Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nieodpłatna Pomoc Prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ NIEODPŁATNA MEDIACJA

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy obywatelskiego, mediatora? Jesteś w trudnej sytuacji życiowej, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego?

Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?

Wszystkie podejmowane działania w ramach nieodpłatnej pomocy prawne, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji są darmowe i to nie zależnie czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

Jak można zapisać się na poradę?

Na porady obowiązuje rejestracja. W celu umówienia terminu udzielenia porady prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 574 748 033 w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00 lub przez stronę internetową   https://zapisy-np.ms.gov.pl.

Kto może skorzystać z darmowej pomocy ?

Gdy uważasz, że koszty pomocy prawnika są dla Ciebie zbyt duże, składasz wykonawcy, którego spotkasz w punkcie  oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść takich kosztów. Wzór oświadczenia do wypełnienia wyda osoba udzielająca pomocy prawnej.

Na czym polegają usługi?

Nieodpłatna pomoc prawna – prawnik wytłumaczy, jakie masz prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania Twojego problemu. W razie potrzeby sporządzi projekty potrzebnych w twojej sprawie pism (np. pozew, pisma o zwolnienie z kosztów, albo o ustanowienie pełnomocnika z urzędu).

Nieodpłatna porada obywatelska – doradca obywatelski przyjrzy się twoim problemom tak, aby dostosować pomoc do twojej sytuacji. Wytłumaczy jakie masz prawa i obowiązki. Będzie Cię wspierał w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie z Toba plan działania wyjścia z sytuacji oraz pomoże Ci go zrealizować.

Nieodpłatna mediacja – Jeśli masz z kimś konflikt, możesz zapisać się na nieodpłatną mediację. Mediator będzie Wam pomagał pogodzić się bez pójścia do sądu. Możesz tez poprosić o sporządzenie projektu umowy o mediacje lub wniosku o jej przeprowadzanie przed sadem.

Czym różni się pomoc prawna od porady obywatelskiej?

Pomoc prawna udzielana jest gdy problem danej osoby jest typowo prawny, pomocy prawnej udziela prawnik. Jeżeli okaże się, że problem danej osoby nie jest tylko prawny, wtedy udzielający pomocy odsyła osobę do miejsca, gdzie może ona uzyskać stosowną pomoc.

Pomoc obywatelska może, ale nie musi dotyczyć problemu prawnego. Poradą będzie np. wskazanie odpowiedniego urzędu gdzie można załatwić daną sprawę. Porad obywatelskich udziela doradca obywatelski. Doradca, w przypadku stwierdzenia, że problem nie jest wyłącznie prawny sam stara się pomóc danej osobie.

POTRZEBUJESZ POMOCY? NIE JESTEŚ SAM!

  Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja na terenie Powiatu Brzezińskiego w 2024 r. 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej   

Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16,

poniedziałek – 8:00 – 12:00 (radca prawny)  

Urząd Gminy w Dmosinie, Dmosin 9,

wtorek – 8:30 – 12:30 (adwokat)

Urząd Miejski w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1,

co druga środa – 9:00 – 13:00 (radca prawny)

pozostałe dwie środy  –  9:00 – 13:00 (adwokaci)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie, ul. Żeromskiego 23,   

piątek – 9:00-13:00 (adwokat)

Gminny Ośrodek Kultury, Przecław 33

czwartek – 15:00 – 19:00 (radca prawny)

PCPR Brzeziny, ul. Konstytucji 3-go Maja 5,

 Czwartek 12,00 -16.00; piątek – 8:00 – 12:00 (Fundacja Młodzi Ludziom)

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

PCPR Brzeziny, ul. Konstytucji 3-go Maja,

 Poniedziałek, środa   8:00 – 12:00; wtorek 12:00 – 16:00

Szczegółowe informacje i zapisy na porady pod numerem tel. 574 748 033
Zarząd Powiatu w Brzezinach

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2024 r. zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzezińskiego.

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji konkursowej powołanej w celu oceny ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2024 r. realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia na terenie powiatu brzezińskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej wybiera się ofertę złożoną przez „Fundację Młodzi Ludziom” z siedzibą w Łodzi i udziela się dotacji na realizację tego zadania w wysokości: 68 245,32 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć zł trzydzieści dwa grosze), w tym 64 023,96 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy zł dziewięćdziesiąt sześć groszy) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i 4 221,36 zł (słownie: cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden zł trzydzieści sześć groszy) na zadania z zakresu edukacji prawnej.

Ogłoszenie o tworzeniu listy osób kandydatów na członków Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Brzezinach

 Ogłasza tworzenie listy osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację w zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na terenie powiatu brzezińskiego w roku 2024”

 1. Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zgłoszenia należy składać pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie do 2  listopada 2024 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 lub pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres: starostwo@powiat-brzeziny.pl. lub m.zuraw@powiat-brzeziny.pl.
 3. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez statutowo uprawnione organy.
 4. Za pracę w Komisji  konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

Wzór zgłoszenia


OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Brzezinach

        Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o nazwie: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną  na terenie powiatu brzezińskiego w 2024 roku”.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Brzeziński, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

I. Rodzaj zadania:

1. W ramach tego zadania przyjęto następujące działanie priorytetowe:

1) prowadzenie na terenie Powiatu Brzezińskiego w 2024 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną, zlokalizowanego na terenie powiatu brzezińskiego, zwanego  w dalszej treści punktem pomocy prawnej.

