Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Programy ochrony powietrza

ozon

Programy ochrony powietrza

Z uwagi na notowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi na terenie województwa łódzkiego, w tym i na terenie naszego powiatu, ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza ozonem przyziemnym oraz pyłem zawieszonym i benzo(a)pirenem zawartym w pyle zawieszonym PM10, Sejmik Województwa Łódzkiego, działając m.in. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, przyjął uchwały w sprawie programów ochrony powietrza. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z treścią wskazanych programów ochrony powietrza i uwzględnianie zawartych w nich wskazań i zaleceń składających się na działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w bieżącej działalności a także w codziennym, prywatnym życiu.

Są to uchwały:

 1. Nr XLIII/797/13 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu przyziemnego. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002. Uchwała ta była poprzedzona uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XIV/234//11 z 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL.10.00.b.23. Obszar objęty programem: obszar województwa łódzkiego.
 2. Nr XXXV/690/13 z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002 (w skład obszaru objętego programem ochrony powietrza nie wchodził teren powiatu brzezińskiego). 
 3. Nr XLII/778/13 z 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002 (w skład obszaru objętego zmienionym programem ochrony powietrza weszła część terenu gminy (wiejskiej) Brzeziny ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10). 
 4. Nr LIII/945/14 z 28 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002 (w skład obszaru objętego zmienionym programem ochrony powietrza weszła część terenu gminy (wiejskiej) Brzeziny i m. Brzeziny ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego oraz teren całego powiatu ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10). 
 5. Nr LIII/964/14 z 28 października 2014 r. w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

Programy ochrony powietrza wskazują podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia pożądanej jakości powietrza. Do realizacji określonych w programach działań zobowiązane są w szczególności właściwe ze względu na występowanie obszarów przekroczeń:

 • organy administracji publicznej,
 • przedsiębiorstwa do rozwoju sieci ciepłowniczej i gazowej,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • podmioty korzystające ze środowiska,
 • instytucje właściwe do rozwoju dróg i utrzymania porządku na drogach,
 • mieszkańcy,
 • instytucje,
 • placówki edukacyjne,
 • organizacje, stowarzyszenia i związki ekologiczne.