Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Starostwo Powiatowe w Brzezinach

W Starostwie Powiatowym mieszkańcy mogą załatwić szereg spraw związanych z administracją i usługami publicznymi:

1. Sprawy z zakresu rejestracji pojazdów:

    – Rejestracja nowych i używanych pojazdów.

    – Wydawanie dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych.

    – Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu.

    – Wydawanie zaświadczeń o wyrejestrowaniu pojazdu.

2. Sprawy związane z prawem jazdy:

    – Wydawanie i wymiana prawa jazdy.

    – Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.

3. Gospodarka nieruchomościami:

    – Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu.

    – Zatwierdzanie decyzji w sprawach podziału i scalania nieruchomości.

    – Przygotowywanie dokumentacji związanej z wywłaszczeniem nieruchomości.

4. Ochrona środowiska:

    – Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

    – Realizacja programów ochrony środowiska.

5. Geodezja budownictwo i kartografia:

– Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę.

– Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

– Wydawanie map i dokumentacji geodezyjnej.

– Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę.

– Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków.

6. Pomoc społeczna:

    – Koordynacja programów wsparcia dla osób niepełnosprawnych i potrzebujących.

    – Realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej.

7. Zdrowie i opieka zdrowotna:

    – Nadzór nad działalnością publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

    – Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej.

8. Transport i drogi:

    – Utrzymanie i modernizacja dróg powiatowych.

    – Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

    – Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu drogowego.

9. Edukacja:

    – Nadzór nad szkołami i placówkami oświatowymi prowadzonymi przez powiat.

    – Realizacja programów edukacyjnych i wychowawczych.

    – Wydawanie decyzji w sprawach stypendiów i innych form wsparcia dla uczniów.

Starostwo Powiatowe jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc i załatwić wiele formalności związanych z życiem codziennym i działalnością zawodową, co przyczynia się do sprawnego funkcjonowania społeczności lokalnej.