3. W ramach prowadzenia punktu pomocy prawnej organizacja pozarządowa zobowiązana jest do:

1) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją: obejmującej:

a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w lit a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

d) nieodpłatną mediację, lub

e) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2) świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację,

3) prowadzenie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

4. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w lokalu Punktu  ramach dyżurów: 2 dni w tygodniu świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i 3 dni w tygodniu świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

5. Ponadto w ramach umowy organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust.2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej.

6. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinno odbywać się na zasadach określonych w art. 5 art. 7 oraz art. 8 ust. 3-8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

7. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, powinna być udzielana w punkcie pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).

8. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyty w punkcie na obszarze powiatu brzezińskiego na żądanie Starosty czas trwania dyżurów może ulec wydłużeniu, do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżurów nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku, oraz zwiększenia dotacji.

9. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

10.W przypadku niemożności świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sposób związany z bezpośrednią obsługą klienta porady będą udzielane zdalnie, w godzinach dyżurów z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe).

11. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa w ust. 9, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku ani zwiększenia dotacji.

12. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dobywa się wg. kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

13. W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w lokalizacji Punktu w zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych:

 1. Na realizację zadania w 2024 r. planuje się przeznaczyć dotację w wysokości

68 245,32 zł. (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć  złotych trzydzieści dwa grosze ),  w tym:

– 64 023,96 zł. na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

– 4 221,36 zł. na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

2. Dotacja będzie przekazywana w transzach miesięcznych.

3. Ostateczna wysokość środków określonych w ust. 1 uzależniona będzie od wysokości środków przydzielonych Powiatowi Brzezińskiemu z budżetu państwa.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zlecenie realizacji zadania ma formę powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

2. O powierzenie prowadzenia w 2024 r. punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz podejmowane działania edukacyjnych może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust.1b lub 22a ustawy     z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) która:

1) w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada, co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych, lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

b) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz mediatorem   w zakresie nieodpłatnej mediacji,

c) daje gwarancje należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

 − poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  i jej dokumentowaniem,

 − profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

 – przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

2) w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada, co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych, lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

b) posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;

c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności zakresie zapewnienia:

 − poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

 − profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

 – przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. O powierzenie prowadzenia punktu może ubiegać się organizacja pozarządowa, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez wojewodę łódzkiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

4. O powierzenie w 2024 r. prowadzenia punktu nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznie 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., zgodnie z postanowieniami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej.

2. Zadanie realizowane będzie w Brzezinach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Konstytucji 3 Maja 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek, środa 8.00 – 12.00., wtorek  12.00 – 16.00, czwartek 12.00-16.00, piątek 8.00 – 12.00. W określonych okolicznościach, które uniemożliwiłyby sprawne udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, Starosta może wydłużyć czas trwania dyżuru w punkcie do 5 godzin dziennie.

3. Warunkiem powierzenia realizacji zadania jest przekazanie środków na ten cel z budżetu państwa.

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie kompletnej oferty na druku zgodnym z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 październik 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Druk oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1) kopie aktualnego (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;

a) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii;

b) zaświadczenie  lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nie posiadających osobowości prawnej;

2) kopie aktualnego statutu;

3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków umowy, o których mowa w rozdziale III ust. 2 pkt 1 lit. a lub rozdziale III ust. 2 pkt 2 lit.a,

4) umowy, o których mowa w rozdziale III ust. 2 pkt 1 lit. b lub rozdziale III ust. 2 pkt 2 lit.b,

5) pisemne zobowiązania realizacji zadania w sposób, o którym mowa rozdziale III ust. 2 pkt 1 lit. c lub rozdziale III ust. 2 pkt 2 lit.c,

6) dokumenty opisujące standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości, o których mowa w rozdziale III ust. 2 pkt 1 lit. d lub rozdziale III ust. 2 pkt 2 lit.d.

7) Jest wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust.1 prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

6. Oferta musi być podpisana przez osoby, które zgodnie z zapisem Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta.

7. Kserokopie wymaganych dokumentów należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.

8. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją nie będą zwracane oferentom i pozostaną w aktach Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

9. Organizacja pozarządowa, ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu dołącza ponadto do oferty, także zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, z oceną pozytywną, przez osoby, o których mowa w rozdziale III ust. 2 pkt 2 lit. b.

10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

11. Organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom, mającym trudność w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

12. Dotacje przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz kryteriami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

13. Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie.

14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej. W umowie zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

15. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

16. Zarząd Powiatu w Brzezinach zastrzega możliwość odwołania niniejszego konkursu bez podania przyczyny.

17. Do decyzji Zarządu Powiatu w Brzezinach w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

18. Powiat Brzeziński może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy zostaną ujawnione okoliczności niezgodne z treścią oferty i oświadczeń, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność oferenta, gdy organizacja zostanie wykreślona z listy wojewody. Powiat Brzeziński może odmówić podpisania umowy jeśli nie otrzyma od Wojewody zapewnień o zabezpieczeniu i przekazaniu środków na prowadzenie punktu oraz gdy ulegną zmianie przepisy na podstawie których ogłaszany jest niniejszy konkurs.

V. Termin składania ofert:

1.Termin składania ofert upływa w dniu  16 listopada 2024 r. o godz. 16.00

2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.

3.Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz nazwę organizacji składającej ofertę.

4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

5. Oferty, które zostały złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Starostwa), nie będą podlegały ocenie formalnej oraz merytorycznej.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert:

1. Komisja Konkursowa opiniuje oferty konkursowe w terminie do 7 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert. Wyłonienie organizacji pozarządowej nastąpi do dnia 22  listopada 2023 r.

2. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:

1) złożone przez podmioty nieuprawnione,

2) złożone bez koperty,

3) złożone po terminie,

4) złożone na innym druku niż określonym w niniejszym ogłoszeniu,

5) złożone bez podpisów osób upoważnionych oraz bez wymaganych załączników.

6) złożone przez podmiot, który nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,

7) jeżeli rodzaj zadania wskazany w ofercie nie mieści się w zakresie priorytetowym określonym w ogłoszeniu.

4. Do oceny merytorycznej dopuszcza się wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest przez każdego członka Komisji indywidualnie w karcie oceny merytorycznej oferty. Oferta, aby otrzymała rekomendację do udzielenia dotacji, musi uzyskać nie mniej niż 65% oceny maksymalnej.

5. Przy ocenie ofert pod względem merytorycznym Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) merytoryczną wartość i atrakcyjność oferty, w tym:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (szczegółowy opis zadania i sposób realizacji ich celów);

b) przejrzystość harmonogramu realizacji zadania;

c) zasięg i obszar działania, z którego pochodzą uczestnicy zadania;

d) planowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadania publiczne;

2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:

a) czytelność i zasadność przedstawionej kalkulacji kosztów;

b) adekwatność przewidywanych kosztów do założonych działań;

3) planowany przez oferenta udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

4) planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;

5) doświadczenie podmiotu w realizacji zadań we współpracy z administracją publiczną (m. in. rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia środków finansowych, doświadczenie w realizacji zbliżonych tematycznie zadań).

6. Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert oraz pozostałą dokumentację konkursową Przewodniczący Komisji przedkłada Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

7. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty wraz z określeniem wysokości przyznanych kwot dotacji, podejmuje Zarząd Powiatu w Brzezinach.

8. O wynikach postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie.

9. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane niezwłocznie do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach oraz na stronie internetowej Powiatu Brzezińskiego.

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w latach poprzednich zadaniach publicznych tego samego rodzaju i wysokości dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym.

1. 2016 r. – 59.946,00 zł.

2. 2017 r. – 60 725,88 zł.

3. 2018 r. – 60 725,88 zł.

4. 2019 r. – 64 020,00 zł

5. 2020 r. – 64.020,00 zł

6. 2021 r. – 64 020,00 zł

7. 2022 r. –  64 020,00 zł

8. 2023 r. – 64 020,00 zł

VIII.  Informacje końcowe.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administratorem danych osobowych przesłanych w ofertach jest Starosta Brzeziński. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z  nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2024 roku. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia zadania. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 11, poz. 67).

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela pani Małgorzata Żuraw inspektor w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji

Tel. 46 874 24 12 lub 574 748 033, e-mail: m.zuraw@powiat-brzeziny.pl.

5041_OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-zalacznik-nr-1


Nieodpłatna Pomoc Prawna świadczona na terenie Powiatu Brzezińskiego w 2023 r.

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc ? Masz problemy pracownicze, kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja z mieszkania, jakiekolwiek inne problemy prawne czy urzędowe?  – możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?

Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:

 • nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • nieodpłatnej mediacji,

są darmowe i to niezależnie od tego czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w całym kraju.  Na terenie Powiatu Brzezińskiego działają dwa punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Jeden z nich działa jako punkt mobilny – każdego dnia nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w innej gminie, a drugi działa codziennie w Brzezinach w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Konstytucji 3 Maja 5. Szczegółowe informacje można uzyskać oraz umówić się na wizytę pod  nr tel. 574 748 033.

Harmonogram pracy punktów  Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Brzezińskiego

Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16               poniedziałek   8.00 – 12.00

Dmosin, Urząd Gminy                          wtorek  9.00 – 13.00

Jeżów, Urząd Miejski                             środa    9.00 – 13.00

Przecław, GOK                                      czwartek  14.00 – 18.00

Punkt prowadzony przez Fundacje Młodzi Ludziom Brzeziny. ul. Konstytucji 3 Maja 5

poniedziałek                  8.00 – 12.00       nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

wtorek – środa              11.00 – 15.00      nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

czwartek – piątek           8.00 – 12.00       nieodpłatne porady prawne


Jak uzyskać nieodpłatną pomoc prawną?

      W związku z rosnącym napływem na terytorium RP uchodźców wojennych z terenów broniącej się przed inwazją rosyjską Ukrainy, Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, iż do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945, dalej: „ustawa”).

     Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W sposób oczywisty oferta systemu nieodpłatnej pomocy dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim. Nie pozostaje jednak w sprzeczności z przepisami ustawy skorzystanie z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania się na odległość. Кожен, хто не може оплатити витрати на оплачувану юридичну допомогу, має право на допомогу. Очевидно, що пропозиція безкоштовної системи доступна в першу чергу людям, які володіють польською мовою. Однак не суперечить положенням Закону відвідування пункту за допомогою перекладача, а також надання консультацій за допомогою засобів дистанційного зв’язку.

W załączeniu informator w języku polskim i języku ukraińskim o systemie nieodpłatnej pomocy, zawierający podstawowe dane o sposobie uzyskania pomocy.
Додається посібник польською та українською мовами про безкоштовну систему, включаючи основну інформацію про те, як отримати допомогу

Informator NPP PL / UA


Nieodpłatna Pomoc Prawna , Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Nieodpłatna Mediacja na terenie  Powiatu Brzezińskiego w 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. na terenie Powiatu Brzezińskiego funkcjonują dwa punkty świadczące nieodpłatną  pomoc prawną,  w jednym z nich udzielane jest również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 • Punkt w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna mediacja, świadczona przez adwokata lub radcę prawnego jest punktem mobilnym, czynnym każdego dnia tygodnia w innej gminie.
 • Punkt prowadzony przez organizację pozarządową mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5. Punkt prowadzi Fundacja „Młodzi Ludziom”. Udzielana jest tam nieodpłatna pomoc prawna,  nieodpłatne poradnictwo  obywatelskie .

