Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

ngo

 

Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt  „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 6 października 2016r.

Termin zakończenia konsultacji: 21 października 2016r.

uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia 21 października  2016r. na adres e-mailowy: zdrowie@powiat-brzeziny.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w przypadku przesłania uwagi lub opinii w formie papierowej decyduje data wpływu na wskazany adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118, z późn. zm.) na temat projektu  „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.