Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sprostowanie informacji podanej przez Burmistrza Miasta Brzeziny dotyczącej zmiany stałej organizacji ruchu na fragmencie ulicy Lasockich w Brzezinach

information-g2c0fbd7b4_640

Sprostowanie  informacji podanej przez Urząd Miasta Brzeziny

W dniu 7 lipca 2021 r. Urząd Miasta Brzeziny, w odpowiedzi na petycję mieszkańców, podał informację na swojej stronie fb, iż znak B-36 na ul. Lasockich został ustawiony na podstawie opinii Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa oraz, że Miasto Brzeziny jako zarządca drogi, ustawiając znak B-36, zastosował się do postanowień Powiatu Brzezińskiego, który jest organizatorem ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym Starosta jedynie zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Zadania w zakresie inżynierii ruchu należą do zarządcy drogi, jak wskazuje ustawa o drogach publicznych. Kompetencje organu zarządzającego ruchem zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. W myśl § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia organ zarządzający ruchem w szczególności:

1) rozpatruje projekty organizacji ruchu oraz wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu;

2) opracowuje lub zleca do opracowania projekty organizacji ruchu uwzględniające wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;

3) zatwierdza organizacje ruchu na podstawie złożonych projektów organizacji ruchu;

4) przekazuje zatwierdzone organizacje ruchu do realizacji;

5) przechowuje projekty organizacji ruchu i prowadzi ich ewidencję;

6) opiniuje geometrię drogi w projektach budowlanych;

7) prowadzi kontrolę prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu;

8) współpracuje w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, podmiotami zarządzającymi drogami wewnętrznymi, zarządami dróg i zarządcami infrastruktury kolejowej, Policją oraz innymi jednostkami.

Przedstawiciele Starosty wraz z przedstawicielami Policji oraz zarządcy drogi, czyli Burmistrza Miasta Brzeziny, raz na 6 miesięcy przeprowadzają kontrolę o której mowa w §  3 ust. 1 pkt. 7 w/w rozporządzenia. W dniu 21 września 2020 r. odbyła się kontrola (a nie jak podaje Miasto Brzeziny Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa), podczas której podniesiono problem braku odpowiedniej widoczności przy wyjeździe na ul. Lasockich z ul. Głowackiego i zapisano do protokołu ogólną uwagę dotyczącą ustawienia znaku B-36 na ul. Lasockich. W związku z powyższym nie było to postanowienie Powiatu Brzezińskiego, jak wskazuje informacja zamieszczona na fb Miasta lecz zalecenia kontroli przeprowadzonej wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta. W celu zastosowania się do zaleceń pokontrolnych należało sporządzić projekt zmiany stałej organizacji ruchu i przedstawić go do zatwierdzenia Staroście, bowiem zgodnie z § 4 w/w rozporządzenia podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem albo podmiot zarządzający drogą wewnętrzną. Starosta Brzeziński informuje, iż do dnia dzisiejszego nie wpłynął do niego wniosek o zatwierdzenie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Lasockich. Sam zapis w protokole nie stanowi podstawy do zmiany stałej organizacji ruchu drogowego.

W związku z powyższym, brak jest podstaw do zmiany stałej organizacji ruchu na odcinku ul. Lasockich i umieszczenia znaku drogowego B-36.