Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dotacja dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji wodnych.

herb_powiat_brzezinski

Starosta Brzeziński informuje, że Wojewoda Łódzki zaakceptował podział dotacji podmioto-wych z budżetu Wojewody jak i dodatkowych środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa dla spółek wodnych z terenu województwa łódzkiego do konserwacji urządzeń melioracji wodnych, zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 443 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2017. poz. 1566 ze zm.) Wśród spółek wodnych, którym przyznano dotacje, są także spółki działające na terenie powiatu brzezińskiego. Są to gminne spółki wodne w Dmosinie, Jeżowie i Brzezinach (gmina wiejska). Wysokość przyznanych środków określają obwieszczenia Wojewody Łódzkiego z dnia 2 lipca 2018 roku. Przyznane dotacje przekazane zostaną na konta spółek wodnych po wykonaniu robót konserwacyjnych i po uprzednim przedłożeniu, do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Woje-wódzkiego w Łodzi, pisma z numerem konta i kserokopii potwierdzonej za zgodność z orygi-nałem dokumentów potwierdzających wykonanie robót, w tym protokół odbioru robót dofi-nansowanych dotacją, wraz  z rozliczeniem sporządzonym na stosownym formularzu.