piątek, 20 maja 2022
Imieniny: Wiktorii, Krystyny i Walentego
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

banner informacyjny o dofinansowaniu remontu

 

Powiat Brzeziński realizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E w miejscowości Janinów na odcinku o długości 990 mb”

W ramach zdania przebudowana zostanie droga powiatowa Nr 5100 E na odcinku o długości 990 mb w miejscowości Janinów.

W zakresie robót ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy, przebudowę zjazdów w granicach pasa drogowego oraz oczyszczenie rowów przydrożnych. Roboty budowlane obejmują w szczególności: rozbiórkę krawędzi istniejącej nawierzchni jezdni poprzez jej sfrezowanie do podbudowy na szerokość 0,5 m z każdej strony, wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,5 m (dotyczy warstwy ścieralnej), wbudowanie warstw podbudowy, wbudowanie warstwy wyrównawczej z wyrównaniem spadków poprzecznych, wbudowanie warstwy ścieralnej, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie koryta pod pobocza i wbudowanie poboczy z kruszyw łamanych, oczyszczenie rowów przydrożnych. Całość inwestycji wraz z kosztami nadzoru robót budowlanych i tablic informacyjnych w kwocie 874 977,94 zł.

Dofinansowanie w 70 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 612 484,00 zł

Powiat Brzeziński zrealizował zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E w miejscowości Janinów na odcinku o długości 990 mb”

Dnia 10 listopada 2021 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 5100 E na odcinku o długości 990 mb w miejscowości Janinów.

W zakresie robót przebudowano nawierzchnię jezdni, pobocza, zjazdy w granicach pasa drogowego oraz oczyszczono rowy przydrożne. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 874.977,94 zł,  z czego 70 % stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 612.484,00 zł. Powiat Brzeziński na realizację przedmiotowego zadania uzyskał również pomoc finansową w formie dotacji celowej z Gminy Brzeziny w kwocie 30.00,00 zł.

 

 

 


 

 

Powiat Brzeziński zrealizował zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E  w miejscowości Brzeziny (ul. Strykowska) na odcinku o długości 590 mb”

W ramach zdania przebudowana została droga powiatowa Nr 5100 E na odcinku o długości 590 mb w miejscowości Brzeziny, ul. Strykowska.
W zakresie robót ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy, remont przepustu, przebudowę zjazdów w granicach pasa drogowego oraz oczyszczenie rowów przydrożnych. Roboty budowlane obejmowały w szczególności: rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni poprzez jej sfrezowanie do podbudowy na szerokość 0,5 m z każdej strony, remont przepustu, wykonanie poszerzenia do szerokości 5,5 m (dotyczy warstwy ścieralnej), wbudowanie warstw podbudowy, wbudowanie warstwy wyrównawczej z wyrównaniem spadków poprzecznych, wbudowanie warstwy ścieralnej, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie koryta pod pobocza i wbudowanie poboczy z kruszyw łamanych, oczyszczenie rowów przydrożnych.
Całość inwestycji wraz z kosztami nadzoru robót budowlanych i tablic informacyjnych  w kwocie 494.277,45 zł
Dofinansowanie w 60 %  z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie  296.566,00 zł

 


 

Powiat Brzeziński zrealizował zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego
w pasie drogi powiatowej Nr 2913 E wraz z dojazdem na długości 1000 mb
w miejscowości Gałkówek Kolonia. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2913 E
w miejscowości Gałkówek Kolonia - dwa odcinki (160 mb i 540 mb)”

Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej Nr 2913 E na łącznej długości 940 mb. W ramach robót budowlanych wykonano: rozbiórkę krawędzi istniejącej nawierzchni jezdni, remont przepustów pod zjazdami, wykonanie poszerzenia jezdni (dotyczy warstwy ścier.), wbudowanie warstwy podbudowy, wbudowanie warstwy wiążącej i ścieralnej na poszerzeniach, wbudowanie warstwy ścieralnej, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie koryta pod pobocza i wbudowanie poboczy z kruszyw łamanych, oczyszczenie rowów przydrożnych, montaż bariery skrajnej stalowej na dojazdach do przepustów oraz montaż progów zwalniających.    
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., z siedzibą
w ul.  Żelazna 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Całość inwestycji wraz z kosztami inspektora nadzoru i tablic informacyjnych w kwocie 1.359.272,00 zł

Dofinansowanie w 50 % z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 679.635,00 zł

 


 

 

Powiat Brzeziński zrealizował zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150 E w miejscowości Dmosin”.

Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej Nr 1150 E na odcinku o długości 1941 mb. W zakresie robót ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych wraz z remontem przepustów i budową zatok parkingowych. Roboty budowlane obejmowały w szczególności: rozbiórkę istniejącej nawierzchni poprzez jej sfrezowanie do podbudowy z kruszywa, remont przepustów, wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,5 m (dotyczy warstwy ścieralnej), wbudowanie warstwy wiążącej z wyrównaniem spadków poprzecznych, wbudowanie warstwy ścieralnej, wbudowanie nawierzchni zatok parkingowych, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w graniach pasa drogowego, wbudowanie poboczy, oczyszczenie rowów przydrożnych, montaż bariery skrajnej stalowej na dojazdach do przepustu. W ramach robót zostało wykonane przejście dla pieszych szer. 4,0 m  z wyjściem schodami na parking przy cmentarzu. Przejście doświetla się znakiem aktywnym D – 6 z żółtym światłem pulsującym oraz oprawa LED (zestaw hybrydowy: panel fotowoltaiczny oraz turbina wiatrowa).
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., z siedzibą
w ul.  Żelazna 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski.
Całość inwestycji wraz z kosztami inspektora nadzoru i tablic informacyjnych w kwocie 2.075.822,72 zł
Koszt robót budowlanych: 2.065.687,52 zł
Dofinansowanie w 50 % z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.036.553,00 zł