Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uwaga – azbest!

azbest

Zarządu Powiatu w Brzezinach w dniu 16 lutego 2016 r. przyjął Uchwałą Nr 15/16 „Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu brzezińskiego”.

Rada Ministrów uchwałami Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. i Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. ustanowiła „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.

Program ten zastąpił wcześniejszy, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, przy czym utrzymał określone w nim cele, którymi są:

  1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
  2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
  3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele te osiągane będą przez realizację wzajemnie uzupełniających się zadań, na trzech poziomach (centralnym, wojewódzkim i lokalnym: powiatowym i gminnym), finansowanych ze środków prywatnych i publicznych, w tym ze środków budżetowych.

W określonych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” zadaniach na poziomie lokalnym realizowanych przez samorząd powiatowy wskazano m. in. przygotowanie i aktualizację programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Program taki dla terenu powiatu brzezińskiego został przyjęty uchwałą Nr 15/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu brzezińskiego”. Program określa działania będące w kompetencji samorządu powiatowego zmierzające do osiągnięcia celów wskazanych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.

Krajowe przepisy prawne nakładają na właściciela, zarządcę lub użytkownika miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, szereg obowiązków dotyczących sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania tych materiałów. W szczególności są to ustawy: z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.) i z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie ww. ustaw:

  1. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31),
  2. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 ze zmianami).

Jeden z obowiązków określonych w rozporządzeniu z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest dotyczy inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, której dokonuje się poprzez spis z natury a jej wyniki ujmuje się w „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.  „Informację…” sporządza się corocznie w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz przedkłada się właściwemu organowi a drugi przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej „Informacji…”  Właściwym organem, któremu przedkłada się „Informację…”,  dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami jest wójt, burmistrz lub prezydenta miasta, dla pozostałych podmiotów – marszałek województwa (dla podmiotów z terenu powiatu brzezińskiego – Marszałek Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest przeprowadza się kontrolę stanu obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu tzw. „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, według wzoru określonego w zał. nr 1 do rozporządzenia. Egzemplarz „Oceny…” przechowuje się łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest. 

DODATKOWA ZAŁĄCZNIKI:

  • Ulotki o tematyce azbestowej znajdąja się w załącznikach na dole strony.

Przydatne linki do stron internetowych dotyczących azbestu: