Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Komisja Konkursowa

na_strone

Powołanie Komisji Konkursowej do oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w 2015 r.

Z uwagi na konieczność powołania Komisji konkursowej do oceny ofert realizacji zadań publicznych w roku 2015, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert, Zarząd Powiatu w Brzezinach zwraca się do organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu o zgłoszenie przedstawicieli organizacji do  prac w  Komisji. Spośród wszystkich zgłoszonych zostaną wybrani dwaj kandydaci. Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat nie może brać udziału w konkursie. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. Szczegóły dotyczące powołania Komisji konkursowej opisane są w „Programie współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  • Imię i nazwisko kandydata, funkcja pełniona w organizacji,
  • Nazwę organizacji i adres,
  • Telefon kandydata

Kandydatury należy zgłaszać  do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzezinach lub przesłać na adres e-mail: zdrowie@powiat-brzeziny.pl  do dnia 2 marca 2015 r.