Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych oznaczonych jako działka nr 119, położonych w obrębie geodezyjnym Mroga Dolna, gmina Rogów

herb_powiat_brzezinski

Starosta Brzeziński, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Mroga Dolna, gmina Rogów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 119 o pow. 3,54 ha, w tym RIVb-1,14 ha, R V-1,96 ha, R VI-0,44 ha. Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Księga wieczysta: KW Nr LD1B/00021039/8 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzezinach.Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami. Cena wywoławcza stawki rocznej czynszu z tytułu dzierżawy gruntów rolnych o pow. 3,54 ha wynosi 168 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt osiem 00/100)

Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Brzezinach ul. Sienkiewicza 11, pokój nr 8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2018 r. wadium na konto 57 8781 0006 0042 5281 2000 0080 w wysokości 168 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt osiem 00/100) Osoba wyłoniona w przetargu będzie zobowiązana do podpisania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia przetargu. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony- do 3 lat tj. od 25 kwietnia 2018r. do 30 września 2020 r. Do wylicytowanej w przetargu stawki czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek Vat. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób prezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Ponadto przystępujący do przetargu jest obowiązany przedłożyć Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium, dokument tożsamości i oświadczenie, że zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu. Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 11, pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu. Wadium wpłacone przez oferenta który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz właściciela. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu, nie później niż w terminie 3 dni. W sprawach nie opisanych szczegółowo w ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 121) Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.