Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Baza potencjalnych Wnioskodawców EFS – ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

lom_efs_baza

Serdecznie zapraszamy podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT, do zgłaszania się do Bazy potencjalnych Wnioskodawców EFS – ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

 

W jakim celu?

Zgłoszenie podmiotu do omawianej bazy umożliwi Państwu otrzymywanie najświeższych informacji dotyczących konkursów w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym należy przesłać na adres: m.andrzejak@lom.lodz.pl

Kto może być Wnioskodawcą (otrzymać dofinansowanie) EFS w ramach ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego?

W ramach Poddziałania VIII.3.3. Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, potencjalni Wnioskodawcy to:

Wszystkie podmioty –  z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W ramach Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT, potencjalni Wnioskodawcy to:

Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 – instytucje pomocy i integracji społecznej
 – podmioty ekonomii społecznej
 – jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia
 – organizacje pozarządowe
 – kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych przedsiębiorcy.

W ramach Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne  – ZIT, potencjalni Wnioskodawcy to:

 – instytucje pomocy i integracji społecznej
 – jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst
 – organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 – podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 – podmioty lecznicze rozumiane, jako podmioty wskazane w art. 4  bądź podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z art. 5 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 
Na co i dla kogo można uzyskać dofinansowanie ? – formy wsparcia i grupy docelowe

Poddziałanie VIII.3.3. Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT

Formy wsparcia:

Bezzwrotne wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:

1.    dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej

2.    finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej

3.    wsparcie szkoleniowo-doradcze:

a)    szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

b)   pomoc w przygotowaniu biznesplanu

c)    doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością

4.    preinkubację działalności gospodarczej

Grupa docelowa:

Osoby po 29. roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 – osoby po 50. roku życia
 – osoby długotrwale bezrobotne
 –
kobiety
 – osoby z niepełnosprawnościami
 – osoby o niskich kwalifikacjach

Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT

Formy wsparcia:

1.    programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:

a)    instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca socjalna

b)   instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania  zatrudnienia

c)    instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny

2.    wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Grupa docelowa:

 – Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w powiatowych urzędach pracy).

 – Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) zdefiniowane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Wsparciem objęte będą w szczególności:

 – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 11 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

 – osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

 – osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne  – ZIT

Formy wsparcia:

1.    rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci powyżej 3. roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom

2.    rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności.

Grupa docelowa:

 – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – w przypadku typu projektu 1 i 2

 – podmioty świadczące usługi na rzecz osób zależnych lub niesamodzielnych – w przypadku typu projektu 2.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do Bazy potencjalnych Wnioskodawców EFS – ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego!!!

Link do bazy: http://www.lom.lodz.pl/zaproszenie-baza-potencjalnych-wnioskodawcow-efs-zit-lodzkiego-obszaru-metropolitalnego/

Formularz do pobrania – formularz_pdf