Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

KONGRES PORADNICTWA

1

W dniu 1 lipca 2019r. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego były organizatorem Kongresu Poradnictwa. Kongres odbył się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, uczestnikami Kongresu byli m.in. Andrzeja Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,  prof. dr hab. Piotr Gliński  Wicepremier Rady Ministrów  przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Halina Szymańska  Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Irena Zofia Romaszewska doradca Prezydenta RP,  Marek Rymsza doradca Prezydenta RP oraz kilkuset  przedstawicieli miast, powiatów, gmin, stowarzyszeń i fundacji. W Kongresie uczestniczył przedstawiciel naszego powiatu Wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz. Kongres Poradnictwa to pierwszy ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli siedmiu nurtów poradnictwa: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, rodzinnego, konsumenckiego, zawodowego i prozdrowotnego. Celem Kongresu było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń wszystkich nurtów poradnictwa z aktywnym udziałem specjalistów reprezentujących różne zawody zaufania publicznego i profesje pomocowe oraz przedstawicieli wiodących instytucji i organizacji poradniczych. Według przyjętych założeń programowych dyskusja kongresowa ma wyznaczyć kierunki działań umożliwiających realizację dwóch celów operacyjnych:
1. stworzenie systemu powszechnego dostępu obywateli do poradnictwa jako wsparcia usługowego „pierwszego kontaktu” ,
2. zintegrowanie poradnictwa  z innymi usługami społecznymi, tak aby udzielana obywatelom pomoc miała możliwie kompleksowy charakter i prowadziła do faktycznego rozwiązania różnych problemów życiowych.

Organizatorzy Kongresu Poradnictwa mają ponadto nadzieję, że prace nad kompleksowym systemem poradnictwa zapoczątkują współdziałanie środowisk kluczowych profesji i zawodów pomocowych, co w przyszłości zaowocuje podejmowaniem przez nie współpracy także na innych polach. Rozwijanie współpracy między specjalistami od pomagania z tradycyjnych, społecznie uznanych dziedzin i profesji, takich jak psychologia kliniczna, terapia, praca socjalna czy pedagogika społeczna. W sierpniu 2017r. Prezydent RP zgłosił projekt nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, przyjęty przez Parlament w czerwcu 2018r. Przepisy nowelizacji, które weszły w życie 1 stycznia 2019r., uwzględniły warunki dla rozwoju nie tylko poradnictwa prawnego, lecz także poradnictwa obywatelskiego obejmującego pozaprawne aspekty problemów i spraw, z którymi obywatele zgłaszają się po pomoc. Prezydencka nowelizacja stworzyła też ramy dla rozwoju poradnictwa w mediacji sądowych. Podjęte dotychczas działania nie wyczerpują potrzeb co do niezbędnych zmian systemowych. Kierunki prac wytyczają trzy ważne zasady:
1. porada zawsze była udzielona w sposób fachowy i była dostępna dla wszystkich potrzebujących, bez zbędnej zwłoki,
2. porada prawna  powinna być uzupełniona o porady dotyczące pozaprawnych aspektów sygnalizowania problemów, a więc w sprawie określenia mianem poradnictwa obywatelskiego powiązanego z poradniami specjalistycznymi: psychologiczną, rodzinną, konsumencką itp.
3. Zawsze gdy rozwiązanie problemu tego wymaga, porada powinna być powiązana z innymi formami wsparcia.
 
Trzy tematy wiodące Kongresu Poradnictwa
1. Uwspólnienie standardów świadczenie porad z uwzględnieniem etycznych zasad profesjonalnego poradnictwa.
2. Uruchomienie ogólnopolskiej bazy dostępnych usług poradniczych.
3. Stworzenie programu wsparcia dla organizacji sektora obywatelskiego świadczących usługi poradnicze.

W Polsce wciąż bardzo wielu obywateli nie ma dostępu do podstawowej pomocy umożliwiającej rozwiązanie pojawiających się w ich życiu problemów prawnych. Dlatego też nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:
 – Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
 – Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach
 – Sporządzenia projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się już postępowaniach sądowych
 – Nieodpłatna mediacja (w pełnym wymiarze od 1.01.2020r.)
 – Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.
Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
 – Wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu
 – Poinformowanie o uprawnieniach lub obowiązkach
 – Opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji

Z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych ani innych dokumentów. Jeśli ktoś oświadcza, że nie stać go na pokrycie kosztów pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, taką pomoc otrzyma.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ mogą korzystać:
 – Młodzież do 26 roku życia
 – Osoby, które ukończyły 65 lat
 – Osoby, które w ciągu minionego roku otrzymały świadczenie z pomocy społecznej
 – Kombatanci i weterani
 – Zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywieniową, bądź awarią techniczną
 – Kobiety w ciąży oraz osoby z Kartą Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2020 roku  każda osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Ustawa przewiduje także możliwości skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.
Adresy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej są dostępne na stronie: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/