Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Własny Biznes dla 50+

wlasny_biznes_50

Fundacja Inkubator zaprasza do udziału w projekcie „Własny Biznes dla 50+” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych po 50 r.ż., pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. łódzkiego w jednym z powiatów: łaskim, brzezińskim, kutnowskim, łęczyckim, zduńskowolskim, tomaszowskim, radomszczańskim, poddębickim; z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Nie może być uczestnikiem projektu osoba, która otrzymała w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej; posiada zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub jest wobec niej prowadzona egzekucja.

W projekcie weźmie udział 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn), w tym min. 30 osób bezrobotnych, w tym długotrwale.
Planowany termin rekrutacji do I edycji (20 osób, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn) to:
27 czerwca – 8 lipca 2016r., w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00 w Biurze projektu w Fundacji Inkubator na ul. ks. Tymienieckiego 22/24, oraz dodatkowo:
w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Radomsku, ul. Ignacego Krasickiego 63/71, (w dniach 27 czerwca – 1 lipca 2016r., w godzinach 9-15),
w Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – Poddębice, ul. Łódzka 27 (w dniach 4- 8 lipca 2016 r. w godzinach 9-15).

Terminy i miejsca przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do II edycji projektu zostaną podane na stronie www projektu (www.wlasnybiznesdla50plus.inkubator.org.pl) oraz udostępnione w Biurze projektu na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru. Nabór planowany jest w okresie sierpień-wrzesień 2016r.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

  • szkolenie „ABC własnej firmy” w wymiarze 50 godz./osobę + zwrot kosztów dojazdu na szkolenie;
  • doradztwo indywidualne biznesowe (pomoc w przygotowaniu biznesplanu) w wymiarze 7 godz. na osobę + zwrot kosztów dojazdu na doradztwo;
  • jednorazowe wsparcie finansowe na uruchomienie działalności w wysokości maksymalnie do 22.700 zł na osobę;
  • wsparcie pomostowe finansowe w wysokości maksymalnie do 1750 zł/m-c/osobę przez okres do 12 m-cy prowadzenia działalności (w tym po 5 miesiącach prowadzenia działalności ocena kondycji firmy decydująca o przedłużeniu wsparcia pomostowego na kolejne 6 m-cy); wysokość przyznanego wsparcia pomostowego finansowego będzie uzależniona od wykazanych w biznesplanie potrzeb;
  • wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze udzielane w okresie 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej (refundacja kosztów zakupionych przez Uczestników usług szkoleniowych i/lub doradczych) – pula środków – 14 000 zł/edycję.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, pok. 1. Informacji udzielamy także pod numerem tel. (42) 636 34 69, kom. 609 466 555 i adresem e-mail: a.kubiak@inkubator.org.pl.

Spotkanie informacyjne:
– 24 czerwca br. godz. 10:00 – Urząd Gminy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16.