Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Inwestycje dofinansowane z budżetu Państwa/Państwowych funduszy celowych/Unii Europejskiej

  
 
Projekt grantowy „Cyfrowy Powiat”
POPC.05.01.00-10-0001/21
 
 
Opis projektu:
Powiat Brzeziński złożył wniosek w sierpniu 2022 r. o grant w konkursie „Cyfrowy Powiat” wramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozów Cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU.
Wniosek został pozytywnie oceniony przez Komisję Przyznającą Granty oraz otrzymano 100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych w kwocie 100 000zł
 
Cel projektu:
– aktualizacja posiadanego sprzętu, który nie jest już objęty wsparciem producentów,
– zwiększenie potencjalu cyfrowego potencjału cyfrowego Powiatu Brzezińskiego
– zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Starostwa Powiatowego w Brzezinach
 
Efekty projektu:
– wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w Starostwie
– doposażenie Starostwa Powiatowego w zasoby IT (sprzęt, oprogramowanie, licencje)
 
Termin realizacji:
do dnia 31 października 2023 r.
 
 
 

 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW UE DLA POWIATU BRZEZIŃSKIEGO
 

Powiat Brzeziński realizuje projekt: Przebudowa  infrastruktury sportowej oraz modernizacja  pracowni szkolnych  wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji ogólnej na terenie Powiatu Brzezińskiego oraz wsparcie kompetencji kluczowych na rynku pracy i nauczania eksperymentalnego

Dofinansowanie projektu z UE:  1 081 702,08 zł

 
Trwają roboty budowlane związane z modernizacją dwóch boisk przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach w ramach zadania: „Przebudowa infrastruktury sportowej oraz modernizacja pracowni szkolnych wraz z dostawą wyposażenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach”
 
 
 
 
 
 
Do szkoły dotarły właśnie pomoce naukowe do pracowni biologicznej, fizycznej i chemicznej. Wkrótce zostaną przeniesione do zmodernizowanych sal lekcyjnych. Roboty remontowo – budowlane w klasach  rozpoczną się jeszcze w listopadzie b. r.
 
 
 
 
 

Do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach dotarł już schodołaz gąsiennicowy i rampa przenośna umożliwiająca przejazd wózków inwalidzkich  po schodach o niewielkiej wysokości. Zakup jest realizowany w ramach projektu: „Przebudowa infrastruktury sportowej oraz modernizacja pracowni szkolnych wraz  zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Brzezinach.” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

 

 

 

 

 Nowe boiska zostały już ukończone. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach zyskał  boisko do gry w piłkę nożną z nawierzchnią ze sztucznej murawy oraz boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową. Inwestycja  została wykonana w ramach zadania pn: „Przebudowa infrastruktury sportowej oraz modernizacja pracowni szkolnych wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach”  realizowanego przez Powiat Brzeziński w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Oś priorytetowa VII – Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII – 4 Edukacja, poddziałanie VII -4.3 Edukacja ogólna. Realizacja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

NOWOCZESNA PRACOWNIA JĘZYKOWA

W kwietniu wykonano w całości nowoczesną  interaktywną pracownię multimedialną. Pracownia jest wyposażona w tablicę multimedialną, rzutnik pulpit lektora oraz laptop dla niego.  Ta nowoczesna pracownia posiada 16 stanowisk dla uczniów ze słuchawkami wyposażonymi w mikrofony. Pracownia zyskała także nowe meble. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach będą się tu uczyć języków obcych. Inwestycja  została wykonana w ramach zadania pn: „Przebudowa infrastruktury sportowej oraz modernizacja pracowni szkolnych wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach”  realizowanego przez Powiat Brzeziński w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Oś priorytetowa VII – Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII – 4 Edukacja, poddziałanie VII – 4.3 Edukacja ogólna. Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

 
 


 

 INWESTYCJE DROGOWE WYKONANE NA TERENIE POWIATU BRZEZIŃSKIEGO

W ROKU 2020

Poniżej wykaz inwestycji, które zostały wykonane w roku bieżącym:


 

 


 

 


 Podsumowanie Inwestycji w roku 2018

Powiat Brzeziński z siedzibą 95-060 Brzeziny , ul Sienkiewicza 16 realizuje zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  z siedzibą przy ul. Dubois 118, 93-465  Łódź   pn: Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego znajdującego się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie w powiecie brzezińskim.

