niedziela, 14 kwietnia 2024
Imieniny: Justyny, Julianny i Krzysztofa

Pomoc dla rolników będących w 2023 r. producentami kukurydzy

28-02-2024

Pomoc dla rolników będących w 2023 r. producentami kukurydzy

Zgodnie z § 13zzl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187
z późn. zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 29 lutego 2024 r.przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kukurydzy.

Pomoc ma charakter pomocy publicznej i jest udzielana na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr SA.110984 (2023/N)

Pomoc finansowa będzie udzielana producentowi kukurydzy:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  2. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472;
  3. który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Panie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;
  4. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone. W tym tygodniu zapraszamy:

  • od 26 lutego do 28 lutego 2024 r. w godzinach 07:00-18:00;
  • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta.

Szczegółowe informacje o trwającym naborze dostępne są na stronie internetowej ARiMR po adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rolnikow-bedacych-producentami-kukurydzy-w-2023-r