piątek, 23 lutego 2024
Imieniny: Damiana, Romana i Izabeli
Realizowane Projekty


 

 

DOBRY START W DOROSŁOŚĆ

Powiat Brzeziński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach realizuje projekt pn. „Dobry start w dorosłość”.Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt dedykowany jest dla osób młodych w wieku od 6 do 25 lat będących w pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Projekt skierowany jest łącznie do 40 osób.

Działania w ramach projektu to m.in.:

• kurs programowania dla dzieci,
• korepetycje z wybranych przedmiotów,
• kurs podstaw obsługi komputera,
• kursy językowe,
• kurs prawa jazdy kat. B,
• warsztaty kompetencji społecznych,
• 7- dniowy wyjazd wakacyjny połączony z treningiem umiejętności społecznych,
• poradnictwo w ramach Punktu Wsparcia ( dyżury pedagoga, psychologa, psychoterapeuty).

Razem #zmieniamylodzkie
Więcej o projekcie na stronie realizatora:

http://pcpr-brzeziny.pl/ca…/projekt-dobry-start-w-doroslosc/


1 lipca 2016 r. Powiat Brzeziński rozpoczął realizację projektu "Akademia Mistrzów Zawodu - program wsparcia dla uczniów kształcących się w Powiecie Brzezińskim”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności - Działania XI.3. Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020.

Celem projektu jest ułatwienie uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach – łącznie 60 uczniom Technikum Logistycznego, Technikum Ekonomicznego i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - przechodzenia z etapu edukacji do etapu zatrudnienia.

PROJEKT OBEJMUJE:
Kursy umiejętności zawodowych dla 60 uczniów:
1. Kurs barmański I stopnia,
2. Kurs baristy I stopnia,
3. Kurs zakładania działalności gospodarczej i prowadzenia firmy,
4. Specjalista ds. kadrowo – płacowych,
5. Organizacja pracy w magazynie i monitorowanie dystrybucji,
6. Monitorowanie procesów transportowych.

oraz kursy doskonalące dla 6 nauczycieli:

1.Doradca edukacyjno – zawodowy

2. Monitorowanie losów absolwentów

Jeden nauczyciel nabędzie uprawnienia instruktora w zakresie nauki obsługi wózków widłowych. W szkole powstaną 2 pracownie dla zawodów - technik ekonomista oraz technik logistyk. Na potrzeby tego drugiego zakupiony będzie także wózek widłowy.
Wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie odbędą miesięczne płatne staże zawodowe (także w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej) i zostaną objęci wsparciem doradców edukacyjno-zawodowych w wymiarze 20 godz. na osobę.

REKRUTACJA ROZPOCZYNA SIĘ  1 września 2016 r.
Wartość projektu: 615 006,00 zł.

Wartość dofinansowania: 562 159,93 zł.

 

Informacje na bieżąco na profilu Facebook projektu: www.facebook.com/akademiaMZ

oraz na stronie szkoły: www.zspbrzeziny.szkoly.lodz.pl

Link do zdjęć - zakończenie projektu (15.02.2018) - TUTAJ

 


 

ZADANIA i PROJEKTY z udziałem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

  1. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu brzezińskiego poprzez propagowanie walorów ziemi brzezińskiej  oraz zbiórkę surowców wtórnych  „Zielony powiat”,
  2. Wykonanie projektu powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu brzezińskiego,
  3. Zakup sprzętu do konserwacji rowów przydrożnych.

Więcej na: www.zainwestujwekologie.pl

 

Wytyczne dotyczące zasad znakowania  zadań dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dokument niniejszy stanowi określenie oczekiwanego sposobu znakowania zadań dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (z wyłączeniem dofinansowania w formie dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych).

Ostateczny sposób znakowania każdorazowo znajduje odzwierciedlenie w zapisach Umowy.

Nie umieszczenie w miejscach i w formie wskazanych w Umowie o dofinansowanie informacji, iż Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu będzie skutkowało nałożeniem kar umownych zgodnie z zapisami w niej zawartymi.