Wartość ogólna zadania; 129 803,04 zł

Wysokość udzielonej dotacji  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do kwoty 98 650,00 zł

W trosce o poprawę stanu zdrowotnego drzewostanu, a także bezpieczeństwo użytkowników, należy przeprowadzić w drzewostanie usunięcie wyznaczonych drzew i zabiegi pielęgnacyjno – konserwatorskie, dokonując stosownych cięć i zabiegów.

Cięcia prześwietlające korony – celem jest poprawa warunków świetlnych, zmniejszenie wilgoci wewnątrz korony, co sprzyja asymilacji i pogarsza warunki   i rozwojowe grzybów.

Cięcia korygujące – dotyczą korekcji koron w celu niwelacji deformacji ich kształtu.

Cięcia formujące – dotyczy głównie drzew młodych, u których należy formować właściwy pokrój korony. Wzmocnienia (wiązania) mechaniczne pni i konarów zapobiegające złamaniom i rozłamaniom. Do wzmocnień przewidziano zastosowanie wiązań systemu „cobra” jako najodpowiedniejszych i dający możliwość dobrania wykonawcy najlepszego rozwiązania dla poszczególnych drzew.

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl


 

 

Powiat Brzeziński z siedzibą w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16
Informuje, że w ramach Projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na  lata 2014-2020 w ramach
Działania: Termomodernizacja budynków
Poddziałanie: Termomodernizacja budynków – ZIT
Realizuje projekt pn: Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie”
Całkowita wartość projektu:  3 288 007,85zł
Współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej: 1 812 867,89 zł

Opis, cel projektu, planowany efekt:
 

Założeniem realizowanego projektu jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Powiecie Brzezińskim położonego na terenie gminy Jeżów, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie. Wśród  celów szczegółowych największe znaczenie mają obniżenie kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub ograniczenie ich zużycia, wykorzystanie i promowanie najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń i instalacji grzewczych na terenie Powiatu Brzezińskiego i Województwa Łódzkiego, ograniczenie strat ciepła w wyniku przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji i zmniejszenie poziomu kosztów eksploatacyjnych budynkach użyteczności publicznej Powiecie Brzezińskim oraz zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania  na energię budynków użyteczności publicznej w Powiecie Brzezińskim. Z uwagi na duże straty ciepła generujące duże koszty ekonomiczne oraz utrzymywanie szkodliwego w skutkach systemu grzewczego, powiatowy budynek użyteczności publicznej wymaga kompleksowej modernizacji energetycznej skutkującej poprawą efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego o co najmniej 25%. W tym celu zaplanowano w projekcie zadania wpływające na poprawę efektywności energetycznej, tj.: ocieplenie ścian, stropodachu, stropu, montaż nowych central systemów wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła, wymianę stolarki, modernizację układu C.W.U. , budowę elektrowni fotowoltaicznej oraz modernizację źródła ciepła i systemu grzewczego ( pompy ciepła ) oraz prace towarzyszące. W ramach prac przewidziano dokumentację projektową, opracowanie studium wykonalności i audytu energetycznego i jego aktualizację oraz nadzór inwestorski, zarządzanie i promocję projektu. Projekt spełnia wszystkie cele programowe i przyczynia się w szczególności do zmniejszenia wartości rocznego zapotrzebowania na energię budynku użyteczności publicznej, obniżenia kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję ich zużycia oraz ograniczenie strat ciepła  i zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych. Poza tym projekt wykorzystuje i promuje najbardziej wydajne i proekologiczne technologie, urządzenia i instalacje grzewcze ( OZE ). Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do ograniczenia degradacji lokalnego środowiska w wyniku zmniejszenia udziału emisji zanieczyszczeń ( w tym CO2 ) do powietrza. Nastąpi poprawa jakości powietrza, co wpłynie na komfort życia w powiecie i wzrost aktywności społecznej. Projekt służyć będzie mieszkańcom powiatu brzezińskiego w szczególności podopiecznym i pracownikom DPS w Dąbrowie.

W ramach prac szczegółowych  termomodernizacji budynku przewidziano:

1) Ocieplenie ścian poddasza użytkowego części 1 wełną mineralną w tym prace towarzyszące,
2) Ocieplenie stropodachu łącznika części 1 i 2 od strony wewnętrznej wełną mineralną w tym prace towarzyszące,
3) Wymiana przeszklonego stropodachu nad klatką schodową w części 2,
4) Ocieplenie stropu nad użytkowym poddaszem części 1 wełną mineralną w tym prace towarzyszące,
5) Ocieplenie stropu nad nieogrzewanym pomieszczeniem piwnicy w części 1 w tym prace towarzyszące,
6) Montaż nowych central systemów wentylacji mechanicznej nawiewno–wywiewnej   z odzyskiem ciepła obsługujących wymagane strefy w budynku nr 2,
7) Wymiana starych drewnianych okien i witryn w części 2 oraz drewnianych okien na poddaszu części 1 na nowe okna oraz wymiana starych drzwi w części  2,
8) Wykonanie balustrad i montaż uchylnej bramy garażowej – koszt niekwalifikowany,
9) Modernizacja układu c.w.u. poprzez: montaż trzech izolowanych stacji ładujących ciepłej wody z wymiennikiem płytowym, zaworem bezpieczeństwa, zaworami zwrotnymi i odcinającymi, pompą ładującą ogrzewania i pompą obiegową ładowania zasobnika c.w.u. po stronie wtórnej o mocy znamionowej 69,0 kW; montaż 3,0 zasobników wstępnych podgrzewu c.w.u. o pojemności 1000 l. z króćcami, kieszeniami i wężownicą i izolacją termiczną; montaż dwuwężownicowego podgrzewacza c.w.u. o pojemności 1000 l. z wężownicą dolną i górną z króćcami i izolacją termiczną,
10) Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy szczytowej 20,0 kWp produkującej energię elektryczną z energii odnawialnej (słonecznej), która będzie zasilać wewnętrzną sieć energetyczną i pozwoli zmniejszyć produkcję z konwencjonalnych źródeł energii oraz zredukować emisje zanieczyszczeń do atmosfery. Elektrownia słoneczna składać się będzie z polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych. Zastosowane panele będą współpracowały z trójfazowym falownikiem.
11) Modernizacja źródła ciepła i systemu grzewczego: system grzewczy po modernizacji będzie zasilany z powietrznych pomp ciepła powietrze – woda o oraz dwóch kondensacyjnych kotłów olejowych z regulacją hydrauliczną wraz  z pracami towarzyszącymi.

Planowany termin zakończenia projektu – 30 październik 2018r.


 

Istotne inwestycje 2017 Powiatu Brzezińskiego


 

Memorandum Informacyjne
„Modernizacja energetyczna infrastruktury Powiatowego Centrum Zdrowia”


 

 

Powiat Brzeziński uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  na zadanie pn.  „Odwodnienie drogi powiatowej Nr 5101 E (Głowno, ul. Sikorskiego – Dmosin – Kołacin) w miejscowości Dmosin”.

Wartość ogólna zadania wynosi 594.369,20 PLN

Przyznana dotacja w formie pożyczki z WFOŚ i GW wynosi 411.529 PLN

Projekt obejmuje wykonanie prac mających zapewnić właściwe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poza teren zalewowy w miejscowości Dmosin. W ramach projektu zostanie wykonane:
1. budowa systemu kanalizacji deszczowej, na którą składają się :
a. wpusty deszczowe,
b. studnie rewizyjne fi 1200 mm,
c. studnie rewizyjne fi 1500 mm,
d. przykanaliki fi 160 mm,
e. przykanaliki fi 315 mm,
f. kolektor główny fi 600 mm,
g. kolektor główny fi 800 mm,
h. wylot kanalizacji,
i. wlot kanalizacji,
2. budowa rowu otwartego,
3. budowa wlotu i wylotu (przepust żelbetowy DN 800),
4. budowa wlotu do rzeki wraz z umocnieniem skarp i dna rzeki Mrogi,
5. osadnik piaskowy.

