Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Obwieszczenie Starosty Brzezińskiego

Obwieszczenie Starosty Brzezińskiego

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 136  ust. 3a, w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2020r. poz. 1990 )

Starosta Brzeziński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia,

że na wniosek części osób uprawnionych, prowadzi postępowanie w sprawie zwrotu udziału w nieruchomości oznaczonej w dacie wywłaszczenia jako działki nr 116 i nr 177 o pow. 3785 m2, położonej w Łodzi przy ul. Lutomierskiej, objętej w dniu wywłaszczenia księgą wieczystą Rep. Hip 4993, wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie orzeczenia Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi Urzędu Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 1962 roku znak Sa.III-1/61/57 od Marii Majewskiej – Król, Haliny Majewskiej – Sasin, Salomei Przybińskiej, Leokadii Kuzitowicz, Juliana–Bonifacego Kuzitowicza, Wiesława Kuzitowicza, Barbary Wilimborek, Stanisława Szuttenbach, Magdaleny Szuttenbach, Stanisława Szuttenbach, Krystyny Szuttenbach.    

W związku z powyższym, Starosta Brzeziński zawiadamia pozostałych uprawnionych o  możliwości przystąpienia do toczącego się postępowania w sprawie zwrotu udziałów w opisanej nieruchomości.

Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z wnioskiem zawierającym żądanie zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości w wywłaszczonej nieruchomości, lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej części nieruchomości w/w osoby lub spadkobiercy wyżej wymienionych osób mogą wystąpić do Starosty Brzezińskiego (ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny), jeżeli stosownie do art. 137 nieruchomość lub jej część stała się zbędna na cel określony w decyzji  o wywłaszczeniu.
Niniejsze zawiadomienie  oraz złożenie wniosku o zwrot nieruchomości nie są równoznaczne z wydaniem pozytywnej decyzji w tym zakresie. W przypadku niezłożenia przez uprawnionego wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej części w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, albo od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres, o którym mowa w ust. 2a, uprawnienie do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej części wygasa.

Spadkobierca winien legitymować się oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem dokumentu potwierdzającego nabycie praw do spadku po poprzednim właścicielu nieruchomości wywłaszczonej.

W myśl art. 136 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku gdy postępowanie w sprawie zwrotu dotyczy udziału w nieruchomości wywłaszczonej, starosta, wykonujący zadanie z zakresu  administracji rządowej, zawiadamia pozostałych uprawnionych o możliwości zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości.

Zgodnie z art. 136 ust. 2a  ustawy o gospodarce nieruchomościami „W przypadku braku możliwości ustalenia adresu poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercy zawiadomienia dokonuje się w drodze obwieszczenia. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 3 miesięcy poprzez wywieszenie w siedzibie właściwego organu oraz umieszczenie na jego stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o obwieszczeniu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość ”.

Niniejsze ogłoszenie zostaje opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzezinach – Biuletyn Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach,

Z up. Starosty
Barbara Wosińska
Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami