Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali w gminie Dmosin

geo3

W dniu 26 maja 2015 roku rozpoczęto wykonanie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów Osiny, Osiny PGR, Nagawki, Lubowidza, Koziołki w  gminie Dmosin,  w powiecie brzezińskim, województwo łódzkie.

Prace wykonywane są w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. 2015 r.  poz. 520)
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A. z siedzibą przy ulicy Geodetów 1, 35-328 Rzeszów. Wybór wykonawcy nastąpił w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r.  poz. 907  z późn. zm.).

Firma geodezyjna  rozpoczęła prace terenowe mające na celu aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie jej zapisów do obowiązujących przepisów prawnych. Wynikiem pomiarów i oględzin będzie doprowadzenie rejestrów i map do zgodności ze stanem rzeczywistym  i  prawnym w zakresie: granic działek, budynków i sposobu użytkowania gruntów.
Starosta Brzeziński prosi  mieszkańców o umożliwienie geodetom wstępu na posesje, zgodnie z art.13 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. 2015 r.  poz. 520), udzielanie informacji o posiadanych dokumentach i planach, wskazywanie istniejących znaków granicznych. Właściciele nieruchomości zawiadomieni pisemnie, powinni aktywnie uczestniczyć w procesie ustalania granic działek, ponieważ nieobecność stron nie wstrzymuje czynności technicznych geodetów. 

Prace zakończą się w listopadzie bieżącego roku.  W Urzędzie Gminy Dmosin  nastąpi wyłożenie zebranej dokumentacji  do wglądu właścicielom nieruchomości. Uczestnictwo w wyłożeniu, trwającym 15 dni roboczych, umożliwi składanie uwag bądź weryfikację danych zawartych w rejestrach i na mapach. Po tym terminie projekt operatu opisowo – kartograficznego staje się obowiązującą ewidencją gruntów i budynków. 

Dodatkowych informacji udziela Geodeta Powiatowy – Joanna Bojko, tel.: 46 874 28 26, e-mail: geodeta.pow@powiat-brzeziny.pl.

Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki