Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Komunikat o jakości powietrza w strefie łódzkiej

logo_powiatu

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi przesłało do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzezinach KOMUNIKAT o wystąpieniu w województwie łódzkim przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi przesłało do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzezinach KOMUNIKAT o wystąpieniu w województwie łódzkim przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10.

Z uwagi na powyższe, zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych – uchwała nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku „w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łodzka. Kod strefy: PL1002.” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 3471 oraz z 2014 r. poz. 106, 4557), zaleca się

 

ludności szczególnie wrażliwej:

 • unikanie przebywania na otwartej przestrzeni,

 • pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych,

 • zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni,

 • unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp.,

 • korzystanie z porad medycznych,

wszystkim mieszkańcom:

 • korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,

 • wspólne podróżowanie,

 • korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,

 • stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska oraz o jak najlepszej jakości,

 • stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa,

 • zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowana pyłu,

 • ograniczenie spalania w kominkach, z uwagi na ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (nie dotyczy budynków, których jedynym źródłem ciepła jest ogrzewanie kominkowe),

 • stosowanie, w miarę możliwości, w paleniskach wielopaliwowych paliw powodujących jak najmniejszą emisję do powietrza,

 • ograniczenie stosowania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi,

 • śledzenie:
  prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: http://www.wios.lodz.pl lub na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl;