Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg


„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2937 E w miejscowości Marianów Kołacki”

W ramach zadania przebudowa drogi powiatowej Nr 2937 E w miejscowości Marianów Kołacki na długości 995 m. W zakresie robót przebudowa nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów, przepustu oraz odmulenie rowów przydrożnych.

Wartość zadania  – 1.366.630,19 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 956.641,00 zł


„Remont drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Popień”

W ramach zadania remont drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Popień na długości 1250 m. W zakresie robót remont nawierzchni jezdni, poboczy oraz odmulenie rowów przydrożnych.

Wartość zadania  – 893.750,14 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 625.625,00 zł


„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego na terenie Powiatu Brzezińskiego polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz budowie przejść dla pieszych ”

W ramach przedmiotowego zadania budowa drogi dla pieszych w miejscowościach Eufeminów i Gałkówek Kolonia w ciągu drogi powiatowej Nr 2913 E oraz budowa dwóch przejść
dla pieszych, na drogach powiatowych: Nr 5103 E w miejscowości Kołacin oraz Nr 2939 E
w miejscowości Rogów.

Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2913 E w miejscowościach Eufeminów i Gałkówek Kolonia

Budowa drogi dla pieszych z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) w miejscowościach Eufeminów i Gałkówek Kolonia.

Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 5103 E w m. Kołacin

Budowa nowego przejścia dla pieszych polegająca, na oznakowaniu pionowym znakami aktywnymi D-6 na wysięgniku ze światłem ostrzegawczym wraz z oświetleniem przejścia
dla pieszych zasilanym hybrydowo z akumulatorem żelowym oraz ustąp pierwszeństwa A – 7
ze światłem ostrzegawczym zasilanym hybrydowo z akumulatorów żelowych. Dodatkowo montaż znaku „uwaga przejście dla pieszych” (A-16). Oznakowanie poziome przejścia dla pieszych, farbą grubowarstwową w kolorze białym (P-10) oraz w pobliżu przejścia dla pieszych (P-1e, P-14, P-1b, P-4). W celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z dysfunkcją wzroku, budowa chodnika z płyt betonowych z wypustkami. Aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, w obrębie przejścia niezbędna budowa chodnika do istniejącego skrzyżowania.

Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2939 E w m. Rogów

Budowa nowego przejścia dla pieszych, polegająca na oznakowaniu pionowym znakiem D-6 na tle folii pryzmatycznej odblaskowo – fluorescencyjnej oraz oznakowaniu poziomym, farbą grubowarstwową w kolorze białym (P-10). Dodatkowo w istniejącym chodniku, przy krawężnikach, montaż pasa ostrzegawczego z płytek fakturowych dla osób z dysfunkcją wzroku.

Wartość zadania – 794.848,88 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  516.651,00 zł


„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego na terenie Powiatu Brzezińskiego polegająca na przebudowie przejść dla pieszych ”

przebudowa przejść

W ramach przedmiotowego zadania przebudowa trzech przejść dla pieszych, na drogach powiatowych: Nr 2913 E w miejscowości Gałkówek Kolonia, Nr 2912 E w miejscowości Brzeziny, ul. Małczewska oraz Nr 2920 E w miejscowości Jeżów, ul. Piotrkowska.

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2913 E w m. Gałkówek Kolonia

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej, oznakowanie przejścia dla pieszych znakiem aktywnym (D – 6 oraz T – 27 Agatka) ze światłem ostrzegawczym barwy żółtej zasilanym hybrydowo z akumulatorem żelowym. Aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, przebudowa i budowa chodnika w obrębie przejścia dla pieszych wraz
z umocnieniem rowów korytkami żelbetowymi i ustawieniem barierek ochronnych (U-12 a).

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2912 E w m. Brzeziny,
ul. Małczewska

Przebudowa przejścia dla pieszych polegająca na oznakowaniu pionowym znakiem aktywnym D – 6 ze światłem ostrzegawczym barwy żółtej zasilanym hybrydowo z akumulatorem żelowym oraz oznakowaniu poziomym farbą grubowarstwową w kolorze białym (P-10). Dodatkowo
w istniejącym chodniku, przy krawężnikach, montaż pasa ostrzegawczego z płytek fakturowych dla osób z dysfunkcją wzroku oraz niezbędna dobudowa chodnika
do skrzyżowania z drogą miejską.

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2920 E w m. Jeżów,
ul. Piotrkowska

Przebudowa przejścia dla pieszych polegająca na oznakowaniu pionowym znakiem aktywnym D – 6 ze światłem ostrzegawczym barwy żółtej zasilanym hybrydowo z akumulatorem żelowym oraz oznakowaniu poziomym farbą grubowarstwową w kolorze białym (P-10). Dodatkowo
w istniejącym chodniku, przy krawężnikach, montaż pasa ostrzegawczego z płytek fakturowych dla osób z dysfunkcją wzroku.

Wartość zadania – 222.212,17 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  129.994,00 zł


 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E na odcinku Kołacinek – Kobylin”

Opis zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E na odcinku Kołacinek – Kobylin o długości 994 mb.

W zakresie robót ujęto wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni do szerokości 6 m, wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez wbudowanie nowej konstrukcji nawierzchni, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym oraz oczyszczenie rowów przydrożnych.

Całość inwestycji wraz z kosztami nadzoru robót budowlanych i tablic informacyjnych w kwocie 2.562.782,89 zł

Dofinansowanie w 50 %  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  1.281.391,00 zł

 


 

 

„Przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2911 E z drogą gminną w miejscowości Witkowice”

Opis zadania:

Przebudowa przejścia dla pieszych, w tym:

– wymiana istniejącego oznakowania poziomego (P-10) na oznakowanie grubowarstwowe
w kolorze białym,

– wymiana istniejących znaków D-6 na nowe na tle folii pryzmatycznej odblaskowo- fluorescencyjnej,

– wymiana istniejących znaków B -20 na nowe znaki aktywne,

– ustawienie obustronnego znaku D-6 ze światłami ostrzegawczymi nad przejściem dla pieszych

– poprawa ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych oraz zastosowanie systemu informacji fakturowej – w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z niepełnosprawnościami,

– budowa chodnika stanowiącego dojście do przejścia dla pieszych od przystanku autobusowego,

– montaż barier U-12 a.

Wartość zadania – 166.418,08 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 133.134,00 zł


 

 

 

„Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2940 E na ulicy Dworcowej w Rogowie”

Opis zadania:

Przebudowa przejścia dla pieszych, w tym:

– wymiana istniejącego oznakowania poziomego (P-10) na oznakowanie grubowarstwowe
w kolorze białym,

– wymiana istniejących znaków D-6 na nowe na tle folii pryzmatycznej odblaskowo- fluorescencyjnej ze światłami ostrzegawczymi zasilanymi hybrydowo z akumulatorów żelowych zamontowanych na maszcie,

– poprawa ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych oraz zastosowanie systemu informacji fakturowej – w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z niepełnosprawnościami,

–  wydzielenie miejsc parkingowych oznakowanych znakami pionowymi i poziomymi,

– oznakowanie pionowe i poziome przystanków komunikacji publicznej,

– przebudowa chodnika oraz nawierzchni jezdni w obrębie przejścia dla pieszych.

Wartość zadania – 192.608,41 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  154.086,00 zł


 

 

 

„Przebudowa  przejścia  dla pieszych na  drodze powiatowej Nr 2912 E w Brzezinach, ul. Rejtana w rejonie skrzyżowania z drogą miejską (ul. Piłsudskiego)”

Opis zadania:

Przebudowa przejścia dla pieszych, w tym:

– wyniesione przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem D – 6 na tle folii  pryzmatycznej odblaskowo – fluorescencyjnej,

– zamontowany w istniejących chodnikach przy krawężnikach pas ostrzegawczy z płytek fakturowych dla osób z dysfunkcją wzroku.

Wartość zadania – 106.438,54 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  40.319,00 zł


 

 

„Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 5101 E w m. Osiny”

Opis zadania:

Budowa przejścia dla pieszych, w tym:

– nowe przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Sokolskiego,

– wymiana oznakowania  poziomego (P-10) w rejonie skrzyżowania i projektowanego przejścia dla pieszych z oznakowania cienkowarstwowego na grubowarstwowe w kolorze białym,

– oznakowanie pionowe znakami  D-6 na tle folii pryzmatycznej odblaskowo – fluorescencyjnej,

– zamontowany w chodnikach przy krawężnikach pas ostrzegawczy z płytek fakturowych dla osób z dysfunkcją wzroku.

Wartość zadania – 84.622,89 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  17.966,00 zł

 


 

 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E w miejscowości Grzmiąca”

Opis zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E w miejscowości Grzmiąca na odcinku o długości 998 mb.

W zakresie robót ujęto rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni poprzez jej sfrezowanie do podbudowy na szerokość 0,5 m z każdej strony, wykonanie poszerzenia do szerokości 5,5 m (dotyczy warstwy ścieralnej), wbudowanie warstw podbudowy, wbudowanie warstwy wyrównawczej z wyrównaniem spadków poprzecznych, wbudowanie warstwy ścieralnej, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie koryta pod pobocza i wbudowanie poboczy z kruszyw łamanych, odtworzenie rowów przydrożnych.

Całość inwestycji wraz z kosztami nadzoru robót budowlanych i tablic informacyjnych 
w kwocie 1.283.962,01 zł

Dofinansowanie w 80 %  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  1.027.169,00 zł

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.,
ul. Żelazna 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski.

 

 

 


 

banner informacyjny o dofinansowaniu remontu

 

Powiat Brzeziński realizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E w miejscowości Janinów na odcinku o długości 990 mb”

W ramach zdania przebudowana zostanie droga powiatowa Nr 5100 E na odcinku o długości 990 mb w miejscowości Janinów.

W zakresie robót ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy, przebudowę zjazdów w granicach pasa drogowego oraz oczyszczenie rowów przydrożnych. Roboty budowlane obejmują w szczególności: rozbiórkę krawędzi istniejącej nawierzchni jezdni poprzez jej sfrezowanie do podbudowy na szerokość 0,5 m z każdej strony, wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,5 m (dotyczy warstwy ścieralnej), wbudowanie warstw podbudowy, wbudowanie warstwy wyrównawczej z wyrównaniem spadków poprzecznych, wbudowanie warstwy ścieralnej, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie koryta pod pobocza i wbudowanie poboczy z kruszyw łamanych, oczyszczenie rowów przydrożnych. Całość inwestycji wraz z kosztami nadzoru robót budowlanych i tablic informacyjnych w kwocie 874 977,94 zł.

Dofinansowanie w 70 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 612 484,00 zł

Powiat Brzeziński zrealizował zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E w miejscowości Janinów na odcinku o długości 990 mb”

Dnia 10 listopada 2021 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 5100 E na odcinku o długości 990 mb w miejscowości Janinów.

W zakresie robót przebudowano nawierzchnię jezdni, pobocza, zjazdy w granicach pasa drogowego oraz oczyszczono rowy przydrożne. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 874.977,94 zł,  z czego 70 % stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 612.484,00 zł. Powiat Brzeziński na realizację przedmiotowego zadania uzyskał również pomoc finansową w formie dotacji celowej z Gminy Brzeziny w kwocie 30.00,00 zł.

 

 


 

 

Powiat Brzeziński zrealizował zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E  w miejscowości Brzeziny (ul. Strykowska) na odcinku o długości 590 mb”

W ramach zdania przebudowana została droga powiatowa Nr 5100 E na odcinku o długości 590 mb w miejscowości Brzeziny, ul. Strykowska.
W zakresie robót ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy, remont przepustu, przebudowę zjazdów w granicach pasa drogowego oraz oczyszczenie rowów przydrożnych. Roboty budowlane obejmowały w szczególności: rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni poprzez jej sfrezowanie do podbudowy na szerokość 0,5 m z każdej strony, remont przepustu, wykonanie poszerzenia do szerokości 5,5 m (dotyczy warstwy ścieralnej), wbudowanie warstw podbudowy, wbudowanie warstwy wyrównawczej z wyrównaniem spadków poprzecznych, wbudowanie warstwy ścieralnej, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie koryta pod pobocza i wbudowanie poboczy z kruszyw łamanych, oczyszczenie rowów przydrożnych.
Całość inwestycji wraz z kosztami nadzoru robót budowlanych i tablic informacyjnych  w kwocie 494.277,45 zł
Dofinansowanie w 60 %  z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie  296.566,00 zł


 

Powiat Brzeziński zrealizował zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego
w pasie drogi powiatowej Nr 2913 E wraz z dojazdem na długości 1000 mb
w miejscowości Gałkówek Kolonia. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2913 E
w miejscowości Gałkówek Kolonia – dwa odcinki (160 mb i 540 mb)”

Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej Nr 2913 E na łącznej długości 940 mb. W ramach robót budowlanych wykonano: rozbiórkę krawędzi istniejącej nawierzchni jezdni, remont przepustów pod zjazdami, wykonanie poszerzenia jezdni (dotyczy warstwy ścier.), wbudowanie warstwy podbudowy, wbudowanie warstwy wiążącej i ścieralnej na poszerzeniach, wbudowanie warstwy ścieralnej, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie koryta pod pobocza i wbudowanie poboczy z kruszyw łamanych, oczyszczenie rowów przydrożnych, montaż bariery skrajnej stalowej na dojazdach do przepustów oraz montaż progów zwalniających.    
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., z siedzibą
w ul.  Żelazna 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Całość inwestycji wraz z kosztami inspektora nadzoru i tablic informacyjnych w kwocie 1.359.272,00 zł

Dofinansowanie w 50 % z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 679.635,00 zł

 


 

 

Powiat Brzeziński zrealizował zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150 E w miejscowości Dmosin”.

Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej Nr 1150 E na odcinku o długości 1941 mb. W zakresie robót ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych wraz z remontem przepustów i budową zatok parkingowych. Roboty budowlane obejmowały w szczególności: rozbiórkę istniejącej nawierzchni poprzez jej sfrezowanie do podbudowy z kruszywa, remont przepustów, wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,5 m (dotyczy warstwy ścieralnej), wbudowanie warstwy wiążącej z wyrównaniem spadków poprzecznych, wbudowanie warstwy ścieralnej, wbudowanie nawierzchni zatok parkingowych, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w graniach pasa drogowego, wbudowanie poboczy, oczyszczenie rowów przydrożnych, montaż bariery skrajnej stalowej na dojazdach do przepustu. W ramach robót zostało wykonane przejście dla pieszych szer. 4,0 m  z wyjściem schodami na parking przy cmentarzu. Przejście doświetla się znakiem aktywnym D – 6 z żółtym światłem pulsującym oraz oprawa LED (zestaw hybrydowy: panel fotowoltaiczny oraz turbina wiatrowa).
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., z siedzibą
w ul.  Żelazna 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski.
Całość inwestycji wraz z kosztami inspektora nadzoru i tablic informacyjnych w kwocie 2.075.822,72 zł
Koszt robót budowlanych: 2.065.687,52 zł
Dofinansowanie w 50 % z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.036.553,00 zł

 

 

W ramach zadania przebudowa drogi powiatowej Nr 2937 E w miejscowości Marianów Kołacki na długości 995 m. W zakresie robót przebudowa nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów, przepustu oraz odmulenie rowów przydrożnych.

Wartość zadania  – 1.366.630,19 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 956.641,00 zł


„Remont drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Popień”

W ramach zadania remont drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Popień na długości 1250 m. W zakresie robót remont nawierzchni jezdni, poboczy oraz odmulenie rowów przydrożnych.

Wartość zadania  – 893.750,14 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 625.625,00 zł


„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego na terenie Powiatu Brzezińskiego polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz budowie przejść dla pieszych ”

W ramach przedmiotowego zadania budowa drogi dla pieszych w miejscowościach Eufeminów i Gałkówek Kolonia w ciągu drogi powiatowej Nr 2913 E oraz budowa dwóch przejść
dla pieszych, na drogach powiatowych: Nr 5103 E w miejscowości Kołacin oraz Nr 2939 E
w miejscowości Rogów.

Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2913 E w miejscowościach Eufeminów i Gałkówek Kolonia

Budowa drogi dla pieszych z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) w miejscowościach Eufeminów i Gałkówek Kolonia.

Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 5103 E w m. Kołacin

Budowa nowego przejścia dla pieszych polegająca, na oznakowaniu pionowym znakami aktywnymi D-6 na wysięgniku ze światłem ostrzegawczym wraz z oświetleniem przejścia
dla pieszych zasilanym hybrydowo z akumulatorem żelowym oraz ustąp pierwszeństwa A – 7
ze światłem ostrzegawczym zasilanym hybrydowo z akumulatorów żelowych. Dodatkowo montaż znaku „uwaga przejście dla pieszych” (A-16). Oznakowanie poziome przejścia dla pieszych, farbą grubowarstwową w kolorze białym (P-10) oraz w pobliżu przejścia dla pieszych (P-1e, P-14, P-1b, P-4). W celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z dysfunkcją wzroku, budowa chodnika z płyt betonowych z wypustkami. Aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, w obrębie przejścia niezbędna budowa chodnika do istniejącego skrzyżowania.

Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2939 E w m. Rogów

Budowa nowego przejścia dla pieszych, polegająca na oznakowaniu pionowym znakiem D-6 na tle folii pryzmatycznej odblaskowo – fluorescencyjnej oraz oznakowaniu poziomym, farbą grubowarstwową w kolorze białym (P-10). Dodatkowo w istniejącym chodniku, przy krawężnikach, montaż pasa ostrzegawczego z płytek fakturowych dla osób z dysfunkcją wzroku.

Wartość zadania – 794.848,88 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  516.651,00 zł


„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego na terenie Powiatu Brzezińskiego polegająca na przebudowie przejść dla pieszych ”

W ramach przedmiotowego zadania przebudowa trzech przejść dla pieszych, na drogach powiatowych: Nr 2913 E w miejscowości Gałkówek Kolonia, Nr 2912 E w miejscowości Brzeziny, ul. Małczewska oraz Nr 2920 E w miejscowości Jeżów, ul. Piotrkowska.

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2913 E w m. Gałkówek Kolonia

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej, oznakowanie przejścia dla pieszych znakiem aktywnym (D – 6 oraz T – 27 Agatka) ze światłem ostrzegawczym barwy żółtej zasilanym hybrydowo z akumulatorem żelowym. Aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, przebudowa i budowa chodnika w obrębie przejścia dla pieszych wraz
z umocnieniem rowów korytkami żelbetowymi i ustawieniem barierek ochronnych (U-12 a).

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2912 E w m. Brzeziny,
ul. Małczewska

Przebudowa przejścia dla pieszych polegająca na oznakowaniu pionowym znakiem aktywnym D – 6 ze światłem ostrzegawczym barwy żółtej zasilanym hybrydowo z akumulatorem żelowym oraz oznakowaniu poziomym farbą grubowarstwową w kolorze białym (P-10). Dodatkowo
w istniejącym chodniku, przy krawężnikach, montaż pasa ostrzegawczego z płytek fakturowych dla osób z dysfunkcją wzroku oraz niezbędna dobudowa chodnika
do skrzyżowania z drogą miejską.

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2920 E w m. Jeżów,
ul. Piotrkowska

Przebudowa przejścia dla pieszych polegająca na oznakowaniu pionowym znakiem aktywnym D – 6 ze światłem ostrzegawczym barwy żółtej zasilanym hybrydowo z akumulatorem żelowym oraz oznakowaniu poziomym farbą grubowarstwową w kolorze białym (P-10). Dodatkowo
w istniejącym chodniku, przy krawężnikach, montaż pasa ostrzegawczego z płytek fakturowych dla osób z dysfunkcją wzroku.

Wartość zadania – 222.212,17 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  129.994,00 zł


 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E na odcinku Kołacinek – Kobylin”

Opis zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E na odcinku Kołacinek – Kobylin o długości 994 mb.

W zakresie robót ujęto wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni do szerokości 6 m, wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez wbudowanie nowej konstrukcji nawierzchni, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym oraz oczyszczenie rowów przydrożnych.

Całość inwestycji wraz z kosztami nadzoru robót budowlanych i tablic informacyjnych w kwocie 2.562.782,89 zł

Dofinansowanie w 50 %  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  1.281.391,00 zł

 


 

 

„Przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2911 E z drogą gminną w miejscowości Witkowice”

Opis zadania:

Przebudowa przejścia dla pieszych, w tym:

– wymiana istniejącego oznakowania poziomego (P-10) na oznakowanie grubowarstwowe
w kolorze białym,

– wymiana istniejących znaków D-6 na nowe na tle folii pryzmatycznej odblaskowo- fluorescencyjnej,

– wymiana istniejących znaków B -20 na nowe znaki aktywne,

– ustawienie obustronnego znaku D-6 ze światłami ostrzegawczymi nad przejściem dla pieszych

– poprawa ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych oraz zastosowanie systemu informacji fakturowej – w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z niepełnosprawnościami,

– budowa chodnika stanowiącego dojście do przejścia dla pieszych od przystanku autobusowego,

– montaż barier U-12 a.

