Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zawiadomienie

egib


Starosta Brzeziński zawiadamia o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Wola Cyrusowa, Wola Cyrusowa Kolonia, Szczecin, Nowostawy Dolne położonych w gminie Dmosin, w powiecie brzezińskim województwa łódzkiego,
w dniach 3 – 24 listopada 2016 roku w godzinach 8.00 – 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dmosin.

Dokumentacja projektu operatu opisowo-kartograficznego składa się z rejestru gruntów, rejestru budynków i mapy ewidencyjnej. Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z wyżej wymienioną dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Dnia 15 grudnia 2016 roku dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków.
Informację o tym Starosta ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa.

Na podstawie przepisów art. 24 a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. 2015 r. poz. 520)