Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

herb_powiat_brzezinski

Zgodnie z przepisami z zakresu ochrony powierzchni ziemi, w szczególności art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.), zadaniem starosty jest dokonywanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, które mogły wystąpić na terenie powiatu, sporządzenie ich wykazu oraz przekazanie go do regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W przepisach określono zakres zawartych w wykazie sporządzanym przez starostę informacji na temat każdego z potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Informacje te są konieczne do podejmowania decyzji, kształtowania polityki i planowania finansowania remediacji zanieczyszczonych miejsc, a szczególnie do ustalenia harmonogramu zadań w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi ustalanego przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi oznacza zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.

Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, poprzez:

 – ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była prowadzona na danym terenie przed dniem 30 kwietnia 2007 r. (rodzaje takiej działalności wskazuje załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395);

 – ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na działalność, o której mowa wyżej;

 – analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi;

 – w razie potrzeby wykonanie pierwszego etapu badań zanieczyszczenia gleby i ziemi.

Władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. Jednocześnie, zgodnie z art. 101e ust. 3 ww. ustawy każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może zgłosić ten fakt staroście, przy czym w zgłoszeniu należy wskazać następujące informacje:

1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;

2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;

3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;

4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519. z późn. zm.).
 
Z uwagi na powyższe zwracamy się do wszystkich, którzy posiadają informacje na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi na terenie powiatu brzezińskiego o ich przekazanie do tut. urzędu. Stosowne zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywać na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny lub na adres e-mail: starostwo@powiat-brzeziny.pl