Wartość zadania – 166.418,08 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 133.134,00 zł


 

 

 

„Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2940 E na ulicy Dworcowej w Rogowie”

Opis zadania:

Przebudowa przejścia dla pieszych, w tym:

– wymiana istniejącego oznakowania poziomego (P-10) na oznakowanie grubowarstwowe
w kolorze białym,

– wymiana istniejących znaków D-6 na nowe na tle folii pryzmatycznej odblaskowo- fluorescencyjnej ze światłami ostrzegawczymi zasilanymi hybrydowo z akumulatorów żelowych zamontowanych na maszcie,

– poprawa ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych oraz zastosowanie systemu informacji fakturowej – w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z niepełnosprawnościami,

–  wydzielenie miejsc parkingowych oznakowanych znakami pionowymi i poziomymi,

– oznakowanie pionowe i poziome przystanków komunikacji publicznej,

– przebudowa chodnika oraz nawierzchni jezdni w obrębie przejścia dla pieszych.

Wartość zadania – 192.608,41 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  154.086,00 zł

 

 


 

 

 

„Przebudowa  przejścia  dla pieszych na  drodze powiatowej Nr 2912 E w Brzezinach, ul. Rejtana w rejonie skrzyżowania z drogą miejską (ul. Piłsudskiego)”

Opis zadania:

Przebudowa przejścia dla pieszych, w tym:

– wyniesione przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem D – 6 na tle folii  pryzmatycznej odblaskowo – fluorescencyjnej,

– zamontowany w istniejących chodnikach przy krawężnikach pas ostrzegawczy z płytek fakturowych dla osób z dysfunkcją wzroku.

Wartość zadania – 106.438,54 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  40.319,00 zł


 

 

„Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 5101 E w m. Osiny”

Opis zadania:

Budowa przejścia dla pieszych, w tym:

– nowe przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Sokolskiego,

– wymiana oznakowania  poziomego (P-10) w rejonie skrzyżowania i projektowanego przejścia dla pieszych z oznakowania cienkowarstwowego na grubowarstwowe w kolorze białym,

– oznakowanie pionowe znakami  D-6 na tle folii pryzmatycznej odblaskowo – fluorescencyjnej,

– zamontowany w chodnikach przy krawężnikach pas ostrzegawczy z płytek fakturowych dla osób z dysfunkcją wzroku.

Wartość zadania – 84.622,89 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  17.966,00 zł

 


 

 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E w miejscowości Grzmiąca”

Opis zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E w miejscowości Grzmiąca na odcinku o długości 998 mb.

W zakresie robót ujęto rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni poprzez jej sfrezowanie do podbudowy na szerokość 0,5 m z każdej strony, wykonanie poszerzenia do szerokości 5,5 m (dotyczy warstwy ścieralnej), wbudowanie warstw podbudowy, wbudowanie warstwy wyrównawczej z wyrównaniem spadków poprzecznych, wbudowanie warstwy ścieralnej, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie koryta pod pobocza i wbudowanie poboczy z kruszyw łamanych, odtworzenie rowów przydrożnych.

Całość inwestycji wraz z kosztami nadzoru robót budowlanych i tablic informacyjnych 
w kwocie 1.283.962,01 zł

Dofinansowanie w 80 %  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  1.027.169,00 zł

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.,
ul. Żelazna 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski.

 

 

 

 


 

banner informacyjny o dofinansowaniu remontu

 

Powiat Brzeziński realizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E w miejscowości Janinów na odcinku o długości 990 mb”

W ramach zdania przebudowana zostanie droga powiatowa Nr 5100 E na odcinku o długości 990 mb w miejscowości Janinów.

W zakresie robót ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy, przebudowę zjazdów w granicach pasa drogowego oraz oczyszczenie rowów przydrożnych. Roboty budowlane obejmują w szczególności: rozbiórkę krawędzi istniejącej nawierzchni jezdni poprzez jej sfrezowanie do podbudowy na szerokość 0,5 m z każdej strony, wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,5 m (dotyczy warstwy ścieralnej), wbudowanie warstw podbudowy, wbudowanie warstwy wyrównawczej z wyrównaniem spadków poprzecznych, wbudowanie warstwy ścieralnej, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie koryta pod pobocza i wbudowanie poboczy z kruszyw łamanych, oczyszczenie rowów przydrożnych. Całość inwestycji wraz z kosztami nadzoru robót budowlanych i tablic informacyjnych w kwocie 874 977,94 zł.

Dofinansowanie w 70 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 612 484,00 zł

Powiat Brzeziński zrealizował zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E w miejscowości Janinów na odcinku o długości 990 mb”

Dnia 10 listopada 2021 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 5100 E na odcinku o długości 990 mb w miejscowości Janinów.

