

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-24.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Waldemar Rosiak, wrosiak@powiat-brzeziny.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46-874-11-11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynki Starostwa Powiatowego położone są w kilku lokalizacjach:
a) przy ul. Sienkiewicza 16,
b) przy ul. Sienkiewicza 14,
c) przy ul. Sienkiewicza 11,
d) przy ul. Reformackiej 9
w których mieszczą się poszczególne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego. Budynki te są ogólno dostępne w godzinach urzędowania.

Korytarze oraz schody znajdujące się w poszczególnych budynkach są ogólnodostępne, odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jak i słuchu oraz wzroku.

Dostosowanie w/w obiektów wyraża się w jego wyposażeniu w pochylnie oraz oznakowania różnic poziomów odpowiednią kolorystyką.

W bliskiej odległości od wejścia do budynków znajdujących się przy ul. Sienkiewicza 16 i Sienkiewicza 14, oraz budynku znajdującego się przy ul. Reformackiej 9 znajduje się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach w przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.

Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dane kontaktowe:

Magdalena Adamska – Koordynator do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej w Starostwie Powiatowym w Brzezinach. Kontakt: 46-874-21-22, email: pcpr.brzeziny@poczta.fm

Waldemar Rosiak – Koordynator do spraw dostępności cyfrowej w Starostwie Powiatowym w Brzezinach. Kontakt: 46-874-11-11, email: wrosiak@powiat-brzeziny.pl

Zarządzenie nr 13/2020 Starosty Brzezińskiego w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zostało zamienione Zarządzeniem Nr 6/2021 z dnia 01.04.2021.

Sesje Rady Powiatu w Brzezinach:

Archiwalne Sesje Rady Powiatu w Brzezinach dostępne są z napisami na kanale Youtube Powiatu Brzezińskiego pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCSZQ_sMZZU-8I_iyf2Dq-kQ oraz na stronie: https://live.powiat-brzeziny.pl