Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dobry start w dorosłość

f2

Powiat Brzeziński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach realizuje projekt pn. „Dobry start w dorosłość”.Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wyłączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Projekt dedykowany jest dla osób młodych w wieku od 6 do 25 lat będących w pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Projekt skierowany jest łącznie do 40 osób.

Działania w ramach projektu to m.in.:

• kurs programowania dla dzieci,
• korepetycje z wybranych przedmiotów,
• kurs podstaw obsługi komputera,
• kursy językowe,
• kurs prawa jazdy kat. B,
• warsztaty kompetencji społecznych,
• 7- dniowy wyjazd wakacyjny połączony z treningiem umiejętności społecznych,
• poradnictwo w ramach Punktu Wsparcia ( dyżury pedagoga, psychologa, psychoterapeuty).

Razem #zmieniamylodzkie
Więcej o projekcie na stronie realizatora http://pcpr-brzeziny.pl/ca…/projekt-dobry-start-w-doroslosc/