sobota, 30 września 2023
Imieniny: Grzegorza, Zofii i Felicji
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 


 

 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E na odcinku Kołacinek - Kobylin”

Opis zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E na odcinku Kołacinek – Kobylin o długości 994 mb.

W zakresie robót ujęto wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni do szerokości 6 m, wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez wbudowanie nowej konstrukcji nawierzchni, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym oraz oczyszczenie rowów przydrożnych.

Całość inwestycji wraz z kosztami nadzoru robót budowlanych i tablic informacyjnych w kwocie 2.562.782,89 zł

Dofinansowanie w 50 %  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  1.281.391,00 zł

 


 

 

„Przebudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2911 E z drogą gminną w miejscowości Witkowice”

Opis zadania:

Przebudowa przejścia dla pieszych, w tym:

- wymiana istniejącego oznakowania poziomego (P-10) na oznakowanie grubowarstwowe
w kolorze białym,

- wymiana istniejących znaków D-6 na nowe na tle folii pryzmatycznej odblaskowo- fluorescencyjnej,

- wymiana istniejących znaków B -20 na nowe znaki aktywne,

- ustawienie obustronnego znaku D-6 ze światłami ostrzegawczymi nad przejściem dla pieszych

- poprawa ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych oraz zastosowanie systemu informacji fakturowej – w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z niepełnosprawnościami,

- budowa chodnika stanowiącego dojście do przejścia dla pieszych od przystanku autobusowego,

- montaż barier U-12 a.

Wartość zadania – 166.418,08 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 133.134,00 zł


 

 

 

„Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2940 E na ulicy Dworcowej w Rogowie”

Opis zadania:

Przebudowa przejścia dla pieszych, w tym:

- wymiana istniejącego oznakowania poziomego (P-10) na oznakowanie grubowarstwowe
w kolorze białym,

- wymiana istniejących znaków D-6 na nowe na tle folii pryzmatycznej odblaskowo- fluorescencyjnej ze światłami ostrzegawczymi zasilanymi hybrydowo z akumulatorów żelowych zamontowanych na maszcie,

- poprawa ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych oraz zastosowanie systemu informacji fakturowej – w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z niepełnosprawnościami,

-  wydzielenie miejsc parkingowych oznakowanych znakami pionowymi i poziomymi,

- oznakowanie pionowe i poziome przystanków komunikacji publicznej,

- przebudowa chodnika oraz nawierzchni jezdni w obrębie przejścia dla pieszych.

Wartość zadania – 192.608,41 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  154.086,00 zł

 

 


 

 

 

„Przebudowa  przejścia  dla pieszych na  drodze powiatowej Nr 2912 E w Brzezinach, ul. Rejtana w rejonie skrzyżowania z drogą miejską (ul. Piłsudskiego)”

Opis zadania:

Przebudowa przejścia dla pieszych, w tym:

- wyniesione przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem D – 6 na tle folii  pryzmatycznej odblaskowo – fluorescencyjnej,

- zamontowany w istniejących chodnikach przy krawężnikach pas ostrzegawczy z płytek fakturowych dla osób z dysfunkcją wzroku.

Wartość zadania – 106.438,54 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  40.319,00 zł


 

 

„Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 5101 E w m. Osiny”

Opis zadania:

Budowa przejścia dla pieszych, w tym:

- nowe przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Sokolskiego,

- wymiana oznakowania  poziomego (P-10) w rejonie skrzyżowania i projektowanego przejścia dla pieszych z oznakowania cienkowarstwowego na grubowarstwowe w kolorze białym,

- oznakowanie pionowe znakami  D-6 na tle folii pryzmatycznej odblaskowo - fluorescencyjnej,

- zamontowany w chodnikach przy krawężnikach pas ostrzegawczy z płytek fakturowych dla osób z dysfunkcją wzroku.

Wartość zadania – 84.622,89 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  17.966,00 zł

 


 

 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E w miejscowości Grzmiąca”

Opis zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E w miejscowości Grzmiąca na odcinku o długości 998 mb.

W zakresie robót ujęto rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni poprzez jej sfrezowanie do podbudowy na szerokość 0,5 m z każdej strony, wykonanie poszerzenia do szerokości 5,5 m (dotyczy warstwy ścieralnej), wbudowanie warstw podbudowy, wbudowanie warstwy wyrównawczej z wyrównaniem spadków poprzecznych, wbudowanie warstwy ścieralnej, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie koryta pod pobocza i wbudowanie poboczy z kruszyw łamanych, odtworzenie rowów przydrożnych.

Całość inwestycji wraz z kosztami nadzoru robót budowlanych i tablic informacyjnych 
w kwocie 1.283.962,01 zł

Dofinansowanie w 80 %  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  1.027.169,00 zł

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.,
ul. Żelazna 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski.

 

 

 

 


 

banner informacyjny o dofinansowaniu remontu

 

Powiat Brzeziński realizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E w miejscowości Janinów na odcinku o długości 990 mb”

W ramach zdania przebudowana zostanie droga powiatowa Nr 5100 E na odcinku o długości 990 mb w miejscowości Janinów.

W zakresie robót ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy, przebudowę zjazdów w granicach pasa drogowego oraz oczyszczenie rowów przydrożnych. Roboty budowlane obejmują w szczególności: rozbiórkę krawędzi istniejącej nawierzchni jezdni poprzez jej sfrezowanie do podbudowy na szerokość 0,5 m z każdej strony, wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,5 m (dotyczy warstwy ścieralnej), wbudowanie warstw podbudowy, wbudowanie warstwy wyrównawczej z wyrównaniem spadków poprzecznych, wbudowanie warstwy ścieralnej, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie koryta pod pobocza i wbudowanie poboczy z kruszyw łamanych, oczyszczenie rowów przydrożnych. Całość inwestycji wraz z kosztami nadzoru robót budowlanych i tablic informacyjnych w kwocie 874 977,94 zł.

Dofinansowanie w 70 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 612 484,00 zł

Powiat Brzeziński zrealizował zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E w miejscowości Janinów na odcinku o długości 990 mb”

Dnia 10 listopada 2021 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 5100 E na odcinku o długości 990 mb w miejscowości Janinów.

W zakresie robót przebudowano nawierzchnię jezdni, pobocza, zjazdy w granicach pasa drogowego oraz oczyszczono rowy przydrożne. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 874.977,94 zł,  z czego 70 % stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 612.484,00 zł. Powiat Brzeziński na realizację przedmiotowego zadania uzyskał również pomoc finansową w formie dotacji celowej z Gminy Brzeziny w kwocie 30.00,00 zł.

 

 

 


 

 

Powiat Brzeziński zrealizował zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E  w miejscowości Brzeziny (ul. Strykowska) na odcinku o długości 590 mb”

W ramach zdania przebudowana została droga powiatowa Nr 5100 E na odcinku o długości 590 mb w miejscowości Brzeziny, ul. Strykowska.
W zakresie robót ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy, remont przepustu, przebudowę zjazdów w granicach pasa drogowego oraz oczyszczenie rowów przydrożnych. Roboty budowlane obejmowały w szczególności: rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni poprzez jej sfrezowanie do podbudowy na szerokość 0,5 m z każdej strony, remont przepustu, wykonanie poszerzenia do szerokości 5,5 m (dotyczy warstwy ścieralnej), wbudowanie warstw podbudowy, wbudowanie warstwy wyrównawczej z wyrównaniem spadków poprzecznych, wbudowanie warstwy ścieralnej, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie koryta pod pobocza i wbudowanie poboczy z kruszyw łamanych, oczyszczenie rowów przydrożnych.
Całość inwestycji wraz z kosztami nadzoru robót budowlanych i tablic informacyjnych  w kwocie 494.277,45 zł
Dofinansowanie w 60 %  z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie  296.566,00 zł

 


 

Powiat Brzeziński zrealizował zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego
w pasie drogi powiatowej Nr 2913 E wraz z dojazdem na długości 1000 mb
w miejscowości Gałkówek Kolonia. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2913 E
w miejscowości Gałkówek Kolonia - dwa odcinki (160 mb i 540 mb)”

Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej Nr 2913 E na łącznej długości 940 mb. W ramach robót budowlanych wykonano: rozbiórkę krawędzi istniejącej nawierzchni jezdni, remont przepustów pod zjazdami, wykonanie poszerzenia jezdni (dotyczy warstwy ścier.), wbudowanie warstwy podbudowy, wbudowanie warstwy wiążącej i ścieralnej na poszerzeniach, wbudowanie warstwy ścieralnej, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie koryta pod pobocza i wbudowanie poboczy z kruszyw łamanych, oczyszczenie rowów przydrożnych, montaż bariery skrajnej stalowej na dojazdach do przepustów oraz montaż progów zwalniających.    
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., z siedzibą
w ul.  Żelazna 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Całość inwestycji wraz z kosztami inspektora nadzoru i tablic informacyjnych w kwocie 1.359.272,00 zł

Dofinansowanie w 50 % z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 679.635,00 zł

 


 

 

Powiat Brzeziński zrealizował zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150 E w miejscowości Dmosin”.

Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej Nr 1150 E na odcinku o długości 1941 mb. W zakresie robót ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych wraz z remontem przepustów i budową zatok parkingowych. Roboty budowlane obejmowały w szczególności: rozbiórkę istniejącej nawierzchni poprzez jej sfrezowanie do podbudowy z kruszywa, remont przepustów, wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,5 m (dotyczy warstwy ścieralnej), wbudowanie warstwy wiążącej z wyrównaniem spadków poprzecznych, wbudowanie warstwy ścieralnej, wbudowanie nawierzchni zatok parkingowych, wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w graniach pasa drogowego, wbudowanie poboczy, oczyszczenie rowów przydrożnych, montaż bariery skrajnej stalowej na dojazdach do przepustu. W ramach robót zostało wykonane przejście dla pieszych szer. 4,0 m  z wyjściem schodami na parking przy cmentarzu. Przejście doświetla się znakiem aktywnym D – 6 z żółtym światłem pulsującym oraz oprawa LED (zestaw hybrydowy: panel fotowoltaiczny oraz turbina wiatrowa).
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., z siedzibą
w ul.  Żelazna 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski.
Całość inwestycji wraz z kosztami inspektora nadzoru i tablic informacyjnych w kwocie 2.075.822,72 zł
Koszt robót budowlanych: 2.065.687,52 zł
Dofinansowanie w 50 % z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.036.553,00 zł