Nieodpłatna Pomoc Prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne  Poradnictwo Obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Nieodpłatna Mediacja:

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.
Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty we wszystkich  punktach nieodpłatnych porad prawnych i  w punkcie nieodpłatnych porad obywatelskich.

Uprawnieni:

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwa obywatelskie i nieodpłatna mediacja przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku  Osoba , przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba prowadząca jednoosobowa działalność gospodarcza składa dodatkowo oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Pomoc udzielana osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wskazała jako osobę uprawnioną do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego również osobę

Rejestracja:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod nr 574 748 033. Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Można również otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:    
telefon centralny      574 748 033

Radcy PrawniBrzeziny, ul. Sienkiewicza 16Poniedziałekgodz. 8.00 – 12.00
 Urząd Gminy w Dmosiniewtorek godz. 9.00 – 13.00
 Urząd Gminy w Jeżowieco druga środaw godz. 9.00 – 13.00
AdwokaciUrząd Gminy w Jeżowiepozostałe dwie środy, godz.  9.00 – 13.00
 GOPS w Rogowiepiątek godz. 9.00 – 13.00
 Gminny Ośrodek Kultury, Przecław 33czwartekgodz. 14.00 – 18.00
Fundacja „Młodzi Ludziom”Brzeziny, PCPR ul. Konstytucji 3-go Maja 5czwartek  godz. 8.00 – 12.00piątek godz. 8.00 – 12.00

Lokalizacja punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:  

Fundacja „Młodzi Ludziom”Brzeziny, PCPRul. Konstytucji3-go Maja 5  poniedziałek 8.00-12.00  wtorek  8.00 – 12.00  środa    8.00 – 12.00

Zarząd Powiatu w Brzezinach

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na  powierzenie realizacji zadania publicznego  z zakresu prowadzenia punktu  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz  edukacji prawnej  na terenie powiatu brzezińskiego w 2023 r.  

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji konkursowej powołanej w celu oceny ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz z  edukacji prawnej na terenie powiatu brzezińskiego w 2023 r. wybiera się ofertę złożoną przez „Fundację Młodzi Ludziom” z siedzibą w Łodzi i udziela się dotacji na realizację tego zadania w wysokości: 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia zł), w tym 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt zł) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt zł) na zadania z zakresu edukacji prawnej.


OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu w Brzezinach

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o nazwie: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną  na terenie Powiatu Brzezińskiego w 2023 roku”.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Brzeziński, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

I. Rodzaj zadania:

1. W ramach tego zadania przyjęto następujące działanie priorytetowe:

1) prowadzenie na terenie Powiatu Brzezińskiego w 2023 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatna mediacją oraz edukacją prawną, zlokalizowanego na terenie powiatu brzezińskiego, zwanego  w dalszej treści punktem pomocy prawnej.

3. W ramach prowadzenia punktu pomocy prawnej organizacja pozarządowa zobowiązana jest do:

1) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją  oraz edukacji prawnej, obejmującej:

a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w lit a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

d) nieodpłatną mediację, lub

e) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2) świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

4. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w lokalu Punktu  ramach dyżurów: 2 dni w tygodniu świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i 3 dni w tygodniu świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

5. Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust.2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej.

6. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinno odbywać się na zasadach określonych w art. 5 art. 7 oraz art. 8 ust. 3-8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

7. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, powinna być udzielana w punkcie pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy, (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 z późn. zm.).

8. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyty w punkcie na obszarze powiatu brzezińskiego na żądanie Starosty czas trwania dyżurów może ulec wydłużeniu, do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżurów nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku, oraz zwiększenia dotacji.

9. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

10.W przypadku niemożności świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sposób związany z bezpośrednią obsługą klienta w okresie stanu zagrożenia epidemicznego wywołanych zakażeniami np. wirusa SARS-CoV-2, porady będą udzielane zdalnie, w godzinach dyżurów z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe).

11. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa w ust. 9, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku ani zwiększenia dotacji.

12. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dobywa się wg. kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

13. W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w lokalizacji Punktu w zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych:

 1. Na realizację zadania w 2023 r. planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 64 020,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych ),  w tym:

– 60.060,00 zł. na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

– 3 960,00 zł. na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

2. Dotacja będzie przekazywana w transzach miesięcznych.

3. Ostateczna wysokość środków określonych w ust. 1 uzależniona będzie od wysokości środków przydzielonych Powiatowi Brzezińskiemu z budżetu państwa.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zlecenie realizacji zadania ma formę powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

2. O powierzenie prowadzenia w 2023 r. punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz podejmowane działania edukacyjnych może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust.1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) która:

1) w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada, co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych, lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

b) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz mediatorem   w zakresie nieodpłatnej mediacji,

c) daje gwarancje należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

 − poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  i jej dokumentowaniem,

 − profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

 – przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

2) w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada, co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych, lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

b) posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;

c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności zakresie zapewnienia:

 − poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

 − profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

 – przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. O powierzenie prowadzenia punktu może ubiegać się organizacja pozarządowa, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez wojewodę łódzkiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

4. O powierzenie w 2023 r. prowadzenia punktu nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznie 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., zgodnie z postanowieniami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej.

2. Zadanie realizowane będzie w Brzezinach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Konstytucji 3 Maja 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00. W określonych okolicznościach, które uniemożliwiłyby sprawne udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz nieodpłatna mediacją Starosta może wydłużyć czas trwania dyżuru w punkcie do 5 godzin dziennie.

