Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tarcza anykryzysowa – nowe instrumenty rynku pracy

tarcza_antykryzysowa

Nowe instrumenty rynku pracy wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku, poz. 568):

I. Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcó

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach informuje, iż z dniem 01.04.2020 r. uruchamia przyjmowanie wniosków na jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców.

– Pożyczka udzielona może być do wysokości 5000,00 zł,
– Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski,
– Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie 3 miesięcy od dnia jej udzielenia,
– Wniosek o pożyczkę składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. 

O pożyczkę może ubiegać się mikroprzedsiębiora, który w  co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

– Prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku,
– Zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
– Osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Uwaga !!!
We wniosku o udzielenie pożyczki w punkcie „Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień 29 lutego 2020 r” . należy podać pracowników zatrudnionych wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Do stanu zatrudnienia nie podajemy właściciela firmy.

Przesłanie lub złożenie wniosków na poszczególne formy wsparcia będzie możliwe poprzez:

– platformę ePUAP
– albo serwis praca.gov.pl
– albo pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach, 96-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11

Złożone dokumenty zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy niezwłocznie poinformowani o sposobie rozpatrzenia ich wniosków (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail). W przypadku wniosków rozpatrzonych pozytywnie przygotowana będzie stosowna umowa cywilno – prawna.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.

Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.

Więcej informacji jest dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach pod adresem https://brzeziny.praca.gov.pl/

Poniżej załączniki:

umowa_pozyczka.pdf (pdf, 194 KB)
umowa_pozyczka_zal_2.docx (docx, 22 KB)
umowa_pozyczka_zal_2.pdf (pdf, 147 KB)
wniosek_pozyczka.pdf (pdf, 184 KB)
wniosek_pozyczka.docx (docx, 33 KB)
instrukcja_pozyczka.pdf (pdf, 178 KB)
zasady_udzielania_pozyczka.pdf (pdf, 194 KB)