Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17

baner_info_do_7_czerwca

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach:


Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”
Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT”.


Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:
1. rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom
2. rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb


Wsparcie musi być realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.


Projekt zakłada świadczenie co najmniej jednej z następujących form pomocy z katalogu usług:
– pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach placówek wsparcia dziennego
– opiekuńczych
– usług asystenckich
– usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych
– na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby projektu.


Ponadto w ramach kompleksowości projektu można rozwijać działania uzupełniające usługi społeczne tj:
– działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi.
– usługi prawne, informacyjne i doradcze,
– tworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi,
– sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu sprzętu wspomagającego lub pielęgnacyjnego,
– usługi dowożenia posiłków,
– transport,
– teleopieka i systemy przywoławcze.


Więcej na stronie http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-00117-ogloszony-w-dniu-31-maja-2017-r-w-ramach-poddzialania-ix-2-2-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-zit/

 

W dniu 20 czerwca 2017 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.2.2, ogłoszonego 31 maja br. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny.

Dane dotyczące spotkania:

miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49,
sala konferencyjna w budynku A
termin: 20 czerwca 2017 r., od godz. 10:30
rejestracja w godz. 10:00 – 10:30

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu, uprzejmie informuję, iż rejestracja na spotkanie odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/spotkanie-informacyjne-na-rozwoj-placowek