3. Warunkiem powierzenia realizacji zadania jest przekazanie środków na ten cel z budżetu państwa.

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie kompletnej oferty na druku zgodnym z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 październik 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Druk oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1) kopie aktualnego (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;

a) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii;

b) zaświadczenie  lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nie posiadających osobowości prawnej;

2) kopie aktualnego statutu;

3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków umowy, o których mowa w rozdziale III ust. 2 pkt 1 lit. a lub rozdziale III ust. 2 pkt 2 lit.a,

4) umowy, o których mowa w rozdziale III ust. 2 pkt 1 lit. b lub rozdziale III ust. 2 pkt 2 lit.b,

5) pisemne zobowiązania realizacji zadania w sposób, o którym mowa rozdziale III ust. 2 pkt 1 lit. c lub rozdziale III ust. 2 pkt 2 lit.c,

6) dokumenty opisujące standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości, o których mowa w rozdziale III ust. 2 pkt 1 lit. d lub rozdziale III ust. 2 pkt 2 lit.d.

7) Jest wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust.1 prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

6. Oferta musi być podpisana przez osoby, które zgodnie z zapisem Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta.

7. Kserokopie wymaganych dokumentów należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.

8. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją nie będą zwracane oferentom i pozostaną w aktach Starostwa Powiatowego w Brzezinach.

9. Organizacja pozarządowa, ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu dołącza ponadto do oferty, także zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, z oceną pozytywną, przez osoby, o których mowa w rozdziale III ust. 2 pkt 2 lit. b.

10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

11. Organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom, mającym trudność w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

12. Dotacje przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) oraz kryteriami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

13. Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie.

14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej. W umowie zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

15. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

16. Zarząd Powiatu w Brzezinach zastrzega możliwość odwołania niniejszego konkursu bez podania przyczyny.

17. Do decyzji Zarządu Powiatu w Brzezinach w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

18. Powiat Brzeziński może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy zostaną ujawnione okoliczności niezgodne z treścią oferty i oświadczeń, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność oferenta, gdy organizacja zostanie wykreślona z listy wojewody. Powiat Brzeziński może odmówić podpisania umowy jeśli nie otrzyma od Wojewody zapewnień o zabezpieczeniu i przekazaniu środków na prowadzenie punktu oraz gdy ulegną zmianie przepisy na podstawie których ogłaszany jest niniejszy konkurs.

V. Termin składania ofert:

1.Termin składania ofert upływa w dniu  16 listopada 2022 r. o godz. 16.00

2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.

3.Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz nazwę organizacji składającej ofertę.

4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

5. Oferty, które zostały złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Starostwa), nie będą podlegały ocenie formalnej oraz merytorycznej.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert:

1. Komisja Konkursowa opiniuje oferty konkursowe w terminie do 7 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert. Wyłonienie organizacji pozarządowej nastąpi do dnia 28  listopada 2022 r.

2. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:

1) złożone przez podmioty nieuprawnione,

2) złożone bez koperty,

3) złożone po terminie,

4) złożone na innym druku niż określonym w niniejszym ogłoszeniu,

5) złożone bez podpisów osób upoważnionych oraz bez wymaganych załączników.

6) złożone przez podmiot, który nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,

7) jeżeli rodzaj zadania wskazany w ofercie nie mieści się w zakresie priorytetowym określonym w ogłoszeniu.

4. Do oceny merytorycznej dopuszcza się wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest przez każdego członka Komisji indywidualnie w karcie oceny merytorycznej oferty. Oferta, aby otrzymała rekomendację do udzielenia dotacji, musi uzyskać nie mniej niż 65% oceny maksymalnej.

5. Przy ocenie ofert pod względem merytorycznym Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) merytoryczną wartość i atrakcyjność oferty, w tym:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (szczegółowy opis zadania i sposób realizacji ich celów);

b) przejrzystość harmonogramu realizacji zadania;

c) zasięg i obszar działania, z którego pochodzą uczestnicy zadania;

d) planowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadania publiczne;

2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:

a) czytelność i zasadność przedstawionej kalkulacji kosztów;

b) adekwatność przewidywanych kosztów do założonych działań;

3) planowany przez oferenta udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

4) planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;

5) doświadczenie podmiotu w realizacji zadań we współpracy z administracją publiczną (m. in. rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia środków finansowych, doświadczenie w realizacji zbliżonych tematycznie zadań).

6. Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert oraz pozostałą dokumentację konkursową Przewodniczący Komisji przedkłada Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

7. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty wraz z określeniem wysokości przyznanych kwot dotacji, podejmuje Zarząd Powiatu w Brzezinach.

8. O wynikach postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie.

9. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane niezwłocznie do wiadomości publicznej

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach oraz na stronie internetowej Powiatu Brzezińskiego.

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w latach poprzednich zadaniach publicznych tego samego rodzaju i wysokości dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym.

1. 2016 r. – 59.946,00 zł.

2. 2017 r. – 60 725,88 zł.

3. 2018 r. – 60 725,88 zł.

4. 2019 r. – 64 020,00 zł

5. 2020 r. – 64.020,00 zł

6. 2021 r. – 64 020,00 zł

7. 2022 r. –  64 020,00 zł

VIII.       Informacje końcowe.

      Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administratorem danych osobowych przesłanych w ofertach jest Starosta Brzeziński. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z  nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2023 roku. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia zadania. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 11, poz. 67).

