sobota, 30 września 2023
Imieniny: Grzegorza, Zofii i Felicji
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 


 

 

 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E na odcinku Grzmiąca – Janinów na długości ok. 3,6 km”

 

W ramach zadania przebudowana zostanie droga powiatowa Nr 5100 E w miejscowościach Grzmiąca i Buczek na długości ok. 3,6 km. Przebudowa obejmować będzie poszerzenie istniejącej szerokości jezdni do szerokości 5,50 m oraz wzmocnienie nawierzchni drogi poprzez wbudowanie nowej konstrukcji nawierzchni do kategorii obciążenia ruchem KR2. Wykonana zostanie przebudowa istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego, odtworzenie istniejących przepustów pod koroną drogi oraz rowów przydrożnych. Pobocza utwardzone zostaną łamanym stabilizowanym mechanicznie kruszywem na szerokości 1,00 m.

 

 

 


 

 

 

Budowa szybów windowych wraz z przebudową klatek schodowych oraz montaż dźwigów osobowych w budynkach stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego:

 

  1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5,
  2. Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach, ul. Okrzei 1,
  3. Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Dąbrowa 1,
  4. Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, ul. Moniuszki 24,
  5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach (Powiatowe Zespół Szkół i Placówek Oświatowych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej),
  6. Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Reformacka 9 (Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego). 

 

Realizacja inwestycji zwiększy dostępność budynków dla wszystkich mieszkańców powiatu, którzy będą mogli w pełni korzystać z usług świadczonych przez te podmioty.

 


 

 

 

 

Powiat Brzeziński realizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr  5103 E w miejscowości Jasienin Duży”

W ramach zadania przebudowana zostanie droga powiatowa Nr 5103 E na odcinku o długości 998 mb w miejscowości Jasienin Duży.

W zakresie robót ujęto poszerzenie istniejącej szerokości nawierzchni jezdni do szerokości 6 m oraz wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi poprzez wbudowanie nowej konstrukcji nawierzchni do kategorii obciążenia ruchem KR2, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym mechanicznie na szerokości 1 m i grubości 12 cm, przebudowę zjazdów w granicach pasa drogowego oraz oczyszczenie rowów przydrożnych.

Łączne koszty wykonania zadania wynoszą 1.153.317,90 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200.000,00 zł oraz ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 387.530,00 zł.

 

 


 

„Remont drogi powiatowej nr 2918 E w km 4+216 – 4+781 wraz z przepustem w km 4+299 w miejscowości Popień”

Wartość robót budowlanych – 391.000,00 zł
Koszty nadzoru inwestorskiego – 8.856,00 zł
Wartość tablic informacyjnych – 660,00 zł
Łączne koszty inwestycji: 400.616,00 zł

Źródła dofinansowania zadania:
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie    300.000,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 20.000,00 zł udzielona przez gminę Jeżów

Wykonawca – Zakład Remontowo Drogowy  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Piotrkowska 276 bud. A, 90 – 361 Łódź 

W ramach zadania wykonano remont drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Popień na długości 565 mb. Zadanie obejmowało sfrezowanie istniejącej warstwy ścieralnej, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, remont zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m i grubości 12 cm z kruszyw łamanych, odmulenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu oraz remont przepustu jednootworowego o przekroju kołowym o średnicy DN 1500 mm o długości 10,70 m oraz  montaż barier energochłonnych.