Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2018 r.

3

W dniu 25 czerwca 2019r. odbyła się X sesja V kadencji Rady Powiatu w Brzezinach podczas, której Rada Powiatu w Brzezinach między innymi obradowała w następujących sprawach:
1) przeprowadzono debatę nad raportem o stanie Powiatu Brzezińskiego i podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Brzezinach wotum zaufania,
2) podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za rok 2018,
3) podjęto uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Brzezińskiego, których właścicielem jest Powiat Brzeziński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
4) podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2019”,
5) podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej w Powiecie Brzezińskim na lata 2019-2021.