poniedziałek, 04 grudnia 2023
Imieniny: Barbary, Filipa i Krystiana

Nabór partnerów do Prac Komitetu Doradczego SŁOM

18-11-2022

Mając na względzie zapisy statutu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przyjętego Uchwałą nr 14/2022 Rady Stowarzyszenia w dniu  29.09.2022 r. ustanawiającego Komitet Doradczy, jako ciało opiniujące i doradcze, w związku z trwającym procesem przygotowywania dokumentów strategicznych, kształtujących kierunki rozwojowe Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, oraz działając na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 17/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia Regulaminu Komitetu Doradczego Stowarzyszenia oraz ogłoszenia otwartego naboru kandydatów na członków Komitetu i zapisów Umowy Partnerstwa, a także pozostając w zgodzie z art. 34 ust. 15 pkt 6 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (ustawa wdrożeniowa) i Wytycznymi Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027, Biuro SŁOM uruchomiło proces naboru partnerów do prac Komitetu Doradczego Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny na lata 2021-2027.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji wraz z Regulaminem i formularzem dostępne są pod linkiem: http://www.lom.lodz.pl/ogloszenia/