Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zawiadomienie – Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2017–2020

program_ochrony_srodowiska_2017_02_20

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) informuje się, że Zarząd Powiatu w Brzezinach przystąpił do opracowywania dokumentu pod nazwą: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2017–2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń tego programu (w przypadku jej wymagalności). Program służyć będzie realizacji na terenie powiatu brzezińskiego polityki ochrony środowiska, o której mowa w  art. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) i będzie uwzględniać cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 cyt. wyżej ustawy. Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu…, w przypadku konieczności jej sporządzenia, będzie spełniać wymagania zawarte w dziale IV, rozdziale 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zawiadamia się jednocześnie o możliwości składania w okresie od 13.02.2017 r. do 6.03.2017 r. uwag i wniosków do uwzględnienia w projekcie dokumentu, w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:  Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny,  e-mail: s.malka@powiat-brzeziny.pl lub ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 14 (pokój nr 12). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu w Brzezinach.

Uwagi i wnioski złożone po dniu 6.03.2017 r. nie będą rozpatrywane.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Brzezinach
Edmund Kotecki