środa, 30 listopada 2022
Imieniny: Andrzeja, Zbysława i Justyny

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

15-09-2022

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt  "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023", stanowiący załącznik do uchwały Rady Powiatu w Brzezinach

Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 września 2022 r.

Termin zakończenia konsultacji:  18 października 2022 r.

uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesyłać w terminie do dnia 18 października 2022 r. na adres e-mailowy: zdrowie@powiat-brzeziny.pl lub na adres: Starostwo Powiatowe w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w przypadku przesłania uwagi lub opinii w formie papierowej decyduje data wpływu na wskazany adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327, z późn. zm.) na temat projektu  "Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok  2023".

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów powiatu.