Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Patronat Starosty Brzezińskiego

Uchwała Nr 48/19
Zarządu Powiatu w Brzezinach
z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Starosty Brzezińskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) Zarząd Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:

§ 1. W celu podkreślenia szczególnego charakteru imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie powiatu brzezińskiego ustanawia się Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Brzezińskiego.
§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 148/08 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Starosty Brzezińskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzezinach oraz na tablicy ogłoszeń.