W zakresie robót przebudowano nawierzchnię jezdni, pobocza, zjazdy w granicach pasa drogowego oraz oczyszczono rowy przydrożne. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 874.977,94 zł,  z czego 70 % stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 612.484,00 zł. Powiat Brzeziński na realizację przedmiotowego zadania uzyskał również pomoc finansową w formie dotacji celowej z Gminy Brzeziny w kwocie 30.00,00 zł.

 

 

 


 

 

Powiat Brzeziński zrealizował zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E  w miejscowości Brzeziny (ul. Strykowska) na odcinku o długości 590 mb”

W ramach zdania przebudowana została droga powiatowa Nr 5100 E na odcinku o długości 590 mb w miejscowości Brzeziny, ul. Strykowska.
W zakresie robót ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy, remont przepustu, przebudowę zjazdów w granicach pasa drogowego oraz oczyszczenie rowów przydrożnych. Roboty budowlane obejmowały w szczególności: rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni poprzez jej sfrezowanie do podbudowy na szerokość 0,5 m z każdej strony, remont przepustu, wykonanie poszerzenia do szerokości 5,5 m (dotyczy warstwy ścieralnej), wbudowanie warstw podbudowy, wbudowanie warstwy wyrównawczej z wyrównaniem spadków poprzecznych, wbudowanie warstwy ścieralnej, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie koryta pod pobocza i wbudowanie poboczy z kruszyw łamanych, oczyszczenie rowów przydrożnych.
Całość inwestycji wraz z kosztami nadzoru robót budowlanych i tablic informacyjnych  w kwocie 494.277,45 zł
Dofinansowanie w 60 %  z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie  296.566,00 zł

 


 

Powiat Brzeziński zrealizował zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego
w pasie drogi powiatowej Nr 2913 E wraz z dojazdem na długości 1000 mb
w miejscowości Gałkówek Kolonia. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2913 E
w miejscowości Gałkówek Kolonia – dwa odcinki (160 mb i 540 mb)”

Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej Nr 2913 E na łącznej długości 940 mb. W ramach robót budowlanych wykonano: rozbiórkę krawędzi istniejącej nawierzchni jezdni, remont przepustów pod zjazdami, wykonanie poszerzenia jezdni (dotyczy warstwy ścier.), wbudowanie warstwy podbudowy, wbudowanie warstwy wiążącej i ścieralnej na poszerzeniach, wbudowanie warstwy ścieralnej, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie koryta pod pobocza i wbudowanie poboczy z kruszyw łamanych, oczyszczenie rowów przydrożnych, montaż bariery skrajnej stalowej na dojazdach do przepustów oraz montaż progów zwalniających.    
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., z siedzibą
w ul.  Żelazna 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Całość inwestycji wraz z kosztami inspektora nadzoru i tablic informacyjnych w kwocie 1.359.272,00 zł

Dofinansowanie w 50 % z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 679.635,00 zł

 


 

 

Powiat Brzeziński zrealizował zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150 E w miejscowości Dmosin”.

Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej Nr 1150 E na odcinku o długości 1941 mb. W zakresie robót ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych wraz z remontem przepustów i budową zatok parkingowych. Roboty budowlane obejmowały w szczególności: rozbiórkę istniejącej nawierzchni poprzez jej sfrezowanie do podbudowy z kruszywa, remont przepustów, wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,5 m (dotyczy warstwy ścieralnej), wbudowanie warstwy wiążącej z wyrównaniem spadków poprzecznych, wbudowanie warstwy ścieralnej, wbudowanie nawierzchni zatok parkingowych, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w graniach pasa drogowego, wbudowanie poboczy, oczyszczenie rowów przydrożnych, montaż bariery skrajnej stalowej na dojazdach do przepustu. W ramach robót zostało wykonane przejście dla pieszych szer. 4,0 m  z wyjściem schodami na parking przy cmentarzu. Przejście doświetla się znakiem aktywnym D – 6 z żółtym światłem pulsującym oraz oprawa LED (zestaw hybrydowy: panel fotowoltaiczny oraz turbina wiatrowa).
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., z siedzibą
w ul.  Żelazna 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski.
Całość inwestycji wraz z kosztami inspektora nadzoru i tablic informacyjnych w kwocie 2.075.822,72 zł
Koszt robót budowlanych: 2.065.687,52 zł
Dofinansowanie w 50 % z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.036.553,00 zł

 

 


przebudowa przejść