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela pani Małgorzata Żuraw inspektor w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji

Tel. 46 874 24 12 lub 574 748 033, e-mail: zdrowie@powiat-brzeziny.pl

 Wzór oferty realizacji zadania publicznego


Zarząd Powiatu w Brzezinach

        Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie powiatu brzezińskiego w 2022 roku.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem

zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Brzeziński, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

I. Rodzaj zadania:

1. W ramach tego zadania przyjęto następujące działanie priorytetowe:

1) prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Brzezińskiego w 2022 r.

2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, zlokalizowanego na terenie powiatu brzezinskiego, zwanego  w dalszej treści punktem pomocy prawnej.

3. W ramach prowadzenia punktu pomocy prawnej organizacja pozarządowa zobowiązana jest do:

1) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, obejmującej:

a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w lit a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,

d) nieodpłatną mediację, lub

e) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2) świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

4. Świadczenie nieodplatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w lokalu Punktu  ramach dyżurów: 2 dni w tygodniu świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i 3 dni w tygodniu świadczenie nieodplatnego poradnictwa obywatelskiego.

5. Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust.2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2022 r. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej.

6. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinno odbywać się na zasadach określonych w art. 5 art. 7 oraz art. 8 ust. 3-8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

7. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, powinna być udzielana w punkcie pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy, (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 z późn. zm.).

8. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyty w punkcie na obszarze powiatu brzezińskiego, na żądanie Starosty czas trwania dyżurów może ulec wydłużeniu, do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na terenie powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżurów nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku, oraz zwiększenia dotacji.

9. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

10.W przypadku niemożności świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sposób związany z bezpośrednią obsługą klienta w okresie stanu zagrożenia epidemicznego wywołanych zakażeniami np. wirusa SARS-CoV-2, porady będą udzielane zdalnie, w godzinach dyżurów z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe).

11. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa w ust. 9, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku ani zwiększenia dotacji.

12. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dobywa się wg. kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

13. W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w lokalizacji Punktu w zależności od bieżącego zapotrzebowania czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych:

 1. Na realizację zadania w 2022 r. planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 64 020,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych ),  w tym:

– 60.060,00 zł. na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

– 3 960,00 zł. na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

2. Dotacja będzie przekazywana w transzach miesięcznych.

3. Ostateczna wysokość środków określonych w ust. 1 uzależniona będzie od wysokości środków przydzielonych Powiatowi Brzezińskiemu z budżetu państwa.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zlecenie realizacji zadania ma formę powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

2. O powierzenie prowadzenia w 2022 r. punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz podejmowane działania edukacyjnych może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust.1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) która:

1) w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada, co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych, lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

b) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz mediatorem   w zakresie nieodpłatnej mediacji,

c) daje gwarancje należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

 − poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  i jej dokumentowaniem,

 − profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

 – przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

2) w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada, co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych, lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

b) posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;

c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności zakresie zapewnienia:

 − poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

 − profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

 – przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. O powierzenie prowadzenia punktu może ubiegać się organizacja pozarządowa, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez wojewodę zachodniopomorskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

4. O powierzenie w 2022 r. prowadzenia punktu nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznie 2022r. do 31 grudnia 2022r.., zgodnie z postanowieniami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej.

2. Zadanie realizowane będzie w Brzezinach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00. W określonych okolicznościach, które uniemożliwiłyby sprawne udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz nieodpłatna mediacją Starosta może wydłużyć czas trwania dyżuru w punkcie do 5 godzin dziennie.

3. Warunkiem powierzenia realizacji zadania jest przekazanie środków na ten cel z budżetu państwa.

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie kompletnej oferty na druku zgodnym z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 październik 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Druk oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1) kopie aktualnego (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;

a) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii;

b) zaświadczenie  lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nie posiadających osobowości prawnej;

2) kopie aktualnego statutu;

3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków umowy, o których mowa w rozdziale III ust. 2 pkt 1 lit. a lub rozdziale III ust. 2 pkt 2 lit.a,

4) umowy, o których mowa w rozdziale III ust. 2 pkt 1 lit. b lub rozdziale III ust. 2 pkt 2 lit.b,

5) pisemne zobowiązania realizacji zadania w sposób, o którym mowa rozdziale III ust. 2 pkt 1 lit. c lub rozdziale III ust. 2 pkt 2 lit.c,

6) dokumenty opisujące standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości, o których mowa w rozdziale III ust. 2 pkt 1 lit. d lub rozdziale III ust. 2 pkt 2 lit.d.

7) Jest wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust.1 prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

6.. Oferta musi być podpisana przez osoby, które zgodnie z zapisem Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta.

7. Kserokopie wymaganych dokumentów należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.

8. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją nie będą zwracane oferentom i pozostaną w aktach Starostwa Powiatowego w Świdwinie.

9. Organizacja pozarządowa, ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu dołącza ponadto do oferty, także zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, z oceną pozytywną, przez osoby, o których mowa w rozdziale III ust. 2 pkt 2 lit. b.

10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

11. Organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom, mającym trudność w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

12. Dotacje przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1535) oraz kryteriami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

13. Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie.

14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej. W umowie zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania           i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

15. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

16. Zarząd Powiatu zastrzega możliwość odwołania niniejszego konkursu bez podania przyczyny.

17. Do decyzji Zarządu Powiatu w Brzezinach w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

18. Powiat Brzeziński może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy zostaną ujawnione okoliczności niezgodne z treścią oferty i oświadczeń, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność oferenta, gdy organizacja zostanie wykreślona z listy wojewody. Powiat Brzeziński może odmówić podpisania umowy jeśli nie otrzyma od Wojewody zapewnień o zabezpieczeniu     i przekazaniu środków na prowadzenie punktu oraz gdy ulegną zmianie przepisy na podstawie których ogłaszany jest niniejszy konkurs.