Więcej na: www.zainwestujwekologie.pl


 

 

Zadanie : Urządzenie zieleni wokół Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach – etap II zrealizowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania – 21 560,00 PLN

Wartość dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi – 16 136,00 PLN

Wartość wkładu własnego  Powiatu Brzezińskiego  – 5 424,00 PLN.

W/w zadanie jest realizacją założeń projektowych i kontynuacją  zadania zrealizowanego w roku 2015.

Zakres prac obejmował : przygotowanie gruntu pod nasadzenia , dokonanie nasadzeń , położenie  300 m2 agrowłókniny.

Na działkach na których usytuowany jest Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach posadzono drzewa liściaste – klony  , krzewy liściaste ozdobne takie jak: berberysy, trzmieliny, forsycje, tamaryszki, magnolie, lawendy, hortensje, kaliny, lilaki , krzewuszki , pięciorniki, derenie oraz  krzewy iglaste :  jałowce, cyprysiki i  świerki,   sosny, żywotniki , roślin wrzosowate , pnącza, powojniki, róże .

Ogród  będzie doskonałym miejscem relaksu i wypoczynku dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.


 

 

Powiat Brzeziński uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  na zadanie  pn. „Przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w m. Osiny w ramach zadania pn. „Odwodnienie drogi powiatowej Nr 5101 E (Głowno, ul. Sikorskiego – Dmosin – Kołacin) w miejscowości Osiny i Dmosin”. Wartość ogólna zadania wynosi 109. 036,00 zł. Przyznana dotacja w formie pożyczki z WFOŚ i GW wynosi 102.668,00 zł 

 

Projekt obejmował wykonanie prac mających zapewnić właściwe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poza teren zalewowy w miejscowości Osiny.
W ramach projektu zostało wykonane:

1. czyszczenie i profilowanie rowów – roboty ziemne w rejonie „zalewowym”,
2. oczyszczenie przepustów,
3. wykonanie (odtworzenie) odprowadzenia wód opadowych i roztopowych poza teren „zalewowy”, poprzez odtworzenie kanału deszczowego z rur z tworzyw sztucznych (tam gdzie warunki terenowe wymuszają odprowadzenie wody kanałem zamkniętym oraz wykonanie dodatkowych przepustów (z tworzyw sztucznych o średnicy 40 i 60 cm), pozwalających na zwiększenie ilości odprowadzanej wody z terenów „zalewowych”.

Zastosowane rozwiązania w infrastrukturze odwodnieniowej mają uzasadnienie technologiczne i ekonomiczne, gdyż przyjęto najprostsze rozwiązania, które generować będą najniższe koszty.

Więcej na: www.zainwestujwekologie.pl

 


 

10 sierpnia 2016 r. nastąpił odbiór inwestycji drogowej pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2937 E w miejscowości Tadzin”, której realizatorem był Powiat Brzeziński.


Zadanie, podzielone na dwa etapy, obejmowało poszerzenie (wyrównanie) szerokości nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2937 E w miejscowości Tadzin na odcinku 840 mb do szerokości 5,00 m z jednoczesnym wykonaniem koniecznych robót ziemnych i ułożeniem podbudowy w dwóch warstwach.
Na trasie drogi został wymieniony istniejący przepust pod nawierzchnią z rur o średnicy 60 cm. Po jej oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową, wykonano warstwę wyrównawczą z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o średniej grubości 3,00 cm, a następnie ułożono warstwę ścieralną z asfaltobetonu gr. 4,00 cm. Odwodnienie nowej nawierzchni zrealizowano poprzez odmulenie i wyprofilowanie rowów.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Łączna wartość inwestycji to 196.035,77 zł brutto. Inwestycja była możliwa dzięki znaczącej pomocy finansowej m.in. Gminy Brzeziny.


MIŁEGO PODRÓŻOWANIA!