Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Konkurs w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”

baner_info_do_11_kwietnia

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 29 marca 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16  w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”

Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT”.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:

1. Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:

– instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca socjalna,

– instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia,

– instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny.

Wsparcie w projekcie powinno być kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników, realizowane w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji i zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

2. Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Ogólna pula środków na dofinansowanie:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  26 523 330,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi:

85,00% – projekty jednostek pomocy społecznej (OPS, PCPR),

95,00% – pozostałe projekty.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

– instytucje pomocy i integracji społecznej

– podmioty ekonomii społecznej

– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst,

– organizacje pozarządowe

– kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

– przedsiębiorcy.

 

Grupa docelowa:

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w powiatowych urzędach pracy).

oraz

Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – o ile ich udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Termin składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 2 maja  do 15 maja 2017 roku.

Więcej informacji o konkursie na stronie:

http://www.lom.lodz.pl/project/konkurs-nr-rpld-09-01-02-ip-01-10-00117-ogloszony-w-dniu-29-marca-2017-r-w-ramach-poddzialania-ix-1-2-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-zit/

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!