V. Termin składania ofert:

1.Termin składania ofert upływa w dniu  5 listopada 2021 roku.

2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.

3.Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz nazwę organizacji składającej ofertę.

4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

5. Oferty, które zostały złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Starostwa), nie będą podlegały ocenie formalnej oraz merytorycznej.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert:

1. Komisja Konkursowa opiniuje oferty konkursowe w terminie do 14 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert. Wyłonienie organizacji pozarządowej nastąpi do dnia 26  listopada 2021 r.

2. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:

1) złożone przez podmioty nieuprawnione,

2) złożone bez koperty,

3) złożone po terminie,

4) złożone na innym druku niż określonym w niniejszym ogłoszeniu,

5) złożone bez podpisów osób upoważnionych oraz bez wymaganych załączników.

6) złożone przez podmiot, który nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej

konkursem,

7) jeżeli rodzaj zadania wskazany w ofercie nie mieści się w zakresie priorytetowym określonym w ogłoszeniu.

4. Do oceny merytorycznej dopuszcza się wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest przez każdego członka Komisji indywidualnie w karcie oceny merytorycznej oferty. Oferta, aby otrzymała rekomendację do udzielenia dotacji, musi uzyskać nie mniej niż 65% oceny maksymalnej.

5. Przy ocenie ofert pod względem merytorycznym Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) merytoryczną wartość i atrakcyjność oferty, w tym:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (szczegółowy opis zadania i sposób realizacji ich celów);

b) przejrzystość harmonogramu realizacji zadania;

c) zasięg i obszar działania, z którego pochodzą uczestnicy zadania;

d) planowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadania publiczne;

2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:

a) czytelność i zasadność przedstawionej kalkulacji kosztów;

b) adekwatność przewidywanych kosztów do założonych działań;

3) planowany przez oferenta udział środków własnych lub środków pochodzących

z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

4) planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;

5) doświadczenie podmiotu w realizacji zadań we współpracy z administracją publiczną (m. in. rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia środków finansowych, doświadczenie w realizacji zbliżonych tematycznie zadań).

6. Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert oraz pozostałą dokumentację konkursową

Przewodniczący Komisji przedkłada Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

7. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty wraz z określeniem wysokości przyznanych kwot dotacji, podejmuje Zarząd Powiatu w Brzezinach.

8. O wynikach postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie.

9. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane niezwłocznie do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach oraz na stronie internetowej Powiatu Brzezińskiego.

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w latach poprzednich zadaniach publicznych tego samego rodzaju i wysokości dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym.

1. 2016 r. – 59.946,00 zł.

2. 2017 r. – 60 725,88 zł.

3. 2018 r. – 60 725,88 zł.

4. 2019 r. – 64 020,00 zł

5. 2020 r. – 64.020,00 zł

6. 2021 r. – 64 020,00 zł

 1. VIII.       Informacje końcowe.

      Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administratorem danych osobowych przesłanych w ofertach jest Starosta Brzeziński. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z  nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2021 roku. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia zadania. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 11, poz. 67).

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela pani Małgorzata Żuraw Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji Tel. 46 874 24 12 lub 574 748 033, e-mail: zdrowie@powiat-brzeziny.pl.

Wzór oferty realizacji zadani publicznego


Nieodpłatna Pomoc Prawna , Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Nieodpłatna Mediacja na terenie  Powiatu Brzezińskiego w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020r na terenie Powiatu Brzezińskiego funkcjonują dwa punkty świadczące nieodpłatną  pomoc prawną,  w jednym z nich udzielane jest również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediację.
•    Punkt w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna mediacja, świadczona przez adwokata lub radcę prawnego jest punktem mobilnym, czynnym każdego dnia tygodnia w innej gminie.
•   Punkt prowadzony przez organizację pozarządową mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5. Punkt prowadzi Fundacja „Młodzi Ludziom”. Udzielana jest tam nieodpłatna pomoc prawna,  nieodpłatne poradnictwo  obywatelskie i nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna Pomoc Prawna obejmuje:
•  poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
•  wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
•  przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
•  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne  Poradnictwo Obywatelskie obejmuje:
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Nieodpłatna Mediacja:
Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
Usługa może obejmować również:
•    rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
•    przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.
Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty we wszystkich  punktach nieodpłatnych porad prawnych i  w punkcie nieodpłatnych porad obywatelskich.

Uprawnieni:
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwa obywatelskie i nieodpłatna mediacja przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej . Osoba , przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Rejestracja:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji, odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji, odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji, odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:   telefon centralny      574 748 033Radcy prawni Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 Urząd Gminy w Dmosinie Urząd Gminy w JeżowiePoniedziałekgodz. 8.00 – 12.00 wtorek godz. 9.00 – 13.00  co druga środaw godz. 9.00 – 13.00 46/874 31 81  46/874 62 94w. 28 46/875 53 71AdwokaciUrząd Gminy w Jeżowie Urząd Gminy w Rogowie Gminny Ośrodek Kultury,Przecław 33 pozostałe dwie środy, godz.  9.00 – 13.00 piątek godz. 9.00 – 13.00  czwartekgodz. 14.00 – 18.0046/875 53 71  46/874 80 70w. 28 46/874 67 57Fundacja „Młodzi Ludziom”Brzeziny, PCPRul. Konstytucji3-go Maja 5 czwartek  godz. 8.00 – 12.00piątek godz. 8.00 – 12.00574 748 033 

Lokalizacja punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:  telefon : 574 748 033

 Fundacja „Młodzi Ludziom” Brzeziny, PCPRul. Konstytucji3-go Maja 5     poniedziałek 8.00-12.00  wtorek  8.00 – 12.00  środa    8.00 – 12.00

 Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie na terenie Powiatu Brzezińskiego w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019r na terenie Powiatu Brzezińskiego funkcjonują dwa punkty świadczące nieodpłatną  pomoc prawną,  w jednym z nich udzielane jest również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 • Punkt w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona przez adwokata lub radcę prawnego jest punktem mobilnym, czynnym każdego dnia tygodnia w innej gminie.
 • Punkt prowadzony przez organizację pozarządową mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5. Punkt prowadzi Fundacja „Młodzi Ludziom”. Udzielana jest tam nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo  obywatelskie.

Nieodpłatna Pomoc Prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
  oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
  się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne  Poradnictwo Obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana
o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie
z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Uprawnieni:

Od 1 stycznia 2019r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwa obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej . Osoba uprawniona , przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Rejestracja:

 Od 1 stycznia 2019r. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie.Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnychOsoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
 Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić równiez poprzez system NPP Starostwa Powiatowego w Brzezinach, pozwalający zarejestrować termin wizyty. System dostępny pod adresem:

https://winpp.pl/Brzeziny/User/Account/Login?ReturnUrl=%2FBrzeziny%2F
 LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWAKARTY INFORMACYJNE PORADNICTWA – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNAKARTY INFORMACYJNE PORADNICTWA – PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEMKARTY INFORMACYJNE PORADNICTWA – NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:   telefon centralny      574 748 033Radcy prawni Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 Urząd Gminy w Dmosinie Urząd Gminy w JeżowiePoniedziałekgodz. 8.00 – 12.00 wtorek godz. 9.00 – 13.00  co druga środaw godz. 9.00 – 13.00 46/874 31 81  46/874 62 94w. 28 46/875 53 71AdwokaciUrząd Gminy w Jeżowie Urząd Gminy w Rogowie Gminna Biblioteka Publiczna,Przecław 33 pozostałe dwie środy, godz.  9.00 – 13.00 piątek godz. 9.00 – 13.00  czwartekgodz. 14.00 – 18.0046/875 53 71  46/874 80 70w. 28 46/874 67 57Fundacja „Młodzi Ludziom”Brzeziny, PCPRul. Konstytucji3-go Maja 5 środa godz. 8.00 – 12.00piątek godz. 8.00 – 12.00574 748 033 

Lokalizacja punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:  telefon : 574 748 033

 Fundacja „Młodzi Ludziom” Brzeziny, PCPRul. Konstytucji3-go Maja 5     poniedziałek 8.00-12.00  wtorek  8.00 – 12.00  czwartek    8.00 – 12.00

Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
http://www.powiat-brzeziny.4bip.pl/index.php?idg=2&id=225&x=7


Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie Powiatu Brzezińskiego w 2018 r.

Z dniem 2 stycznia 2016 r. ruszyła na terenie kraju nieodpłatna pomoc prawna.

Zgodnie  z  art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) na terenie powiatu brzezińskiego zostały utworzone 2 punkty  udzielania pomocy prawnej.

Jeden, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać adwokaci i radcowie prawni,  mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 na II piętrze. Punkt jest czynny przez  5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie i jest dostępny dla uprawnionych w następujących godzinach:

 • poniedziałek 9:00 – 13:00,
 • wtorek 13:00 – 17:00,
 • środa 9:00 – 13:00,
 • czwartek 9:00 – 13:00,
 • piątek 9:00 – 13:00.

Drugi, mobilny jest prowadzony po jednym dniu w tygodniu w gminach naszego powiatu przez prawników skupionych w organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej informacji prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.  I tak:

 • w Brzezinach, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16  w poniedziałki w godz. 8 – 12,
 • w Gminie Brzeziny, w siedzibie Filii Gminnej Biblioteki w Bogdance w czwartki w godz. 14 – 18,
 • w Gminie Dmosin, w siedzibie Urzędu Gminy, Dmosin 9, we wtorki w godz.  9 – 13,
 • w Gminie Jeżów, w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1, we środy w godz. 9 – 13,
 • w Gminie Rogów, w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie ul. Żeromskiego 23, w piątki w godz. 9 – 13.

Uprawnieni do nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Więcej informacji co do istoty ustawy znajdą Państwo TUTAJ.

pomoc prawna - baner
 Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji, odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie.Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
   Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:   telefon centralny      574 748 033Radcy prawni Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 Urząd Gminy w Dmosinie Urząd Gminy w JeżowiePoniedziałekgodz. 8.00 – 12.00 wtorek godz. 9.00 – 13.00  co druga środaw godz. 9.00 – 13.00 46/874 31 81  46/874 62 94w. 28 46/875 53 71AdwokaciUrząd Gminy w Jeżowie Urząd Gminy w Rogowie Gminny Ośrodek Kultury,Przecław 33 pozostałe dwie środy, godz.  9.00 – 13.00 piątek godz. 9.00 – 13.00  czwartekgodz. 14.00 – 18.0046/875 53 71  46/874 80 70w. 28 46/874 67 57Fundacja „Młodzi Ludziom”Brzeziny, PCPRul. Konstytucji3-go Maja 5 czwartek  godz. 8.00 – 12.00piątek godz. 8.00 – 12.00574 748 033 

Lokalizacja punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:  telefon : 574 748 033

 Fundacja „Młodzi Ludziom” Brzeziny, PCPRul. Konstytucji3-go Maja 5     poniedziałek 8.00-12.00  wtorek  8.00 – 12.00  środa    8.00 – 12.00